Aan de orde zijn de stemmingen in verband met het wetsvoorstel Wijziging van de Wet op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten 2002 in verband met de verbetering van de mogelijkheden van de inlichtingen- en veiligheidsdiensten om onderzoek te doen naar en maatregelen te nemen tegen terroristische en andere gevaren met betrekking tot de nationale veiligheid alsmede enkele andere wijzigingen (30553), en over:

- de motie-Van Raak over een overzicht van bevragingen van digitale databestanden (30553, nr. 14);

- de motie-Van Raak over een overzicht van het aantal telefoontaps (30553, nr. 15).

(Zie vergadering van 4 oktober 2007.)

In stemming komt het nader gewijzigde amendement-Griffith c.s. (stuk nr. 16, I).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de PVV tegen dit nader gewijzigde amendement hebben gestemd en die van de overige fracties ervoor, zodat het is aangenomen.

Ik stel vast dat door de aanneming van dit nader gewijzigde amendement de overige op stuk nr. 16 voorkomende nader gewijzigde amendementen als aangenomen kunnen worden beschouwd.

Ik geef gelegenheid tot het afleggen van een stemverklaring vooraf.

De heer Van Raak (SP):

Mevrouw de voorzitter. Door deze wetswijziging worden personen, bedrijven en organisaties verplicht om informatie te leveren aan de veiligheidsdiensten. Onduidelijk is echter welke personen bedrijven of organisaties welke informatie moeten leveren en wat er met die informatie gaat gebeuren. Door het amendement is voorkomen dat de Tweede Kamer in de toekomst geheel buitenspel komt te staan. Daarom hebben wij ervoor gestemd, maar wij hebben nog steeds ernstige twijfels over de doelmatigheid van de informatieplicht. Wij zijn er niet van overtuigd dat de veiligheidsdiensten al in staat zijn om al deze informatie zinvol te verwerken en menen dat met dit wetsvoorstel de balans tussen veiligheid en privacy zoek raakt. Daarom stemmen wij tegen dit wetsvoorstel.

In stemming komt het wetsvoorstel, zoals op onderdelen gewijzigd door de aanneming van de nader gewijzigde amendementen-Griffith c.s. (stuk nrs. 16, I tot en met IV).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de PvdA, de VVD, de ChristenUnie, de SGP, het CDA, de PVV en het lid Verdonk voor dit wetsvoorstel hebben gestemd en die van de overige fracties ertegen, zodat het is aangenomen.

In stemming komt de motie-Van Raak (30553, nr. 14).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de SP, de PvdA, GroenLinks, de PvdD en de PVV voor deze motie hebben gestemd en die van de overige fracties ertegen, zodat zij is aangenomen.

In stemming komt de motie-Van Raak (30553, nr. 15).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de SP, de PvdA, GroenLinks en de PvdD voor deze motie hebben gestemd en die van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.

Naar boven