Aan de orde zijn de stemmingen over moties, ingediend bij het debat over administratieve lasten en de evaluatie van de Actal, te weten:

- de motie-Van der Burg c.s. over een nulmeting inzake de inhoudelijke nalevingskosten (29515, nr. 211);

- de motie-Van der Burg over uitbreiding van de actie "Eenduidig toezicht" tot de lokale overheden (29515, nr. 212);

- de motie-Van der Burg over het voorkomen van nationale koppen op Europese regelgeving (29515, nr. 213);

- de motie-Smeets/Van der Burg over één beheerorganisatie voor auteurs- en naburige rechten (29515, nr. 214);

- de motie-Smeets/Blanksma-van den Heuvel over de opzet van de Belevingsmonitor (29515, nr. 215);

- de motie-Blanksma-van den Heuvel/Van der Burg over het vervallen van het maximum onbelast uurtarief in de vrijwilligersregeling (29515, nr. 216);

- de motie-Blanksma-van den Heuvel/Smeets over uitbreiding van de taken van Actal (29515, nr. 217).

(Zie vergadering van 11 oktober 2007.)

De voorzitter:

De motie-Smeets/Van der Burg (29515, nr. 214) is in die zin gewijzigd dat zij thans luidt:

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende dat ondernemers zeer veel hinder ondervinden vanwege de verschillende facturen en rekeningen die zij van de verschillende collectieve beheerorganisaties op het vlak van auteurs- en naburige rechten ontvangen;

overwegende dat een verdere stroomlijning van de inning van deze rechten geboden is, ook omdat jaarlijks verschillende facturen op verschillende momenten een lastigere bedrijfsvoering betekent;

overwegende dat deze collectieve beheerorganisaties feitelijk niet in concurrentie werken, maar monopolisten zijn, deels ten gevolge van een besluit van de overheid;

overwegende dat stroomlijning van de inning van vergoedingen voor auteurs- en naburige rechten de rechten van rechthebbenden niet mag aantasten;

verzoekt de regering, te bewerkstelligen dat er één beheerorganisatie ontstaat;

verzoekt de regering voorts, te bewerkstelligen dat ondernemers vanaf 1 juli 2008 of zoveel eerder als mogelijk jaarlijks nog maar één factuur ontvangen van collectieve beheerorganisaties op het gebied van auteurs- en naburige rechten, zo nodig via aanpassing van de desbetreffende wet- en regelgeving;

verzoekt de regering ten slotte, de toezichthouder(s) voldoende bevoegdheden en instrumenten te geven om de redelijkheid van de opgelegde vergoedingen aan de ondernemers te beoordelen,

en gaat over tot de orde van de dag.

Naar mij blijkt, wordt deze gewijzigde motie voldoende ondersteund.

Zij krijgt nr. 219 (29515).

Ik stel vast dat wij hierover nu kunnen stemmen.

In stemming komt de motie-Van der Burg c.s. (29515, nr. 211).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de PvdA, GroenLinks, D66, de VVD, de ChristenUnie, de SGP, het CDA, de PVV en het lid Verdonk voor deze motie hebben gestemd en die van de overige fracties ertegen, zodat zij is aangenomen.

In stemming komt de motie-Van der Burg (29515, nr. 212).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fractie van de ChristenUnie tegen deze motie hebben gestemd en die van de overige fracties ervoor, zodat zij is aangenomen.

In stemming komt de motie-Van der Burg (29515, nr. 213).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de PvdA, de VVD, de SGP, het CDA, de PVV en het lid Verdonk voor deze motie hebben gestemd en die van de overige fracties ertegen, zodat zij is aangenomen.

In stemming komt de gewijzigde motie-Smeets/Van der Burg (29515, nr. 219).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fractie van de PvdD tegen deze gewijzigde motie hebben gestemd en die van de overige fracties ervoor, zodat zij is aangenomen.

In stemming komt de motie-Smeets/Blanksma-van den Heuvel (29515, nr. 215).

De voorzitter:

Ik constateer dat deze motie met algemene stemmen is aangenomen.

In stemming komt de motie-Blanksma-van den Heuvel/Van der Burg (29515, nr. 216).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fractie van de SP tegen deze motie hebben gestemd en die van de overige fracties ervoor, zodat zij is aangenomen.

In stemming komt de motie-Blanksma-van den Heuvel/Smeets (29515, nr. 217).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fractie van de SP tegen deze motie hebben gestemd en die van de overige fracties ervoor, zodat zij is aangenomen.

Naar boven