Aan de orde zijn de stemmingen over moties, ingediend bij de behandeling van het wetsvoorstel Vaststelling van de begrotingsstaat van het Ministerie van Algemene Zaken (III) voor het jaar 2008 (31200 III), te weten:

- de motie-Van Raak over het uitroepen van 5 mei tot vrije dag (31200 III, nr. 5);

- de motie-Heijnen over een plan van aanpak voor de realisatie van een Huis van de Democratie (31200 III, nr. 6);

- de motie-Ouwehand over het laten terugvloeien in de staatskas van opbrengsten uit het Kroondomein (31200 III, nr. 7).

(Zie vergadering van 10 oktober 2007.)

De voorzitter:

Op verzoek van mevrouw Ouwehand stel ik voor, haar motie (31200-III, nr. 7) van de agenda af te voeren.

Daartoe wordt besloten.

De voorzitter:

De motie-Heijnen (31200-III, nr. 6) is in die zin gewijzigd dat zij thans luidt:

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende het belang van een "Huis van de Democratie" voor een adequate ontvangst van de bezoekers van onder meer beide Kamers der Staten-Generaal;

overwegende het belang van een "Huis van de Democratie" voor het bevorderen van het democratisch burgerschap, in het bijzonder onder jongeren;

overwegende dat een "Huis van de Democratie" kan bijdragen aan de voorlichting over (onderdelen van) het regeringsbeleid en over het parlement;

verzoekt het kabinet, in overleg met beide Kamers en de gemeente Den Haag nog dit jaar een plan van aanpak te doen opstellen voor de realisatie van een "Huis van de Democratie",

en gaat over tot de orde van de dag.

Deze gewijzigde motie is voorgesteld door de leden Heijnen en Van de Camp. Naar mij blijkt wordt zij voldoende ondersteund.

Zij krijgt nr. 8 (31200-III).

Ik stel vast dat wij hierover nu kunnen stemmen.

In stemming komt de motie-Van Raak (31200-III, nr. 5).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de SP, GroenLinks en de PvdD voor deze motie hebben gestemd en die van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.

In stemming komt de gewijzigde motie-Heijnen/Van de Camp (31200-III, nr. 8).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fractie van de PVV en het lid Verdonk tegen deze motie hebben gestemd en die van de overige fracties ervoor, zodat zij is aangenomen.

Naar boven