27 625 Waterbeleid

Nr. 203 BRIEF VAN DE STAATSSECRETARIS VAN INFRASTRUCTUUR EN MILIEU

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 6 juni 2011

Naar aanleiding van de procedurevergadering van de Vaste Kamercommissie voor Infrastructuur en Milieu van 1 juni j.l. verzoekt u mij om de Kamer een reactie te doen toekomen op het juridisch onderzoek dat de D66-fractie heeft laten verrichten naar de gevolgen van de voorgenomen intrekking van het besluit beheer Haringvlietsluizen (het Kierbesluit).

Momenteel beraad ik mij over het Kierbesluit op basis van beschikbare informatie uit binnen- en buitenland. Bovendien wil ik de resultaten van het in opdracht van D66 uitgevoerde juridisch onderzoek betrekken bij de inventarisatie van juridische gevolgen van de voorgenomen intrekking van het Kierbesluit. Hier is enige tijd voor nodig, zodat ik u niet vóór het AO van 9 juni a.s. kan informeren over het Kabinetsstandpunt t.a.v. het beheer van de Haringvlietsluizen. Ik verzoek u om dit in uw procedurebesluitvorming te betrekken.

De staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu,

J. J. Atsma

Naar boven