Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2012-201332670 nr. 72

32 670 Voortgang Natura 2000

Nr. 72 BRIEF VAN DE STAATSSECRETARIS VAN ECONOMISCHE ZAKEN

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 8 mei 2013

Conform het verzoek van de vaste Commissie van Economische Zaken van 16 april jl. ontvangt u hierbij mijn reactie op het artikel in de Elsevier van 13 april 2013.

Ik heb geconstateerd dat er de afgelopen jaren veel gebeurd is en tegelijkertijd ook heel weinig bij de Nederlandse implementatie van het Europees natuurbeleid Natura 2000. Dat is wat mij betreft ook de kern van de beschreven situatie in het artikel in de Elsevier. Graag wil ik ingaan op deze problematiek en de stappen die ik ga zetten om meters te maken bij de implementatie om zo tot goede oplossingen te komen.

Natuur in Nederland

Hoewel zowel rijk als provincies de afgelopen jaren hard hebben gewerkt aan de implementatie van Natura 2000, is er nog onvoldoende gebeurd waardoor de natuur stevig vooruit is gegaan. Dit moet wel gebeuren, en hiervoor gaan we nu echte stappen zetten: aanwijzen en beheren. Na lange tijd van praten en voorbereiden is het tijd om aan de slag te gaan. Door provincies en rijk is al grotendeels in beeld gebracht wat nodig is om natuur te behouden en herstellen. Ik heb er dan ook vertrouwen in dat we onze doelen op termijn gaan behalen. In de gebieden waar we al wel aan de slag zijn gegaan, zijn al hoopvolle resultaten te zien.

De spanning zoals beschreven in het artikel is er niet voor niets. Natuur in Nederland moet concurreren met vele andere activiteiten die in ons dichtbevolkte Nederland plaatsvinden. Er zijn veel activiteiten en ambities op een klein oppervlakte. Daarom is het ook niet mogelijk om in Nederland zoals in Groot-Brittannië grote dunbevolkte gebieden aan te wijzen. Tegelijkertijd mag dat niet het excuus zijn om de natuur in Nederland verder achteruit te laten gaan. En dat dit niet vanzelf gaat is de afgelopen decennia onomstotelijk vastgesteld. Een adequate, en soms strenge, bescherming is daarom nodig. Met de aanwijzing van de nu geplande Natura 2000-gebieden verwacht ik de bescherming van de Nederlandse natuur goed geborgd te hebben.

Het beschermingsregime

Het beschermingsniveau van de Vogel- en Habitatrichtlijn is hoog. Met de externe werking die uitgaat van de aanwijzing van een gebied, worden veel partijen geraakt. Toch is wat wordt gevraagd redelijk: we moeten beheermaatregelen nemen om de natuur op orde te krijgen en te houden. En activiteiten die de natuur kunnen schaden mogen niet zomaar uitgevoerd worden in en rondom deze gebieden.

Hierbij is wetgeving van belang die de natuur effectief beschermt en die ruimte biedt voor initiatieven van betrokken burgers en ondernemers voor een praktische uitvoering van de regels. In dat verband wijs ik u op de door mij aangekondigde nota van wijziging van het wetsvoorstel natuurbescherming, ter uitvoering van het regeerakkoord. Verder investeer ik samen met provincies en gemeenten in een goede uitvoering van de natuurwetgeving in de praktijk, wat moet leiden tot een deskundig loket, snelle besluitvorming, efficiënte handhaving en duidelijkheid en voorspelbaarheid voor bedrijven.

In de gebieden

In en rond de Natura 2000-gebieden is veel bedrijvigheid, niet in de laatste plaats door die natuur. De diverse belangen moeten zorgvuldig mee worden genomen in de beheerplanprocessen. De provincies, die deze processen grotendeels trekken, hebben hier veel ervaring mee en zetten zich hier voor in. Het samengaan van natuur en economische activiteiten is het streefbeeld, dat is ook de inzet van de Programmatische Aanpak Stikstof. Dat neemt niet weg dat belangen soms moeten wijken voor de natuur, niet alles zal ingepast kunnen worden.

In het artikel wordt ook geconstateerd dat tot nu toe slechts 58 gebieden zijn aangewezen. Dat onderschrijf ik, er is de afgelopen jaren te weinig voortgang geboekt bij de realisatie van het Natura 2000-netwerk. De onduidelijkheid of gebieden wel of niet aan worden gewezen heeft de implementatie niet verder geholpen, oplossingen in de praktijk bleven uit.

Ik ga deze duidelijkheid nu wel bieden: voor de zomer zal ik, ook op verzoek van uw Kamer, vrijwel alle resterende gebieden aanwijzen. Met het aanwijzen van deze gebieden schep ik de duidelijkheid die juist voor de gebiedsprocessen hard nodig is. Knelpunten in de gebieden zullen met de juiste maatregelen worden opgelost. Voor een aantal nu nog moeilijke gebieden zal ik nauw optrekken met de verantwoordelijke gedeputeerden om bij het opstellen van de beheerplannen te zoeken naar haalbare en betaalbare oplossingen. Dit geldt voor het Wierdense Veld, het Binnenveld en de Nieuwkoopse Plassen. Ook voor het al eerder aangewezen Engbertsdijksvenen zal dat mijn inzet zijn.

Tenslotte

De biodiversiteit vertoonde de afgelopen decennia een neerwaartse trend. We staan nu in de startblokken om verdere stappen te zetten om er voor te zorgen dat de natuur weer op orde komt. Een veerkrachtige natuur die tegen een stootje kan, en daarmee een plek heeft midden in de samenleving.

De staatssecretaris van Economische Zaken, S.A.M. Dijksma