Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2011-201233000-VII nr. 28

33 000 VII Vaststelling van de begrotingsstaten van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (VII) voor het jaar 2012

Nr. 28 GEWIJZIGDE MOTIE VAN HET LID HEIJNEN TER VERVANGING VAN DIE GEDRUKT ONDER NR. 10

Voorgesteld tijdens het Wetgevingsoverleg van 14 november 2011

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende, dat ieder onderdeel van de organisatie van de rijksdienst en de zelfstandige bestuursorganen tenminste 1% van de formatie beschikbaar moet stellen aan personeel met een arbeidshandicap voor zover geïndiceerd voor WSW of Wajong;

overwegende, dat niet ieder onderdeel van de organisatie van de rijksdienst daaraan thans voldoet;

overwegende, dat gemeenten goede ervaringen hebben met een bonus/malussysteem voor het inschakelen van WSW-personeel;

verzoekt de regering te onderzoeken of een bonus-malussysteem voor organisatieonderdelen van de rijksdienst leidt tot meer plaatsingen van personeel met WSW- of Wajong-indicaties,

en gaat over tot de orde van de dag.

Heijnen