Aan de orde zijn de stemmingen over moties, ingediend bij het debat over de Nationale Conventie, te weten:

- de motie-Duyvendak c.s. over aanpassing van de Leidraad aanwijzing externe contacten rijksambtenaren (30184, nr. 15);

- de motie-Van der Ham c.s. over een grotere rol voor uitvoerders in de samenstelling van adviesorganen en -commissies (30184, nr. 16);

- de motie-Brinkman over afschaffing van de Eerste Kamer (30184, nr. 17).

(Zie vergadering van 12 maart 2008.)

De voorzitter:

De motie-Duyvendak c.s. (30184, nr. 15) is in die zin gewijzigd dat zij thans luidt:

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat de Tweede Kamer op 30 juni 2005 aanbeveling nummer 4 van de Tijdelijke Commissie Infrastructuurprojecten (TCI) over versoepelen van de "Leidraad Aanwijzing externe contacten rijksambtenaren" unaniem heeft aangenomen;

constaterende dat in de nieuwe leidraad (d.d. 23 januari 2007, Kamerstuk 29283, nr. 46) van een versoepeling geen sprake is;

overwegende dat nu het kabinet de leidraad nog niet heeft versoepeld een nadere uitspraak van de Kamer gewenst is;

overwegende dat ook de Nationale Conventie heeft geadviseerd, de "Leidraad aanwijzing inzake externe contacten voor rijksambtenaren" aan te passen in die zin dat verzoeken voor mondelinge of schriftelijke informatie in principe worden ingewilligd;

verzoekt de regering, de leidraad zo aan te passen dat van daadwerkelijke versoepeling in de contacten tussen rijksambtenaren en individuele leden van de Staten-Generaal sprake is en de Kamer hierover binnen twee maanden te rapporteren,

en gaat over tot de orde van de dag.

Deze gewijzigde motie krijgt nr. 18 (30184).

Op verzoek van de heer Duyvendak stel ik voor, zijn gewijzigde motie (30184, nr. 18) van de agenda af te voeren.

Daartoe wordt besloten.

In stemming komt de motie-Van der Ham c.s. (30184, nr. 16).

De voorzitter:

Ik constateer dat deze motie met algemene stemmen is aangenomen.

In stemming komt de motie-Brinkman (30184, nr. 17).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de SP, GroenLinks, D66, de PvdD en de PVV voor deze motie hebben gestemd en die van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.

Naar boven