Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2011-201233000-VII nr. 30

33 000 VII Vaststelling van de begrotingsstaten van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (VII) voor het jaar 2012

Nr. 30 GEWIJZIGDE MOTIE VAN DE LEDEN SCHOUW EN HACHCHI

Voorgesteld tijdens het Wetgevingsoverleg van 14 november 2011

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende, dat de instroom van jonge ambtenaren is gehalveerd en bijna een derde van de rijkstrainees de departementen heeft verlaten;

overwegende, dat de bezuinigingen een bedreiging vormen voor een evenwichtig en toekomstbestendig personeelsbestand bij de overheid;

overwegende, dat de minister niet verder gaat dan het creëren van bewustwording hierover bij de individuele overheidsinstanties;

verzoekt de regering in overleg met de overheidsinstanties doelstellingen op te stellen voor een evenwichtig en toekomstbestendig personeelsbestand,

en gaat over tot de orde van de dag.

Schouw

Hachchi