Handeling

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarVergadernummerDatum vergadering
Tweede Kamer der Staten-Generaal2007-2008nr. 64, pagina 4578

Aan de orde zijn de stemmingen over moties, ingediend bij het spoeddebat over de groei van het gebruik van het persoonsgebonden budget, te weten:

- de motie-Van Miltenburg over handhaving van de toegang tot de AWBZ voor jeugdigen met psychiatrische problemen (26631, nr. 244);

- de motie-Van Miltenburg over het vastleggen in een indicatiedocument wat onder "gebruikelijke zorg" moet worden verstaan (26631, nr. 245);

- de motie-Agema over het nooit meer toekennen van een persoonsgebonden budget bij misbruik, fraude en/of chantage (26631, nr. 246);

- de motie-Leijten over bemiddelingsorganisaties en zorgmakelaars (26631, nr. 247).

(Zie vergadering van 12 maart 2008.)

De voorzitter:

De motie-Van Miltenburg (26631, nr. 245) is in die zin gewijzigd dat zij thans luidt:

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende dat bij indicatiestelling eerst gekeken wordt naar voorliggende voorzieningen;

constaterende dat het voor indicatiestellers nu onduidelijk is wat bij openbare instellingen zoals scholen en welzijnsinstellingen tot "gebruikelijke zorg" mag worden gerekend;

constaterende dat dit leidt tot een versmalling van de taakopvatting van deze instellingen;

verzoekt de regering, conform de wijze waarop het begrip "gebruikelijke zorg" bij mantelzorg is geconcretiseerd, te bepalen wat de "gebruikelijke zorg" is die genoemde openbare instellingen geacht worden te leveren aan kinderen met gedrags-, leer- en sociale problemen, en dit vast te leggen in een indicatiedocument;

verzoekt de regering tevens om analoog aan dit proces flankerend beleid te formuleren dat erop toeziet dat instellingen deze gebruikelijke zorg ook daadwerkelijk gaan leveren,

en gaat over tot de orde van de dag

Naar mij blijkt, wordt de indiening van deze gewijzigde motie voldoende ondersteund.

Zij krijgt nr. 249 (26631).

Ik stel vast dat wij hierover nu kunnen stemmen.

In stemming komt de motie-Van Miltenburg (26631, nr. 244).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de SP, GroenLinks, D66, de PvdD, de VVD, de SGP, de PVV en het lid Verdonk voor deze motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.

In stemming komt de gewijzigde motie-Van Miltenburg (26631, nr. 249).

De voorzitter:

Ik constateer dat deze motie met algemene stemmen is aangenomen.

In stemming komt de motie-Agema (26631, nr. 246).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fractie van de PVV voor deze motie hebben gestemd en die van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.

In stemming komt de motie-Leijten (26631, nr. 247).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de SP, GroenLinks, D66, de PvdD en de PVV voor deze motie hebben gestemd en die van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.