Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2011-201232660 nr. 46

32 660 Structuurvisie Infrastructuur en Ruimte

Nr. 46 GEWIJZIGDE MOTIE VAN HET LID VAN BEMMEL TER VERVANGING VAN DIE GEDRUKT ONDER NR. 27

Voorgesteld 22 november 2011

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende, dat in de ontwerpwijziging Barro voor agrarische bedrijven enkel de aanwezige natuurwaarden gelden bij het bepalen van de wezenlijke kenmerken en waarden;

overwegende, dat voor recreatieve bedrijven niet alleen de aanwezige maar ook potentiële natuurwaarden gelden bij het bepalen van de wezenlijke kenmerken en waarden;

overwegende, dat voor nieuwe natuurbestemmingen in de ecologische hoofdstructuur op grond van het overgangsrecht geldt dat een agrariër zijn bedrijf mag voortzetten;

overwegende, dat ook de recreatieve sector een belangrijke rol heeft in de inrichting en kwaliteit van de ruimte;

overwegende, dat de recreatieve sector een belangrijke economische pijler is in het buitengebied;

verzoekt de regering om de ter zake doende artikelen in de ontwerpwijziging Barro en de nota van toelichting dusdanig aan te passen dat voor de recreatieve bedrijven net als de agrarische bedrijven enkel de aanwezige natuurwaarden gelden en dat voor nieuwe natuurbestemmingen in de ecologische hoofdstructuur op grond van het overgangsrecht geldt dat zowel een agrariër als een recreatieondernemer zijn bedrijf mag voortzetten,

en gaat over tot de orde van de dag.

Van Bemmel