Aan de orde zijn de stemmingen over moties, ingediend bij het debat over de fiscale regeling voor buitengewone uitgaven van chronisch zieken en gehandicapten, te weten:

- de motie-Vendrik over een nieuwe regeling buitengewone uitgaven chronisch zieken en gehandicapten (31200, nr. 53);

- de motie-Van Gijlswijk over het niet beperken van de belastingaftrek voor bijzondere ziektekosten (31200, nr. 54);

- de motie-Weekers over het niet extra bezuinigen op de buitengewone-uitgavenregeling (31200, nr. 55);

- de motie-Tony van Dijck over het vooralsnog continueren van de huidige buitengewone-uitgavenregeling (31200, nr. 56).

(Zie vergadering van 11 oktober 2007.)

In stemming komt de motie-Vendrik (31200, nr. 53).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de SP, GroenLinks, de PvdD en de PVV voor deze motie hebben gestemd en die van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.

In stemming komt de motie-Van Gijlswijk (31200, nr. 54).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de SP en GroenLinks voor deze motie hebben gestemd en die van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.

In stemming komt de motie-Weekers (31200, nr. 55).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de SP, GroenLinks, D66, de PvdD, de VVD, de SGP, de PVV en het lid Verdonk voor deze motie hebben gestemd en die van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.

In stemming komt de motie-Tony van Dijck (31200, nr. 56).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de SP, GroenLinks, de PvdD, de VVD, de PVV en het lid Verdonk voor deze motie hebben gestemd en die van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.

De vergadering wordt enkele ogenblikken geschorst.

Naar boven