Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2011-201232660 nr. 36

32 660 Structuurvisie Infrastructuur en Ruimte

Nr. 36 MOTIE VAN DE LEDEN DE ROUWE EN DIJKSMA

Voorgesteld tijdens het Notaoverleg van 14 november 2011

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende, dat in de plan-MER is vastgesteld dat het effect van het in de SVIR tot 2028 geformuleerde beleid een versterkte groei van de Randstad is, met als keerzijde een versterkte krimp in de perifere delen van Nederland;

constaterende, dat de regering het als rijksopgave ziet om de groei te faciliteren door onder meer grootschalige investeringen in infrastructuur en verstedelijking, maar dat zij het opvangen van de gevolgen van krimp (verpaupering, herstructurering woningvoorraad, aantasting van voorzieningen) vrijwel geheel op het bord van decentrale overheden legt;

overwegende, dat er nog overleg gaande is tussen kabinet en overheden;

verzoekt de regering naast de opgaven voor verstedelijking ook oog en aandacht te hebben voor krimp en dat zo nodig beleidsmatig en financieel te ondersteunen,

en gaat over tot de orde van de dag.

De Rouwe

Dijksma