Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2012-201329383 nr. 210

29 383 Meerjarenprogramma herijking van de VROM-regelgeving

Nr. 210 BRIEF VAN DE STAATSSECRETARIS VAN INFRASTRUCTUUR EN MILIEU

Ontvangen ter Griffie op 8 mei 2013.

De voordracht voor een vast te stellen algemene maatregel van bestuur is aan de Kamer overgelegd op 10 juni 2013.

De voordracht voor de vast te stellen algemene maatregel van bestuur kan niet eerder worden gedaan dan op 11 juni 2013.

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 7 mei 2013

Hierbij zend ik U het ontwerpbesluit tot wijziging van het Activiteitenbesluit milieubeheer, het Besluit omgevingsrecht en enkele andere besluiten (nieuwe activiteiten en herstel van gebreken van wetstechnische en inhoudelijk ondergeschikte aard)1. De voorlegging geschiedt in het kader van de voorhangprocedure (artikel 21.6, vierde lid, van de Wet milieubeheer) en biedt uw Kamer de mogelijkheid zich uit te spreken over het ontwerpbesluit voordat het aan de Afdeling advisering van de Raad van State zal worden voorgelegd en vervolgens zal worden vastgesteld.

Gelijktijdig met de voorhang bij uw Kamer wordt het ontwerpbesluit ingevolge bovengenoemd artikel in de Staatscourant bekendgemaakt om een ieder de gelegenheid te geven wensen en bedenkingen kenbaar te maken. Ook een ontwerpwijziging van de Activiteitenregeling die met het ontwerpbesluit verband houdt, wordt voorgepubliceerd. Een ieder krijgt de gelegenheid zijn zienswijzen in te dienen binnen vier weken, te rekenen vanaf het moment van ontvangst van het ontwerpbesluit bij uw Kamer.

Op grond van de aangehaalde bepaling geschiedt de voordracht aan de Koning ter verkrijging van het advies van de Afdeling advisering van de Raad van State over het ontwerpbesluit na afloop van die termijn.

Een eensluidende brief heb ik gezonden aan de voorzitter van de Eerste Kamer der Staten-Generaal.

De staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu, W.J. Mansveld


X Noot
1

Ter inzage gelegd bij het Centraal Informatiepunt Tweede Kamer