Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2011-201232862 nr. 39

32 862 Wijziging van de Wet vervoer gevaarlijke stoffen en enige andere wetten in verband met de totstandkoming van een basisnet (Wet basisnet)

Nr. 39 MOTIE VAN HET LID WIEGMAN-VAN MEPPELEN SCHEPPINK

Voorgesteld 14 juni 2012

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat de Wet basisnet als uitgangspunt heeft dat gevaarlijk vervoer op alle spoorlijnen mogelijk is, mits de risicoplafonds niet worden overschreden;

overwegende dat voor het omleiden van treinen bij versperringen of groot onderhoud ontheffingen mogelijk zijn en hiervoor geen structurele risicoruimte nodig is;

overwegende dat lagere risicoplafonds meer ruimtelijke ontwikkelingen mogelijk maken en meer garanties geven aan omwonenden over omvang van gevaarlijke transporten;

overwegende dat regionale spoorlijnen vaak minder geschikt zijn voor goederenvervoer en gevaarlijk goederenvervoer in het bijzonder door het grote aantal gelijkvloerse spoorwegovergangen en de doorsnijding van stads- en dorpskernen;

verzoekt de regering, op spoorlijnen die niet nodig zijn voor gevaarlijk vervoer de risicoplafonds op nul te stellen waarbij omleiding bij versperringen of groot onderhoud middels tijdelijke ontheffingen mogelijk blijft,

en gaat over tot de orde van de dag.

Wiegman-van Meppelen Scheppink