Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2011-201233000-VII nr. 9

33 000 VII Vaststelling van de begrotingsstaten van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (VII) voor het jaar 2012

Nr. 9 MOTIE VAN DE LEDEN HEIJNEN EN VAN RAAK

Voorgesteld tijdens het Wetgevingsoverleg van 14 november 2011

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende, dat de regering voornemens is, de diensten van de rijksoverheid zo veel mogelijk te concentreren in twaalf concentratiesteden;

overwegende, dat dit ten koste gaat van de werkgelegenheid in plaatsen in regio's met een hoge werkloosheid, met een zwakke economische structuur en/of met krimp;

overwegende, dat de Kamer meerdere malen heeft uitgesproken dat krimpgebieden juist moeten worden ontzien bij bezuinigingsoperaties van de rijksoverheid;

overwegende, dat de huisvesting van ambtenaren volgend moet zijn op de kwaliteit van de dienstverlening aan burgers;

verzoekt de regering af te zien van het voorgenomen concentratiebeleid van de Rijksgebouwendienst en alternatieven te ontwikkelen voor deze strategie die meer rekening houden met de wensen van de Kamer,

en gaat over tot de orde van de dag.

Heijnen

Van Raak