Aan de orde is het debat naar aanleiding van een algemeen overleg op 4 oktober 2007 over belemmering van duurzame innovatieve veehouderij.

Mevrouw Thieme (PvdD):

Voorzitter. Ik heb één motie.

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat een beter dierenwelzijn kernwaarde is in onze samenleving, welke ook in het regeerakkoord een belangrijke plek heeft gekregen;

van mening dat het onwenselijk is dat de inzet van publieke middelen, bijvoorbeeld in de vorm van innovatie- en investeringssubsidies aan het agrarisch bedrijfsleven, kunnen leiden tot een verslechtering van het dierenwelzijn van gehouden dieren;

verzoekt de regering om bij het verstrekken van innovatie- en investeringssubsidies ten behoeve van de veehouderij, dierenwelzijn als leidende randvoorwaarde te hanteren en daarmee een verslechtering van het dierenwelzijn als gevolg van innovaties en nieuwe investeringen met overheidssubsidies te voorkomen,

en gaat over tot de orde van de dag.

De voorzitter:

Deze motie is voorgesteld door de leden Thieme en Van Gent. Naar mij blijkt, wordt zij voldoende ondersteund.

Zij krijgt nr. 74(31200 XIV).

Minister Verburg:

Voorzitter. Dank voor de inbreng van de Kamer in dit verslag algemeen overleg. Ik lees de motie even snel. Het dictum luidt: verzoekt de regering om bij het verstrekken van innovatie- en investeringssubsidies ten behoeve van de veehouderij, dierenwelzijn als leidende randvoorwaarde te hanteren en daarmee een verslechtering van het dierenwelzijn als gevolg van innovaties en nieuwe investeringen met overheidssubsidies te voorkomen.

Innovaties zijn gericht op het vergroten van duurzaamheid van de veehouderij. Daarbij gaat het om verschillende aspecten, dus niet alleen om dierenwelzijn, maar ook om milieu, diergezondheid, arbeidsomstandigheden en toegevoegde waarde. Dat is al beleid van het kabinet. Mevrouw Thieme heeft ook iets gezegd over de inzet van het regeerakkoord. Daarin heeft zij gelijk. Ook dierenwelzijn staat in het coalitieakkoord, maar dit is mij veel te eenzijdig. Daarom ontraad ik aanname van deze motie.

De beraadslaging wordt gesloten.

De voorzitter:

Ik stel voor, aanstaande donderdag te stemmen over de ingediende motie.

Daartoe wordt besloten.

Naar boven