Handeling

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarVergadernummerDatum vergadering
Tweede Kamer der Staten-Generaal2007-2008nr. 64, pagina 4582-4583

Aan de orde is de stemming over een aangehouden motie, ingediend bij het debat over de Stimuleringsregeling Duurzame Energieproductie, te weten:

- de motie-Van der Vlies over verhoging van het basisbedrag voor het stimuleren van vaste biomassa, gft en covergisting (31239, nr. 18).

(Zie vergadering van 5 maart 2008.)

De voorzitter:

De motie-Van der Vlies (31239, nr. 18) is in die zin gewijzigd dat zij thans luidt:

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende dat het ECN adviseert, een stimulering van 18,8 eurocent per kWh te hanteren voor de verbranding van vaste biomassa en 17,9 eurocent per kWh voor covergisting van mest;

constaterende dat investeringsinitiatieven van met name kleinere ondernemers (welke volgens het coalitieakkoord juist extra gesteund zouden worden) in deze categorie met een basisbedrag van 12 eurocent per kWh nu al sneuvelen bij het gebrek aan rendement en te hoge financiële risico's;

constaterende dat de belangrijkste financiële dienstverlener voor covergisters bij het doorrekenen van alle tot op heden ingediende ondernemingsplannen voor covergistingsinstallaties heeft geconstateerd dat 12 eurocent per kWh niet kan leiden tot een rendabele exploitatie, en dat om die reden tot op heden geen enkel project tot een offertetraject heeft geleid;

van mening dat naast windenergie ook andere veelbelovende vormen van duurzame energie krachtige stimulering behoeven omdat deze een aantal voordelen kunnen bieden ten opzichte van windenergie en zonne-energie, zoals het reduceren van transport, mineraalbehoud, kunstmestvervanging en de stuurbaarheid van energieopbrengst;

verzoekt de regering om het basisbedrag voor het stimuleren van verbranding van vaste biomassa en covergisting van mest te verhogen naar 15 eurocent per kWh voor installaties die kleiner zijn dan 2 megawatt,

en gaat over tot de orde van de dag.

Naar mij blijkt, wordt de indiening van deze gewijzigde motie voldoende ondersteund.

Zij krijgt nr. 25 (31239).

Ik stel vast dat wij daarover nu kunnen stemmen.

In stemming komt de gewijzigde motie-Van der Vlies (31239, nr. 25).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de SP, de PvdA, de VVD, de ChristenUnie, de SGP, het CDA en het lid Verdonk voor deze gewijzigde motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is aangenomen.

De vergadering wordt enkele ogenblikken geschorst.

De voorzitter:

Ik vraag de leden, zich tijdiger voor debatten in te schrijven. Op die manier is de vergaderdag beter te plannen.