Aan de orde zijn de stemmingen over moties, ingediend bij het debat over de problemen in het gehandicaptenvervoer, te weten:

- de motie-Agema over afschaffing van de limiet op het persoonlijk kilometerbudget (25847, nr. 43);

- de motie-Agema over een landelijk onafhankelijk meldpunt voor klachten over doelgroepenvervoer (25874, nr. 44);

- de motie-Agema over het niet langer combineren van ritten (25847, nr. 45);

- de motie-Van Gijlswijk over teruggave van gemaakte kosten bij vertraging in het bovenregionale vervoer (25847, nr. 46);

- de motie-Van Gijlswijk over een onderzoek naar de afschaffing van de maximering van het persoonlijke kilometerbudget (25847, nr. 47);

- de motie-Van Gijlswijk over een gratis telefoonnummer voor Valys (25847, nr. 48).

(Zie vergadering van 11 oktober 2007.)

De voorzitter:

Op verzoek van mevrouw Van Gijlswijk stel ik voor, haar motie (25847, nr. 48) van de agenda af te voeren.

Daartoe wordt besloten.

In stemming komt de motie-Agema (25847, nr. 43).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de SP, GroenLinks, D66, de PvdD, de PVV en het lid Verdonk voor deze motie hebben gestemd en die van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.

In stemming komt de motie-Agema (25847, nr. 44).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de SP, GroenLinks, de PvdD en de PVV voor deze motie hebben gestemd en die van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.

In stemming komt de motie-Agema (25847, nr. 45).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fractie van de PVV voor deze motie hebben gestemd en die van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.

In stemming komt de motie-Van Gijlswijk (25847, nr. 46).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de SP, GroenLinks, D66, de PvdD en de PVV voor deze motie hebben gestemd en die van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.

In stemming komt de motie-Van Gijlswijk (25847, nr. 47).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de SP, GroenLinks, D66, de PvdD en de PVV voor deze motie hebben gestemd en die van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.

Naar boven