Aan de orde zijn de stemmingen over moties, ingediend bij het debat over de voortgangsrapportage e-overheid, te weten:

- de motie-Van der Burg/Gerkens over het bedrijvenloket (29362, nr. 127);

- de motie-Gerkens over het virtueel kenniscentrum voor ICT en recht (29362, nr. 128).

(Zie vergadering van 11 oktober 2007.)

De voorzitter:

De motie-Van der Burg/Gerkens (29362, nr. 127) is in die zin gewijzigd dat zij thans luidt:

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende dat het project bedrijvenloket al zo'n acht jaar gaande is;

constaterende dat het nog steeds vooral een informatieportaal over wet- en regelgeving voor ondernemers is;

van mening dat het een loket zou moeten zijn waar ondernemers door het opgeven van een beperkt aantal kenmerken zoals rechtsvorm, wel/geen personeel in dienst en sector/branche, een lijst op maat zouden moeten krijgen waarin staat aan welke wet- en regelgeving hij/zij zou moeten voldoen;

van mening dat het voor ondernemers mogelijk moet worden om de verplichtingen en bijbehorende formulieren interactief af te handelen via internet;

van mening dat het mogelijk moet zijn voor die ondernemers waarvoor te gecompliceerde of te specifieke wet- en regelgeving geldt, te worden doorverwezen naar een vaste accountmanager om samen die lijst met wet- en regelgeving op maat te maken;

verzoekt de regering, het bedrijvenloket volgens deze lijnen vorm te geven en verzoekt de regering, dit voor 1 januari 2010 in orde te maken,

en gaat over tot de orde van de dag.

Naar mij blijkt, wordt deze gewijzigde motie voldoende ondersteund.

Zij krijgt nr. 131 (29362).

Ik stel vast dat wij hierover nu kunnen stemmen.

In stemming komt de gewijzigde motie-Van der Burg/Gerkens (29362, nr. 131).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de SP, de PvdA, GroenLinks, D66, de PvdD, de VVD, de SGP, de PVV en het lid Verdonk voor deze gewijzigde motie hebben gestemd en die van de overige fracties ertegen, zodat zij is aangenomen.

In stemming komt de motie-Gerkens (29362, nr. 128).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de SP, de PvdA, GroenLinks, D66, de PvdD en de SGP voor deze motie hebben gestemd en die van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.

Naar boven