Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2011-201233000-VII nr. 20

33 000 VII Vaststelling van de begrotingsstaten van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (VII) voor het jaar 2012

Nr. 20 MOTIE VAN HET LID SCHOUW C.S.

Voorgesteld tijdens het Wetgevingsoverleg van 14 november 2011

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende, dat de huidige organisatie van de waterschappen efficiënter kan;

overwegende, dat het onderbrengen van de waterschapstaken bij andere bestuurslagen, zoals de provincies, een bijdrage levert aan het verminderen van de bestuurlijke drukte;

verzoekt de regering voor mei 2012 hiertoe concrete voorstellen aan de Kamer toe te zenden,

en gaat over tot de orde van de dag.

Schouw

Heijnen

Van Raak