Aan de orde zijn de stemmingen over moties, ingediend bij het debat over het Aanvalsplan laaggeletterdheid, te weten:

- de motie-Leijten over een duurzame oplossing voor tweedekansscholingsactiviteiten (28760, nr. 10);

- de motie-Leijten over het niet invoeren van marktwerking bij scholingsactiviteiten (28760, nr. 11);

- de motie-Bosma over een jaarlijks overzicht van het aantal analfabeten dat zich in Nederland vestigt (28760, nr. 12);

- de motie-Bosma over verplichte voor- en vroegschoolse educatie voor kinderen met een taalachterstand (28760, nr. 13);

- de motie-Biskop/Depla over neveneffecten van het opnemen van educatiemiddelen in het participatiefonds (28760, nr. 14);

- de motie-Dezentjé Hamming over acties om laaggeletterden te bewegen, de stap te zetten naar een taalcursus (28760, nr. 15).

(Zie vergadering van 10 oktober 2007.)

In stemming komt de motie-Leijten (28760, nr. 10).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de SP, GroenLinks en de PvdD voor deze motie hebben gestemd en die van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.

In stemming komt de motie-Leijten (28760, nr. 11).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de SP, GroenLinks en de PvdD voor deze motie hebben gestemd en die van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.

In stemming komt de motie-Bosma (28760, nr. 12).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fractie van de PVV en het lid Verdonk voor deze motie hebben gestemd en die van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.

In stemming komt de motie-Bosma (28760, nr. 13).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fractie van de PVV en het lid Verdonk voor deze motie hebben gestemd en die van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.

In stemming komt de motie-Biskop/Depla (28760, nr. 14).

De voorzitter:

Ik constateer dat deze motie met algemene stemmen is aangenomen.

In stemming komt de motie-Dezentjé Hamming (28760, nr. 15).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fractie van de PVV tegen deze motie hebben gestemd en die van de overige fracties ervoor, zodat zij is aangenomen.

Naar boven