Aan de orde zijn de stemmingen over moties, ingediend bij het debat over aanbestedingen van de rijksoverheid, te weten:

- de motie-Aptroot c.s. over het ondernemersvriendelijker maken van aanbestedingen (30501, nr. 18);

- de motie-Aptroot/Gesthuizen over het voorkomen van een herhaling van de 100 dagentournee (30501, nr. 19);

- de motie-Vos c.s. over inzicht in het selectieproces bij de 100 dagentour (30501, nr. 20);

- de motie-Koşer Kaya/Aptroot over een uitgebreider overzicht van veelbelovende en/of vernieuwende voorstellen (30501, nr. 21);

- de motie-Brinkman over het niet meer spenderen van belastinggeld aan pr-shows (30501, nr. 22);

- de motie-Brinkman over het voldoen aan de Europese aanbestedingsregels (30501, nr. 23).

(Zie vergadering van 10 oktober 2007.)

De voorzitter:

De motie-Vos c.s. (30501, nr. 20) is in die zin gewijzigd dat zij thans luidt:

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende dat het kabinet in zijn beleidsprogramma een "blijvende dialoog met de samenleving" heeft aangekondigd;

verzoekt de regering, de Kamer inzicht te geven in het gehanteerde selectieproces bij de inbrengen tijdens de 100 dagentour;

verzoekt de regering, bij volgende initiatieven tot dialoog of interactieve processen duidelijk aan te geven wat het doel is, hoe de bijdragen worden verwerkt en/of geselecteerd en hoe de bijdragen van burgers zich verhouden tot het politieke proces,

en gaat over tot de orde van de dag.

Naar mij blijkt, wordt deze gewijzigde motie voldoende ondersteund.

Zij krijgt nr. 24 (30501).

Ik stel vast dat wij hierover nu kunnen stemmen.

In stemming komt de motie-Aptroot c.s. (30501, nr. 18).

De voorzitter:

Ik constateer dat deze motie met algemene stemmen is aangenomen.

In stemming komt de motie-Aptroot/Gesthuizen (30501, nr. 19).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de SP, de PvdD, de VVD, de PVV en het lid Verdonk voor deze motie hebben gestemd en die van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.

In stemming komt de gewijzigde motie-Vos c.s. (30501, nr. 24).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de PvdA, GroenLinks, D66, de PvdD, de VVD, de ChristenUnie, de SGP en het CDA voor deze gewijzigde motie hebben gestemd en die van de overige fracties ertegen, zodat zij is aangenomen.

In stemming komt de motie-Koşer Kaya/Aptroot (30501, nr. 21).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van GroenLinks, D66, de PvdD, de VVD en het lid Verdonk voor deze motie hebben gestemd en die van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.

In stemming komt de motie-Brinkman (30501, nr. 22).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de SP, de PvdD, de VVD, de PVV en het lid Verdonk voor deze motie hebben gestemd en die van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.

In stemming komt de motie-Brinkman (30501, nr. 23).

De voorzitter:

Ik constateer dat deze motie met algemene stemmen is aangenomen.

Naar boven