Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2012-201329362 nr. 214

29 362 Modernisering van de overheid

Nr. 214 BRIEF VAN DE MINISTER VAN DEFENSIE

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 15 mei 2013

In de kabinetsreactie op het rapport «Behandeling burgerbrieven kan behoorlijker» van de Nationale Ombudsman in 2008 (Kamerstuk 29 362, nr. 150) is toegezegd dat ieder departement jaarlijks zal rapporteren over de afhandeling van burgerbrieven (tegelijk met de departementale jaarverslagen). In dat kader bied ik u hierbij de rapportage over de behandeling van burgerbrieven over het jaar 2012 van het ministerie van Defensie aan.

U kunt uit het overzicht opmaken dat het merendeel van de burgerbrieven binnen de, al dan niet verdaagde, wettelijke termijn is afgedaan. Bij de aanvragen en klaagschriften geldt dat de percentages van binnen de termijn afgedane zaken niet of nauwelijks afwijken van de percentages van 2011. Voor de afdoening van bezwaarschriften geldt dat in 2012 een kleiner percentage binnen de termijn is afgedaan dan in 2011. Het aantal ontvangen bezwaarschriften is in vergelijking met 2011 toegenomen van 90 naar 120. Deze toename betreft vooral bezwaarschriften gericht tegen dwangsombesluiten. Ook voor de Wob-verzoeken geldt dat in 2012 procentueel minder verzoeken binnen de termijn zijn afgedaan dan in 2011.

Tot nu toe ontving u de rapportage over de burgerbrieven afzonderlijk van het departementale jaarverslag. Vanaf volgend jaar zal ik de informatie over de behandeling van burgerbrieven opnemen in het jaarverslag.

De minister van Defensie, J.A. Hennis-Plasschaert

Rapportage burgerbrieven 2012

Aanvragen

Aantal verslagjaar1

Aantal afgedaan binnen (verdaagde) wettelijke termijn

Percentage afgedaan binnen (verdaagde) wettelijke termijn

Aantal ontvangen ingebreke-stellingen

Aantal betaalde dwangsommen

2.439

2.413

99

0

0

X Noot
1

Aanvragen veiligheidsonderzoeken met betrekking tot sollicitanten en toegangsverleningen zijn buiten beschouwing gelaten, omdat deze onderzoeken grotendeels betrekking hebben op de relatie werkgever-werknemer en bovendien door onderdelen van Defensie worden aangevraagd.

Bezwaarschriften

Aantal verslagjaar1

Aantal afgedaan binnen (verdaagde) wettelijke termijn

Percentage afgedaan binnen (verdaagde) wettelijke termijn

Aantal ontvangen ingebreke-stellingen

Aantal betaalde dwangsommen

120

98

82

18

5 (4.000 euro)

X Noot
1

De bezwaarschriften met betrekking tot veiligheidsonderzoeken zijn buiten beschouwing gelaten (zie voetnoot 1).

Klaagschriften

Aantal verslagjaar

Aantal afgedaan binnen (verdaagde) wettelijke termijn

Percentage afgedaan binnen (verdaagde) wettelijke termijn

760

742

98

Andere brieven. Hierover kan niet in aantallen worden gerapporteerd.1

Wob-verzoeken

Aantal verslagjaar1

Aantal afgedaan binnen (verdaagde) wettelijke termijn

Percentage afgedaan binnen (verdaagde) wettelijke termijn

Aantal ontvangen ingebreke-stellingen

Aantal betaalde dwangsommen

154

119

77

11

5 (3.400 euro)

X Noot
1

Het gaat hier om Wob-verzoeken inzake verkeersovertredingen en overige Wob-verzoeken.

Postbus 51 – e-mailberichten en telefonie

Aantal ontvangen in Postbus 51 in verslagjaar

Aantal doorgestuurd naar Defensie

Percentage doorgestuurd naar Defensie

9.576

917

10


X Noot
1

De categorie «andere brieven» heeft betrekking op o.m. steunbetuigingen, condoleances, uitnodigingen, informatieverzoeken en sollicitaties. Deze categorie kan niet als zodanig in een informatiesysteem worden herkend, waardoor het niet mogelijk is om hierover jaarlijks te rapporteren.