11 Ingekomen stukken

Lijst van ingekomen stukken, met de door de Voorzitter ter zake gedane voorstellen

Brieven regering

ISt-rapport "De tenuitvoerlegging van vreemdelingenbewaring" – 19637-1429

staatssecretaris van Veiligheid en Justitie, F. Teeven – 1 juni 2011

Rondgezonden en gepubliceerd

Reactie op ingediende moties m.b.t. het landenbeleid genitale verminking Somalische meisjes – 19637-1430

minister voor Immigratie en Asiel, G.B.M. Leers – 30 mei 2011

Rondgezonden en gepubliceerd

Verslag van de informele Landbouwraad op 29 t/m 31 mei 2011 over o.a. het thema duurzame veehouderij en de EHEC-bacterie – 21501-32-495

staatssecretaris van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie, H. Bleker – 7 juni 2011

Rondgezonden en gepubliceerd

Geannoteerde agenda VTE-Raad (Energie) 10 juni 2011 – 21501-33-322

minister van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie, M.J.M. Verhagen – 1 juni 2011

Rondgezonden en gepubliceerd

Openbaar vervoer in de drie stadsregio's Amsterdam, Rotterdam en Haaglanden (G3) – 23645-452

minister van Infrastructuur en Milieu, M.H. Schultz van Haegen-Maas Geesteranus – 6 juni 2011

Rondgezonden en gepubliceerd

Voornemen tot verlenging van een verdrag met Gabon betreffende de status van militair en civiel personeel van het Ministerie van Defensie van de verdragsluitende partijen, aanwezig op elkaars grondgebied voor activiteiten in het kader van militaire samenwerking – 24493-R1557–47

minister van Buitenlandse Zaken, U. Rosenthal – 30 mei 2011

Rondgezonden en gepubliceerd

Uitstelbrief over de stand van zaken van recreatie – 26419-43

staatssecretaris van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie, H. Bleker – 27 mei 2011

Rondgezonden en gepubliceerd

Aanbieding overheidsbrede implementatieagenda voor dienstverlening en e-overheid: i-NUP – 26643-182

minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, J.P.H. Donner – 30 mei 2011

Rondgezonden en gepubliceerd

Besluit beheer Haringvlietsluizen – 27625-203

staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu, J.J. Atsma – 6 juni 2011

Rondgezonden en gepubliceerd

Reactie op verzoek commissie ELI over "Verlengen uitrijperiode dierlijke mest" – 28385-209

staatssecretaris van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie, H. Bleker – 30 mei 2011

Rondgezonden en gepubliceerd

Stand van zaken toezeggingen VSO van 16 maart 2011 inzake o.a. onderzoek deregulering, cliënt volgsysteem, invoering GPS-technieken en overzicht betalingen – 28625-126

staatssecretaris van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie, H. Bleker – 27 mei 2011

Rondgezonden en gepubliceerd

Reactie op toezegging tijdens het AO energie over mogelijk onderzoek naar de effecten van koelwater op vispopulaties – 29023-90

staatssecretaris van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie, H. Bleker – 30 mei 2011

Rondgezonden en gepubliceerd

Reactie op rapport Rathenau Instituut over focus en massa – 29338-106

staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, H. Zijlstra – 30 mei 2011

Rondgezonden en gepubliceerd

Reactie op de feiten en cijfers publicatie van het Rathenau Instituut met het overzicht Totale Onderzoek Financiering (TOF) 2009–2015 – 29338-107

staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, H. Zijlstra – 30 mei 2011

Rondgezonden en gepubliceerd

Aanbieding plan integrale gebiedsontwikkeling IJsseldelta-Zuid (planstudie samenhangend met Ruimte voor de Rivier) – 30080-52

staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu, J.J. Atsma – 7 juni 2011

Rondgezonden en gepubliceerd

Veteranennota 2010–2011 – 30139-92

minister van Defensie, J.S.J. Hillen – 1 juni 2011

Rondgezonden en gepubliceerd

Programmabrief langdurige zorg binnen de AWBZ – 30597-186

staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, M.L.L.E. Veldhuijzen van Zanten-Hyllner – 1 juni 2011

Rondgezonden en gepubliceerd

Stand van zaken over ammoniak en fijnstof – 30654-94

staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu, J.J. Atsma – 31 mei 2011

Rondgezonden en gepubliceerd

Resultaten beleidsdoorlichting artikel 33 hoofdstuk VII Rijksbegroting "dienstverlening overheid" – 30985-6

minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, J.P.H. Donner – 6 juni 2011

Rondgezonden en gepubliceerd

Uitstel voorstel voor en goedkeuringswet inzake ratificatie van het UNESCO-verdrag Immaterieel Cultureel Erfgoed – 32500-VIII-177

staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, H. Zijlstra – 31 mei 2011

Rondgezonden en gepubliceerd

Wetsvoorstel geluidproductieplafonds (32252) en wetsvoorstel invoeringswet geluidproductieplafonds (32625): onderliggende regelgeving – 32625-19

staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu, J.J. Atsma – 6 juni 2011

Rondgezonden en gepubliceerd

Toelichting op status Nationale Markt en Capaciteits Analyse met betrekking tot het regionale spoorvervoer – 32660-16

minister van Infrastructuur en Milieu, M.H. Schultz van Haegen-Maas Geesteranus – 30 mei 2011

Rondgezonden en gepubliceerd

Lijst van vragen en antwoorden over het Jaarverslag van de Koning – 32710-I-6

minister van Algemene Zaken, M. Rutte – 31 mei 2011

Rondgezonden en gepubliceerd

Afschrift aanbiedingsbrief aan de Europese Commissie met de reactie op groenboek "De toekomst van de BTW – naar een eenvoudiger, solider en efficiënter BTW-stelsel" – 32720-1

staatssecretaris van Financiën, F.H.H. Weekers – 30 mei 2011

Rondgezonden en gepubliceerd

Aangepaste Nederlandse reactie aan de Europese Commissie op het groenboek "De toekomst van de BTW – naar een eenvoudiger, solider en efficiënter BTW-stelsel" – 32720-2

staatssecretaris van Financiën, F.H.H. Weekers – 31 mei 2011

Rondgezonden en gepubliceerd

Besluit invoering bevolkingsonderzoek naar darmkanker – 32793-3

minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, E.I. Schippers – 1 juni 2011

Rondgezonden en gepubliceerd

Autobrief over de fiscale stimulering van (zeer) zuinige auto's en enkele andere onderwerpen op het gebied van de autobelastingen – 32800-1

staatssecretaris van Financiën, F.H.H. Weekers – 1 juni 2011

Rondgezonden en gepubliceerd

Naar boven