33 000 VII Vaststelling van de begrotingsstaten van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (VII) voor het jaar 2012

Nr. 91 MOTIE VAN DE LEDEN STERK EN VAN NIEUWENHUIZEN-WIJBENGA

Voorgesteld 17 november 2011

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende, dat door het toestaan van qat Nederland een uitzonderlijke positie inneemt in Europa en daarmee de handel in qat van en naar Nederland aantrekt, met grote overlast tot gevolg;

overwegende, dat uit praktijkvoorbeelden blijkt dat het qatgebruik grote knelpunten veroorzaakt bij de integratie van Somaliërs, zoals langdurige werkloosheid en schooluitval;

roept de regering op spoedig het onderzoek naar de Kamer te sturen, teneinde een verbod op qat te introduceren, zodat al in 2012 begonnen kan worden om het gebruik en de handel tot nul te reduceren,

en gaat over tot de orde van de dag.

Sterk

Van Nieuwenhuizen-Wijbenga

Naar boven