Aan de orde zijn de stemmingen over moties, ingediend bij het debat over luchtkwaliteit, te weten:

- de motie-Spies c.s. over innovatieve oplossingen voor de luchtkwaliteit (30175, nr. 34);

- de motie-Neppérus over de subsidies op retrofitroetfilters (30175, nr. 35);

- de motie-Neppérus/Madlener over heropening van de discussie over ontkoppeling (30175, nr. 36);

- de motie-Poppe over de grenswaarde voor luchtkwaliteit buiten de bebouwde kom (30175, nr. 37);

- de motie-Poppe over de grenswaarde voor luchtkwaliteit binnen de bebouwde kom (30175, nr. 38).

(Zie vergadering van 9 oktober 2007.)

De voorzitter:

Op verzoek van mevrouw Neppérus stel ik voor, haar motie (30175, nr. 35) van de agenda af te voeren.

Op verzoek van de heer Poppe stel ik voor, zijn moties (30175, nrs. 37 en 38) van de agenda af te voeren.

Daartoe wordt besloten.

In stemming komt de motie-Spies c.s. (30175, nr. 34).

De voorzitter:

Ik constateer dat deze motie met algemene stemmen is aangenomen.

In stemming komt de motie-Neppérus/Madlener (30175, nr. 36).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de VVD, de PVV en het lid Verdonk voor deze motie hebben gestemd en die van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.

Naar boven