Aan de orde zijn de stemmingen over moties, ingediend bij het debat over de politie, te weten:

- de motie-Brinkman over een gekozen buurtsheriff (29628, nr. 58);

- de motie-Brinkman over een substantiële salarisverhoging voor personeel tot en met schaal 9 (29628, nr. 59);

- de motie-Kuiken/Haverkamp over één landelijk loket voor werving en selectie (29628, nr. 60).

(Zie vergadering van 11 oktober 2007.)

De voorzitter:

De motie-Kuiken/Haverkamp (29628, nr. 60) is in die zin gewijzigd dat zij thans luidt:

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat het op personele sterkte brengen en houden van de politiekorpsen een punt van voortdurende zorg is;

constaterende dat enkele korpsen nu al grote moeite hebben om voldoende personeel te werven;

overwegende dat een snelle aanpak van dit knelpunt essentieel is om een goede politiezorg te kunnen garanderen;

overwegende dat de procedure van werving en selectie nu soms langer dan een jaar duurt;

verzoekt de regering, te bevorderen dat er voor 1 september 2008 één landelijk loket werving en selectie wordt opgericht, ondergebracht bij de Politieacademie. Deze doet de werving en selectie, inclusief de gestandaardiseerde voorselectie (te weten landelijke aanmelding en landelijke briefselectie) voor de kandidaten voor het initieel politieonderwijs;

verzoekt de regering, daarmee te bevorderen dat de selectieprocedure niet langer dan drie maanden in beslag mag nemen,

en gaat over tot de orde van de dag.

Naar mij blijkt wordt deze gewijzigde motie voldoende ondersteund.

Zij krijgt nr. 62 (29628).

Ik stel vast dat wij hierover nu kunnen stemmen.

In stemming komt de motie-Brinkman (29628, nr. 58).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fractie van de PVV voor deze motie hebben gestemd en die van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.

In stemming komt de motie-Brinkman (29628, nr. 59).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de SP, GroenLinks, de PvdD, de PVV en het lid Verdonk voor deze motie hebben gestemd en die van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.

In stemming komt de gewijzigde motie-Kuiken/Haverkamp (29628, nr. 62).

De voorzitter:

Ik constateer dat deze gewijzigde motie met algemene stemmen is aangenomen.

Naar boven