33 000 VII Vaststelling van de begrotingsstaten van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (VII) voor het jaar 2012

Nr. 71 MOTIE VAN DE LEDEN VAN BOCHOVE EN DE BOER

Voorgesteld 17 november 2011

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende, dat onderhoud en beheer van appartementscomplexen van groot belang is voor het waardebehoud en hiervoor goed georganiseerde verenigingen van eigenaren gewenst zijn;

constaterende, dat er in grote steden, zoals in Rotterdam, problemen zijn met verenigingen van eigenaren die niet actief zijn bij de aanpak van achterstallig onderhoud en door de gemeenten slecht aanspreekbaar zijn;

overwegende, dat het verstandig is als verenigingen van eigenaren goed geëquipeerd zijn om ook in economisch mindere tijden te blijven investeren in de eigen woning en een landelijk opererende organisatie hierbij een aanjager kan zijn door een vraagbaak in te richten, kennis te delen en betrouwbare keurmerken voor administrateurs te organiseren;

overwegende, dat de regering wel huurders ondersteunt bij het vergroten van de participatie en belangenbehartiging;

verzoekt de regering te bekijken op welke wijze het functioneren van verenigingen van eigenaren geoptimaliseerd kan worden en de kwaliteit van organisaties die onder een keurmerk werken, verbeterd kan worden,

en gaat over tot de orde van de dag.

Van Bochove

De Boer

Naar boven