Handeling

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarVergadernummerDatum vergadering
Tweede Kamer der Staten-Generaal2007-2008nr. 64, pagina 4573-4574

Aan de orde is de stemming over een aangehouden motie, ingediend bij het debat over herijking VROM-regelgeving, te weten:

- de motie-Vietsch/Neppérus over het opheffen van het Besluit financiële zekerheid milieubeheer (29383, nr. 91).

(Zie vergadering van 4 maart 2008.)

De voorzitter:

De motie-Vietsch/Neppérus (29383, nr. 91) is in die zin gewijzigd dat zij thans luidt:

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat uit de evaluatie van het Besluit financiële zekerheid milieubeheer blijkt dat het nut en de noodzaak van dit besluit niet aangetoond zijn;

overwegende dat de risico's beperkt worden via de vergunningverlening en adequate handhaving door de overheid;

constaterende dat bedrijven onnodig beperkt worden in hun financiële ruimte;

overwegende dat de VNG geen bezwaar heeft tegen opheffing van dit besluit;

verzoekt de regering, het Besluit financiële zekerheid milieubeheer op te heffen,

en gaat over tot de orde van de dag.

Naar mij blijkt, wordt de indiening van deze gewijzigde motie voldoende ondersteund.

Zij krijgt nr. 97 (29383).

Ik stel vast dat wij hierover nu kunnen stemmen.

In stemming komt de gewijzigde motie-Vietsch/Neppérus (29383, nr. 97).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de PvdA, D66, de VVD, de ChristenUnie, de SGP, het CDA, de PVV en het lid Verdonk voor deze motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is aangenomen.

De heer Poppe (SP):

Voorzitter. Via u vraag ik het kabinet hoe het deze motie gaat uitvoeren in relatie tot de al veel eerder aangenomen motie-Poppe over hetzelfde onderwerp, die vrijwel haaks staat op deze motie. Dit lijkt mij een mooie knoop voor het kabinet om te ontwarren. Graag krijg ik zo spoedig mogelijk een reactie.

De voorzitter:

Ik stel voor, het stenogram van dit gedeelte van de vergadering door te geleiden naar het kabinet.

Daartoe wordt besloten.