Aan de orde zijn de stemmingen over moties, ingediend bij het begrotingsonderzoek LNV 2008, te weten:

- de motie-Ouwehand over inzicht in maatregelen en prestatie-indicatoren ten aanzien van dierenwelzijn (31200 XIV, nr. 21);

- de motie-Van Velzen over het geven van inzicht in de budgetflexibiliteit (31200 XIV, nr. 22).

(Zie wetgevingsoverleg van 8 oktober 2007.)

De voorzitter:

De motie-Ouwehand (31200-XIV, nr. 21) is in die zin gewijzigd dat zij thans luidt:

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat de Rijksbegroting voor LNV geen samenhangend inzicht geeft in de beoogde doelstellingen (uitgewerkt in effectindicatoren), de concrete maatregelen (uitgewerkt in prestatie-indicatoren) en de in te zetten financiële middelen wat betreft de ambities op het gebied van dierenwelzijn;

constaterende dat de minister hiervoor heeft verwezen naar de zojuist verschenen Nota Dierenwelzijn, maar dat ook hierin de gevraagde informatie niet staat vermeld waardoor de Kamer haar controlefunctie niet naar behoren uit zal kunnen voeren;

verzoekt de regering om, in aanvulling op de Nota Dierenwelzijn en voorafgaand aan de begrotingsbehandeling van LNV, de Tweede Kamer een samenhangend inzicht te geven in de doelstellingen, effectindicatoren en de bijbehorende maatregelen en prestatie-indicatoren voor de ambities ten aanzien van dierenwelzijn en de daarmee samenhangende uitgaven;

verzoekt de regering tevens om deze informatie vervolgens, in lijn met de uitgangspunten van het traject Van Beleidsbegroting tot Beleidsverantwoording (VBTB), te verwerken in de begroting, zodat hierover in de jaarverslagen van LNV op een adequate manier verantwoording kan worden afgelegd,

en gaat over tot de orde van de dag.

Deze gewijzigde motie is voorgesteld door de leden Ouwehand, Van Gent, Van der Ham en Van Velzen. Naar mij blijkt, wordt zij voldoende ondersteund.

Zij krijgt nr. 77 (31200-XIV).

Ik stel vast dat wij hierover nu kunnen stemmen.

In stemming komt de gewijzigde motie-Ouwehand c.s. (31200-XIV, nr. 77).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de SP, GroenLinks, D66, de PvdD, de VVD en de PVV voor deze gewijzigde motie hebben gestemd en die van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.

In stemming komt de motie-Van Velzen (31200-XIV, nr. 22).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de SP, GroenLinks, D66, de PvdD, de VVD en de PVV voor deze motie hebben gestemd en die van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.

Naar boven