Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2011-201233000-VII nr. 18

33 000 VII Vaststelling van de begrotingsstaten van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (VII) voor het jaar 2012

Nr. 18 MOTIE VAN DE LEDEN KOOPMANS EN VAN DER BURG

Voorgesteld tijdens het Wetgevingsoverleg van 14 november 2011

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

neemt kennis van de beleidsbrief van de regering inzake het optimaliseren van de rijkshuisvesting;

verzoekt de regering de in de beleidsbrief bij naam genoemde concentratiesteden te schrappen,

en gaat over tot de orde van de dag.

Koopmans

Van der Burg