Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2012-201332201 nr. 62

32 201 Herziening van het Gemeenschappelijk Visserijbeleid

Nr. 62 BRIEF VAN DE STAATSSECRETARIS VAN ECONOMISCHE ZAKEN

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 8 mei 2013

Op 26 maart jongstleden is de motie Bosman «Herberekening streefbeeld paling « (Kamerstuk 32 201, nr. 54) aangenomen. Op uw verzoek geef ik in deze brief aan hoe ik de motie uit ga voeren.

Conform de door de Kamer aangenomen motie, zal ik het streefbeeld paling laten herberekenen door een nieuwe commissie.

Prof. dr. Rabbinge gaat deze nieuwe commissie leiden. Op dit moment wordt in overleg met hem de commissie samengesteld. Hierbij is de sector betrokken en zal de sector via een door de sector aan te wijzen persoon ook in de commissie vertegenwoordigd zijn. Zodra alle leden van de commissie bekend zijn, de wijze van aanpak en het exacte tijdpad, zal ik uw Kamer nader informeren.

Bij de herberekening zullen onderzoeken en berekeningen uit het verleden worden meegenomen, evenals de richtlijnen voor het berekenen van het streefbeeld uit de Aalverordening. Ook zal het resultaat van de eerder aan u toegezegde quick scan, waar gekeken wordt of er wezenlijke verschillen zijn in de uitgangspunten en de gebruikte rekensystematiek bij de buurlanden, hier onderdeel van uitmaken.

De staatssecretaris van Economische Zaken, S.A.M. Dijksma