Handeling

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarVergadernummerDatum vergadering
Tweede Kamer der Staten-Generaal2007-2008nr. 64, pagina 4576

Aan de orde zijn de stemmingen over moties, ingediend bij het debat over de toekomst van de veehouderij, te weten:

- de motie-Polderman over het voorkomen van vestiging van megabedrijven in landbouwontwikkelingsgebieden (28973, nr. 21);

- de motie-Polderman over nadere eisen ten aanzien van megabedrijven (28973, nr. 22);

- de motie-Jacobi/Koopmans over maatregelen om de infectiedruk laag te houden (28973, nr. 23);

- de motie-Ouwehand/Van Gent over inspraak van burgers in het besluitvormingsproces over de vestiging van megastallen (28973, nr. 24);

- de motie-Ouwehand/Van Gent over het ontmoedigen van de vestiging van megastallen (28973, nr. 25).

(Zie vergadering van 12 maart 2008.)

De voorzitter:

Ik geef gelegenheid tot het afleggen van een stemverklaring vooraf.

Mevrouw Ouwehand (PvdD):

Voorzitter. De PvdD wijst industrialisering van de veehouderij hartgrondig af. Wij zijn tegen varkensflats en kippentorens. Een werkelijke verbetering van dierenwelzijn is in de megastal onmogelijk. Desondanks steunen wij de motie op stuk nr. 22 van de heer Polderman, maar wij stemmen tegen de motie op stuk nr. 21. Wij wensen ook op een industrieterrein geen pakhuizen, waarin dieren worden gestapeld alsof het dozen zijn.

In stemming komt de motie-Polderman (28973, nr. 21).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de SP, GroenLinks en D66 voor deze motie hebben gestemd en die van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.

In stemming komt de motie-Polderman (28973, nr. 22).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de SP, GroenLinks, D66, de PvdD en de SGP voor deze motie hebben gestemd en die van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.

In stemming komt de motie-Jacobi/Koopmans (28973, nr. 23).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de SP, de PvdA, GroenLinks, D66, de PvdD, de VVD, de ChristenUnie, de SGP en het CDA voor deze motie hebben gestemd en die van de overige fracties ertegen, zodat zij is aangenomen.

In stemming komt de motie-Ouwehand/Van Gent (28973, nr. 24).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de SP, GroenLinks, D66 en de PvdD voor deze motie hebben gestemd en die van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.

In stemming komt de motie-Ouwehand/Van Gent (28973, nr. 25).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de SP, GroenLinks, D66 en de PvdD voor deze motie hebben gestemd en die van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.