5 Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden

De voorzitter:

Ik stel voor, toe te voegen aan de agenda van de Kamer voor de volgende weken:

  • - het wetsvoorstel Nieuwe regels omtrent aanbestedingen (Aanbestedingswet 20..) (32440);

  • - het wetsvoorstel Wijziging van de Wet milieubeheer en de Wet op de economische delicten ten behoeve van de implementatie van richtlijn nr. 2009/29/EG van het Europees Parlement en de Raad van de Europese Unie van 23 april 2009 tot wijziging van Richtlijn 2003/87/EG teneinde de regeling voor de handel in broeikasgasemissierechten binnen de Gemeenschap te verbeteren en uit te breiden (PbEU L 140) en de uitvoering van verordening (EU) nr. 1031/2010 van de Commissie van 12 november 2010 inzake de tijdstippen, het beheer en andere aspecten van de veiling van broeikasgasemissierechten overeenkomstig Richtlijn 2003/87/EG van het Europees Parlement en de Raad tot vaststelling van een regeling voor de handel in broeikasgasemissierechten binnen de Gemeenschap (PbEU L 302) en verordening (EU) nr. 920/2010 van de Commissie van 7 oktober 2010 inzake een gestandaardiseerd en beveiligd registersysteem overeenkomstig Richtlijn 2003/87/EG van het Europees Parlement en de Raad en Beschikking nr. 280/2004/EG van het Europees Parlement en de Raad (PbEU L 270) (herziening EG-richtlijn handel in broeikasgasemissierechten) (32667).

Ik stel voor, aanstaande dinsdag ook te stemmen over de aangehouden motie-Helder (24587, nr. 420).

Ik stel voor, toe te voegen aan de agenda:

  • - het VAO werktijdverkorting en stremming in de Rijn, met als eerste spreker het lid Slob;

  • - het VAO palliatieve zorg, met als eerste spreker het lid Wiegman-van Meppelen Scheppink;

  • - het VAO fiscaal verdragsbeleid, met als eerste spreker het lid Van Vliet.

De heer Omtzigt (CDA):

Voorzitter. Zou dat laatste VAO georganiseerd kunnen worden na ommekomst van de brief die is toegezegd en bij voorkeur niet op de laatste dag voor het zomerreces? Er moet nog wel iets uitgebreider gesproken worden over het fiscaal verdragsbeleid.

De voorzitter:

Het blijft wel een halfuur en een tweeminutendebat. Dat weet u?

De heer Omtzigt (CDA):

Dat weten wij.

De voorzitter:

Dan zullen wij daarmee rekening houden en eerst de brief afwachten.

Overeenkomstig de voorstellen van de voorzitter wordt besloten.

De voorzitter:

Het woord is aan mevrouw Dezentjé Hamming-Bluemink.

Mevrouw Dezentjé Hamming-Bluemink (VVD):

Voorzitter. Ik heb dinsdag bij de regeling van werkzaamheden aan u verzocht, op de agenda van vanavond rekening te houden met een VAO. Dat komt te vervallen, maar ik verzoek u wel, er aanstaande dinsdag rekening mee te houden. Er is nog een extra complicatie, namelijk dat het vooraf moet gaan aan het vertrek van de minister naar Brussel. Dus wij zouden zowel het VAO als de stemmingen voor 16.00 uur moeten hebben afgerond op dinsdag.

De voorzitter:

Ik zal zien hoe ik dat allemaal voor elkaar krijg. Dat is nog wel een kunst. Het lijkt mij het meest voor de hand liggen om het VAO aansluitend aan de regeling van werkzaamheden te houden en daarna in één keer te stemmen. Ik geef het u mee, zodat iedereen daarover kan denken. De agenda komt nog schriftelijk naar u toe.

Het woord is aan de heer Verhoeven.

De heer Verhoeven (D66):

Voorzitter. Op 15 april heb ik schriftelijke vragen gesteld over de omgang met persoonsgegevens en bedrijfsgegevens door de Kamer van Koophandel. Ik heb nog steeds geen antwoord op deze schriftelijke vragen. Ik krijg er graag binnen de gestelde termijn, binnen drie weken, een antwoord op.

De voorzitter:

Ik zal het stenogram doorgeleiden naar het kabinet.

Naar boven