Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2011-201232862 nr. 34

32 862 Wijziging van de Wet vervoer gevaarlijke stoffen en enige andere wetten in verband met de totstandkoming van een basisnet (Wet basisnet)

Nr. 34 MOTIE VAN HET LID HAVERKAMP

Voorgesteld 14 juni 2012

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat in de Wet basisnet aansluiting is gezocht bij wetgeving inzake de luchtvaartsector;

constaterende dat daarin onder andere gewerkt wordt met een begrip zoals «totaal volume geluid» (TVG);

constaterende dat er afspraken zijn gemaakt waarbij «minder geluid per vliegtuig» niet automatisch leidt tot een evenredige groei van het luchtvaartverkeer, maar dat er dan een reductie plaatsvindt van het TVG en er derhalve minder geluidsbelasting is voor de omgeving;

voorts constaterende dat in de nu voorliggende Wet basisnet geen mechanisme is opgenomen waarmee het risico op een traject gereduceerd wordt;

van mening dat een belangrijke doelstelling van wetgeving moet zijn dat de veiligheid voor omwonenden langs railinfrastructuur dient te verbeteren;

verzoekt de regering, te werken aan nieuwe wetgeving waarmee in ieder geval geborgd is dat er een maximaal risicoplafond wordt vastgesteld en dat verbeteringen in de veiligheid van spoormaterieel niet automatisch leiden tot meer verkeer maar ook tot een lager risicoplafond,

en gaat over tot de orde van de dag.

Haverkamp