Handeling

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarVergadernummerDatum vergadering
Tweede Kamer der Staten-Generaal2007-2008nr. 64, pagina 4581-4582

Aan de orde zijn de stemmingen over moties, ingediend bij het spoeddebat over sluiting van postkantoren, te weten:

- de motie-Gerkens over overleg met TNT over het behoud van postkantoren (29502, nr. 14);

- de motie-Gerkens over een onderzoek naar de kwaliteit van de dienstverlening van TNT Post BV (29502, nr. 15);

- de motie-Gerkens over het vastleggen van de kwaliteit van diensten in het Barp (29502, nr. 16);

- de motie-Aptroot/Van Vroonhoven-Kok over uitbreiding van het aantal postverkooppunten in kleine kernen (29502, nr. 17).

(Zie vergadering van 13 maart 2008.)

De voorzitter:

De motie-Aptroot/Van Vroonhoven-Kok (29502, nr. 17) is in die zin gewijzigd dat zij thans luidt:

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat TNT Post het aantal verkooppunten met 500 gaat uitbreiden;

overwegende dat voor het voorzieningenniveau in kleine kernen en afgelegen wijken een combinatie van winkel en postverkooppunt vaak de enige mogelijkheid is;

voorts overwegende dat provincies en gemeenten beleid voeren en middelen inzetten voor de kleine kernen;

verzoekt de regering, in overleg met gemeenten, provincies en TNT Post te bewerkstelligen dat de uitbreiding van het aantal postverkooppunten in de kleine kernen en afgelegen wijken het voorzieningenniveau ten goede komt;

verzoekt voorts, de Kamer over de resultaten van dit overleg vóór 15 juni a.s. te informeren,

en gaat over tot de orde van de dag.

Naar mij blijkt, wordt de indiening van deze gewijzigde motie voldoende ondersteund.

Zij krijgt nr. 18 (29502).

Ik stel vast dat wij hierover nu kunnen stemmen.

In stemming komt de motie-Gerkens (29502, nr. 14).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de SP, GroenLinks en de PvdD voor deze motie hebben gestemd en die van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.

In stemming komt de motie-Gerkens (29502, nr. 15).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de SP, GroenLinks en de PvdD voor deze motie hebben gestemd en die van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.

In stemming komt de motie-Gerkens (29502, nr. 16).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de SP, GroenLinks en de PvdD voor deze motie hebben gestemd en die van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.

In stemming komt de gewijzigde motie-Aptroot/Van Vroonhoven-Kok (29502, nr. 18).

De voorzitter:

Ik constateer dat deze gewijzigde motie met algemene stemmen is aangenomen.