Handeling

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarVergadernummerDatum vergadering
Tweede Kamer der Staten-Generaal2007-2008nr. 64, pagina 4612-4614

Lijst van ingekomen stukken, met de door de Voorzitter ter zake gedane voorstellen:

1. twee koninklijke boodschappen, ten geleide van de voorstellen van (rijks)wet:

Wijziging van de Elektriciteitswet 1998 in verband met het beëindigen van de taak van de netbeheerder van het landelijk hoogspanningsnet tot verstrekking van subsidie ten behoeve van de stimulering van de milieukwaliteit van de elektriciteitsproductie alsmede ter bevordering van een doelmatig gebruik van warmte (31378);

Goedkeuring van het op 13 december 2007 te Lissabon totstandgekomen Verdrag van Lissabon tot wijziging van het Verdrag betreffende de Europese Unie en het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap, met Protocollen en Bijlagen (Trb. 2008, 11) (31384, R1850).

Deze koninklijke boodschappen, met de erbij behorende stukken, zijn al gedrukt en rondgedeeld;

2. de volgende brieven:

drie, van de minister van Buitenlandse Zaken, te weten:

 • een, ten geleide van rapportage Werving en Opvang Internationale Organisaties (30178, nr. 4);

 • een, ten geleide van actieplan implementatie van de mensenrechtenstrategie (31263, nr. 6);

 • een, ten geleide van Verdrag tussen de Regering van het Koninkrijk der Nederlanden en de Regering van Canada inzake wederzijdse administratieve bijstand in douanezaken; Ottawa, 14 augustus 2007 (Trb. 2007, 183) (31381);

een, van de ministers van Buitenlandse Zaken en voor Ontwikkelingssamenwerking, over de beperkte bijdrage aan de EU-operatie EUFOR Tchad/RCA (29521, nr. 54);

twee, van de minister en de staatssecretaris van Buitenlandse Zaken, te weten:

 • een, ten geleide van agenda Europese Raad (21501-20, nr. 380);

 • een, ten geleide van verslag van de Raad Algemene Zaken en Externe Betrekkingen (21501-02, nr. 801);

een, van de minister voor Ontwikkelingssamenwerking, over de ontwikkelingen in het Grote Merengebied (29237, nr. 69);

twee, van de staatssecretaris van Buitenlandse Zaken, te weten:

 • een, ten geleide van aanbieding van acht fiches (22112, nr. 623);

 • een, ten geleide van aanbieding van drie fiches (22112, nr. 624);

twee, van de staatssecretaris van Justitie, te weten:

 • een, ten geleide van rapportage vreemdelingenketen (19637, nr. 1183);

 • een, over het opsluiten van jeugdigen in justitiële jeugdinrichtingen (24587 en 31215, nr. 263);

zes, van de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, te weten:

 • een, over de cao-ontwikkelingen in de sector Politie (29628, nr. 78);

 • een, ten geleide van jaarlijkse rapportage voorbereiding rampenbestrijding (29668, nr. 19);

 • een, over het Operationeel Actieplan Polarisatie en Radicalisering (29754, nr. 128);

 • een, over het amendement van het lid Mastwijk (29833, nr. 16);

 • een, over het Voorstel van wet van de leden Wolfsen en Luchtenveld tot aanvulling van de Algemene wet bestuursrecht met doeltreffendere rechtsmiddelen tegen niet tijdig beslissen door bestuursorganen (Wet dwangsom en beroep bij niet tijdig beslissen) (29934, nr. 24);

 • een, inzake beveiligingsonderzoek naar de ov-jaarkaart (31200-VII, nr. 50);

een, van de ministers van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, van Justitie, voor Wonen, Wijken en Integratie en voor Jeugd en Gezin, inzake actieplan Overlast en Verloedering (28684, nr. 130);

een, van de staatssecretaris van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, over ambtelijke dienstreizen naar de Nederlandse Antillen (31200-IV, nr. 30);

drie, van de minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, te weten:

 • een, over het voorgenomen monitoringskader (27923, nr. 51);

 • een, over de stand van zaken bijdrage rijksoverheid bij Hubert Bals Fonds en Jan Vrijman Fonds (31200-VIII, nr. 159);

 • een, ten geleide van advies "Een nationale onderzoekagenda duurzame energie" (31239, nr. 21);

twee, van de staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, te weten:

 • een, over "Experimenten vmbo-mbo2" (31289, nr. 31);

 • een, over beschikbaarstelling van lesmateriaal (31325, nr. 11);

drie, van de minister van Financiën, te weten:

 • een, inzake geschil tussen particuliere afnemers van een beleggingsverzekering (29507, nr. 52);

 • een, over de "Invoering pandbriefwetgeving" (31200-IXB, nr. 14);

 • een, over het wetgevingsprogramma voor 2008 (31200-IXB en 21109, nr. 15);

een, van de minister van Defensie, over ISAF en de operatie Enduring Freedom in 2002 (27925, nr. 297);

twee, van de minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer, te weten:

 • een, inzake werkprogramma 2008 Raad van de Wadden (29684, nr. 66);

 • een, over natuurlijke klimaatbuffers 2007 (31200-XI, nr. 94);

een, van de minister voor Wonen, Wijken en Integratie, inzake reactie op de publicatie Ruimtelijk Planbureau "Afgeschermde woondomeinen in Nederland" (31200-XVIII, nr. 56);

vijf, van de minister van Verkeer en Waterstaat, te weten:

 • een, over het project IJzeren Rijn (27737, nr. 27);

 • een, inzake ontwerp-algemene maatregel van bestuur wijziging Reglement rijbewijzen (29398, nr. 80);

 • een, ten geleide van rapport "De stand van de veiligheid rond MLA's thema-inspecties 2007" (31200-XII, nr. 74);

 • een, over het onderzoek "Rekenfouten A4 en A74" (29283, nr. 48);

 • een, over de voortgang tunnels in de A73 te Roermond en Swalmen (31200-A, nr. 74);

een, van de minister en de staatssecretaris van Verkeer en Waterstaat, inzake overzicht toezeggingen actuele stand van zaken (31200-XII, nr. 75);

een, van de staatssecretaris van Verkeer en Waterstaat, ten geleide van de publicatie "Snel, schoon, frequent, van ambitie naar actie" (23645, nr. 189);

drie, van de minister van Economische Zaken, te weten:

 • een, inzake reactie op een brief van de VEMW over de gasmarkt (29023, nr. 50);

 • een, over de toezegging studeren van het kabinet op de problematiek van de arbeidsongeschiktheid (30420, nr. 115);

 • een, inzake beantwoording vragen van het lid Pechtold rond het Fes (31200-D, nr. 10);

een, van de ministers van Economische Zaken en van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit, inzake reactie advies "Ruimte voor de Wadden" (29684, nr. 67);

een, van de staatssecretaris van Economische Zaken, over de voorgenomen sluiting van hoofdpostkantoren (29502, nr. 13);

twee, van de minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit, te weten:

 • een, over de Nederlandse onderwerpen vergadering te Brussel op 17 maart 2008 (21501-32, nr. 271);

 • een, over de betrokkenheid van de provincie Zuid-Holland bij de "Stichting Ontwikkeling de Venen" (29576, nr. 49);

twee, van de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, te weten:

 • een, over de problemen in de loonaangifteketen (31066, nr. 34);

 • een, inzake de motie van de leden Omtzigt en Hamer betreffende beroepspensioenregeling (31226, nr. 35);

vier, van de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, te weten:

 • een, over onderzoek nieuwe vormen van verslaving (24077, nr. 218);

 • een, over instelling commissie nadeelcompensatie (27659, nr. 98);

 • een, over de afschaffing van de numerus fixus voor de zorgopleidingen (29282, nr. 49);

 • een, over de babysterfte in achterstandswijken (29323, nr. 37);

een, van de Lijst van ingekomen stukkenminister en de staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, over Meer kansen voor vrouwen. Emancipatiebeleid 2008-2011 (30420, nr. 114);

vijf, van de staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, te weten:

 • een, over de voorbereidingen EU sportministers (21501-27, nr. 3);

 • een, over de stijging van het aantal aanvragen van persoonsgebonden budgetten (26631, nr. 242);

 • een, over de agenda informele EU sportministers bijeenkomst in Brdo (21501-27, nr. 4);

 • een, over het in Trouw verschenen artikel "Gehandicaptenzorg onder druk" (26631, nr. 248);

 • een, over het bulletin "Vrouwelijke genitale verminking" (28345 en 22894, nr. 63).

Deze brieven zijn al gedrukt en rondgedeeld;

3. de volgende brieven:

een, van de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, ten geleide van aanbieding vierde nota van wijziging, Kamerstuk 30424;

een, van de minister van Financiën, inzake reactie brief Joods Maatschappelijk werk;

twee, van de staatssecretaris van Financiën, te weten:

 • een, inzake beantwoording brief van de heer H.J. Bluemink te Deventer;

 • een, inzake aanpak Belastingdienst terugbetaling te veel inkomensafhankelijke bijdrage Zorgverzekeringswet;

een, van de minister van Defensie, over expert hoorzitting Tsjaad en briefing PCDS;

een, van de minister van Verkeer en Waterstaat, over de start van Demo Alcoholslot;

twee, van de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, te weten:

 • een, over rondetafelgesprek CWI en UWV;

 • een, over deelname CWI en UWV aan rondetafelgesprek WWB;

twee, van de staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, te weten:

 • een, over de Stichting RAZ, brandbrief NZa;

 • een, over debatavond in de Rode Hoed.

De Voorzitter stelt voor, deze brieven door te zenden aan de betrokken commissies en niet te drukken;

4. een brief van de staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, inzake afschrift antwoord van brief van de heer en mevrouw Aanstoot.

De Voorzitter stelt voor, deze brief door te zenden aan de betrokken commissie;

5. een brief van M. Vossestein, over het volgen van de Kamerdebatten en het functioneren van het Parlement.

Deze brief e.a. ligt op de Griffie ter inzage.

De Voorzitter en de eerste en tweede ondervoorzitter stellen voor, te stellen in handen van

a. de vaste commissies voor Buitenlandse Zaken en voor Europese zaken gezamenlijk:

 • - Goedkeuring van het op 13 december 2007 te Lissabon totstandgekomen Verdrag van Lissabon tot wijziging van het Verdrag betreffende de Europese Unie en het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap, met Protocollen en Bijlagen (Trb. 2008, 11) (31384, R1850);

b. de vaste commissie voor Justitie:

 • - Wijziging van de Advocatenwet en de Wet op het notarisambt in verband met het verruimen van de mogelijkheden tot het spoedshalve tuchtrechtelijk optreden tegen advocaten en notarissen (31385);

 • - Wijziging van het Wetboek van Strafrecht, Wetboek van Strafvordering en enkele aanverwante wetten in verband met de strafbaarstelling van het deelnemen en meewerken aan training voor terrorisme, uitbreiding van de mogelijkheden tot ontzetting uit het beroep als bijkomende straf en enkele andere wijzigingen (31386);

c. de vaste commissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap:

 • - Wijziging van de Wet overige OCW-subsidies en de Wet invoering en financiering Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen i.v.m. de overgang van de verantwoordelijkheid voor onderwijsvoorzieningen voor jongeren met een handicap (31383);

d. de vaste commissie voor Financiën:

 • - Wijziging van de Kaderwet financiële verstrekkingen Financiën, in verband met de verzekering door de Staat van handelsrisico's en de verbetering van het risicobeheer (31382).