Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2011-201233000-VII nr. 26

33 000 VII Vaststelling van de begrotingsstaten van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (VII) voor het jaar 2012

Nr. 26 MOTIE VAN HET LID ORTEGA-MARTIJN

Voorgesteld tijdens het Wetgevingsoverleg van 14 november 2011

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende, dat een substantieel lokaal/provinciaal belastinggebied noodzakelijk is voor het afdekken van de stijgende risico's van gemeenten als gevolg van het toenemen van de taken;

overwegende, dat decentrale belastingen niet het macro-economisch beleid of inkomensbeleid van de centrale overheid mogen doorkruisen;

overwegende, dat het op decentraal niveau afwegen van het nut van voorzieningen tegen het daarbij behorende belastingoffer bijdraagt aan het doelmatig en effectief functioneren van de overheid als geheel;

van mening, dat gemeenten door middel van belastingen eigen beleidskeuzes moeten kunnen bekostigen;

verzoekt de regering de mogelijkheden in kaart te brengen voor het verruimen van het lokale belastinggebied onder gelijktijdige verlaging van de rijksbelastingen en een verlaging van de algemene en specifieke uitkeringen en op basis hiervan de Kamer binnen een jaar een voorstel te doen,

en gaat over tot de orde van de dag.

Ortega-Martijn