Lijst van ingekomen stukken, met de door de Voorzitter ter zake gedane voorstellen:

1. twee koninklijke boodschappen, ten geleide van het voorstel van (rijks)wet:

Wijziging van een aantal wetten van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (Verzamelwet SZW-wetgeving 2008) (31229);

Wijziging van de Wet luchtvaart en de Luchtvaartwet ter implementatie van verordening (EG) nr. 2111/2005 inzake de vaststelling van een communautaire lijst van luchtvaartmaatschappijen met een exploitatieverbod en informatie aan luchtreizigers over de identiteit van de exploiterende luchtvaartmaatschappij (PbEU L344) en verordening (EG) nr. 1107/2006 inzake de rechten van gehandicapten en personen met beperkte mobiliteit die per luchtvervoer reizen (PbEU L204) (31232).

Deze koninklijke boodschappen, met de erbij behorende stukken, zijn al gedrukt en rondgedeeld;

2. de volgende brieven:

een, van de minister-president, minister van Algemene Zaken, en de staatssecretaris van Buitenlandse Zaken, ten geleide van reactie kabinet op rapport "Europa in Nederland" (31202., nr. 5);

twee, van de minister van Buitenlandse Zaken, te weten:

 • een, over de extraterritoriale werking VS-sancties tegen Iran (23432, nr. 242);

 • een, inzake Wijziging van de op 14 november 1975 te Genève tot stand gekomen Douaneovereenkomst inzake het internationale vervoer van goederen onder dekking van TIR-carnets (TIR-overeenkomst); Genève, 4 februari 2005 (31234, R1834);

een, van de minister en staatssecretaris van Buitenlandse Zaken, ten geleide van agenda Raad Algemene Zaken en Externe Betrekkingen (21501-02, nr. 771);

twee, minister voor Ontwikkelingssamenwerking, te weten:

 • een, ten geleide van verslag bijeenkomst EU-ministers (21501-02, nr. 772);

 • een, ten geleide van verslag bezoek aan Afghanistan (31200-V, nr. 6);

twee, van de minister van Justitie, te weten:

 • een, over de termijnaanpassing van de wetgeving aan en invoering van de wet tot vaststelling van titel 7.17 (verzekering) en titel 7.18 (lijfrente) van het nieuwe Burgerlijk Wetboek (Invoeringswet titel 7.17 en titel 7.18 Burgerlijk Wetboek) (30137, nr. 19);

 • een, over de samenvoeging van arrondissementen (29279, nr. 58);

twee, van de ministers van Justitie en van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, te weten:

 • een, over het Groenboek Bioparaatheid (22112, nr. 571);

 • een, ten geleide van het evaluatierapport "u bent herkend" (29754, nr. 105);

een, van de staatssecretaris van Justitie, ten geleide van inspectierapport Doorlichting PI Midden-Holland (24587, nr. 234);

twee, van de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, te weten:

 • een, over de resultaten onderzoek over de effecten van de Arbeidstijdenwet (ATW) taakuitvoering van de Nederlandse politie (29628 en 25883, nr. 57);

 • een, ten geleide van Rapport Radicale dawa in verandering; de opkomst van een Islamitisch neoradicalisme in Nederland (27923, nr. 44);

twee, van de minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, te weten:

 • een, over de bereikbaarheid van de publieke omroep (31200-VIII, nr. 14);

 • een, over de monumentenzorg op de Nederlandse Antillen en Aruba (31200-VIII, nr. 15);

een, van de minister van Financiën, inzake beantwoording van vragen wetsoverleg van 8 oktober 2007 over de Wijziging van de Wet op het financieel toezicht ter implementatie van richtlijn markten voor financiële instrumenten (Wet implementatie richtlijn markten voor financiële instrumenten) (31086, nr. 11);

een, van de ministers van Financiën en voor Ontwikkelingssamenwerking, ten geleide van brief over de vijftien middelenaanvulling van de International Association (26234, nr. 74);

twee, van de minister van Defensie, te weten:

 • een, over de richtlijnen behandeling van gedetineerde (31200-X, nr. 10);

 • een, over de uitvoering van de moties wetgevingsoverleg van 27 juni jl. (31200-X, nr. 12);

drie, van de staatssecretaris van Defensie, te weten:

 • een, over de stand van zaken invoering van het flexibel personeelssysteem (31200-X, nr. 9);

 • een, inzake de uitvoering motie over de SAR-helikopters (31200-X, nr. 11);

 • een, over het verkeerd gebruik van een fosforrookhandgranaat (31200-X, nr. 13);

twee, van de minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer, te weten:

 • een, over de beleidsvoornemens tot buisleidingen voor gevaarlijke stoffen (26018, nr. 6);

 • een, over de stand van zaken bestrijding van verzurings- en luchtverontreiniging (28240, nr. 88);

een, van de ministers van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer en voor Ontwikkelingssamenwerking, inzake uitvoering motie van de leden Van Velzen en De Krom (31200-XI, nr. 4);

vier, van de minister voor Wonen, Wijken en Integratie, te weten:

 • een, over de stand van zaken van de certificatie van de Bouwbesluittoets (28325, nr. 54);

 • een, over de salarissen van besturen van woningcorporaties alsmede raden van toezicht/raden van commissarissen (29453 en 30111, nr. 66);

 • een, over de stand van zaken voortgang vernieuwing van BBSH (30995, nr. 14);

 • een, ten geleide van overzicht intensiveringen wijkaanpak (30995, nr. 15);

zes, van de minister van Verkeer en Waterstaat, te weten:

 • een, over het tijdelijk vervoer met 160km/u over het noordelijk deel van de HSL-Zuid (22026, nr. 274);

 • een, over de planning internationale treindiensten en de Benelux-trein in het bijzonder (22026, nr. 275);

 • een, over de Segway (29398 en 31200-XII, nr. 57);

 • een, over de verlaging van de APK-frequentie (31200-XII, nr. 7);

 • een, over het project N50: Rampspol-Ens (31200-A, nr. 5);

 • een, over het uitstel van de A73-Zuid Venlo-Maasbracht (31200-A, nr. 6);

een, van de staatssecretaris van Lijst van ingekomen stukkenVerkeer en Waterstaat, over agenda van de Rijnministersconferentie (31200-XII, nr. 6);

vier, van de minister van Economische Zaken, te weten:

 • een, ten geleide van het Nederlands Energie-Efficiency Aktieplan 2007 (30535, nr. 10);

 • een, over stimulering duurzame energieproductie (31239);

 • een, vertrouwelijke inzage van het AMvB Stimulering duurzame energieproductie (31239, nr. 2);

 • een, inzake antwoord op vragen uitvoering van het Coalitieakkoord Winkeltijden wet (31200-XIII, nr. 3);

zeven, van de minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit, te weten:

 • een, over de uitkomsten Landbouw- en Visserijraad (21501-32, nr. 244);

 • een, over de financiering van het project Galileo (21501-33 en 28625, nr. 132);

 • een, ten geleide van de Overheidsvisie op de Boi-based Economy in de Energietransitie (29575, nr.16);

 • een, over de visserij in de binnenwateren en de schelpdiervisserij (29664 en 29675, nr. 13);

 • een, over de inwerkingtreding van de Wet gewasbeschermingsmiddelen en biociden (31067 en 27858, nr. 9);

 • een, ten geleide van afschrift van brief aan de minister van Visserij en Mariene zaken in Namibië (31200-XIV, nr. 20);

 • een, inzake Instelling Dienst ICT Uitvoering (DICTU) als baten-lastendienst (31242);

drie, van de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, te weten:

 • een, ten geleide van het evaluatierapport "Arboconvenanten: maatwerk in arbeidsomstandigheden" (25883, nr. 119);

 • een, ten geleide van verslag van de Internationale Arbeidsconferentie (IAC) (29427, nr. 42);

 • een, over ziekengeld uit te keren aan andere werknemers en uitzendkrachten over zaterdag en zondag (30909, nr. 16);

een, van de minister en staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, beantwoording van vragen van de leden Verhagen en Rutte over de vereenvoudiging van premieheffing voor werkgevers (31236);

twee, van de staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, te weten:

 • een, ten geleide van kabinetsreactie inzake het SCP-rapport (29515, nr. 210);

 • een, ten geleide van aanbieding van de tweede nota van Wijziging inzake Wijziging van de Wet sociale werkvoorziening in verband met een betere realisering van de met die wet beoogde doelen (30673, nr. 9);

vijf, van de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, te weten:

 • een, over declaraties op basis van dbc's (29248, nr. 44);

 • een, over het functioneren College voor zorgverzekeringen (25268, nr. 45);

 • een, over de waardebepalingen van zorginstellingen (27659, nr. 85);

 • een, inzake reacties op moties over de Wijziging van de Zorgverzekeringswet en de Wet op de zorgtoeslag houdende vervanging van de no-claimteruggave door een verplicht eigen risico (31094, nr. 35);

 • een, over de tijdelijke toelating van innovaties tot het zorgverzekeringspakket (31200-XVI, nr. 9):

een, van de staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, over de tweede voortgangsrapportage Wmo (29538, nr. 59);

een, geleidende brief, inzake het voorstel van het lid Van der Ham houdende regels over het vrijwillig verschaffen van informatie bij vlees en vleesbereidingen over dierenwelzijn (31233);

een, van de Algemene Rekenkamer, ten geleide van het rapport Leren van parlementair onderzoek (31235).

Deze brieven zijn al gedrukt en rondgedeeld;

3. de volgende brieven:

een, van de minister van Financiën, over de rentetarieven banken;

een, van de staatssecretaris van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, over de DigiD code.

De Voorzitter stelt voor, deze brieven door te zenden aan de betrokken commissies en niet te drukken;

De Voorzitter, de Eerste ondervoorzitter en de Tweede ondervoorzitter stellen voor, te stellen in handen van

a. de vaste commissies voor Justitie:

 • - Wijziging van het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering en de Gerechtsdeurwaarderswet in verband met de bevoegdheid van deurwaarders om informatie op te vragen en elektronisch te betekenen in geval van derdenbeslag (31240);

 • - Wijziging van het Wetboek van Strafvordering inzake de regeling van onderzoek naar de mogelijkheid van overbrenging van een ernstige besmettelijke ziekte bij gelegenheid van een strafbaar feit (verplichte medewerking aan een bloedtest in strafzaken) (31241);

b. de vaste commissie voor Financiën:

 • - Voorstel van wet van de leden Dezentjé Hamming en Crone houdende wijziging van de Algemene wet inzake rijksbelastingen ten behoeve van de rechtsbescherming met betrekking tot de administratieplicht en controlehandelingen van de fiscus (30645);

 • - Wijziging van de Wet identificatie bij dienstverlening en de Wet melding ongebruikelijke transacties ter uitvoering van richtlijn nr. 2005/60/EG van het Europees Parlement en de Raad van de Europese Unie van 26 oktober 2005 tot voorkoming van het gebruik van het financiële stelsel voor het witwassen van geld en de financiering van terrorisme (PbEU L 309) en ter uitvoering van richtlijn nr. 2006/70 van de Commissie van de Europese Gemeenschappen van 1 augustus 2006 tot vaststelling van uitvoeringsmaatregelen van Richtlijn 2005/60/EG van het Europees Parlement en de Raad wat betreft de definitie van politiek prominente personen en wat betreft de technische criteria voor vereenvoudigde klantenonderzoeksprocedures en voor vrijstellingen op grond van occasionele of zeer beperkte financiële activiteiten (PbEU L 214) (31237);

 • - Samenvoeging van de Wet identificatie bij dienstverlening en de Wet melding ongebruikelijke transacties (Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme) (31238);

c. de vaste commissie voor Verkeer en Waterstaat:

 • - Wijziging van de Wet luchtvaart en de Luchtvaartwet ter implementatie van verordening (EG) nr. 2111/2005 inzake de vaststelling van een communautaire lijst van luchtvaartmaatschappijen met een exploitatieverbod en informatie aan luchtreizigers over de identiteit van de exploiterende luchtvaartmaatschappij (PbEU L344) en verordening (EG) nr. 1107/2006 inzake de rechten van gehandicapten en personen met beperkte mobiliteit die per luchtvervoer reizen (PbEU L204) (31232);

d. de vaste commissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid:

 • - Wijziging van een aantal wetten van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (Verzamelwet SZW-wetgeving 2008) (31229).

Naar boven