Handeling

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarVergadernummerDatum vergadering
Tweede Kamer der Staten-Generaal2007-2008nr. 64, pagina 4570-4573

Regeling van werkzaamheden

De voorzitter:

Ik stel voor, hedenmiddag ook te stemmen over de aangehouden motie-Snijder-Hazelhoff (31200-XIV, nr. 194), en over de aangehouden motie-Van der Vlies (31239, nr. 18).

Daartoe wordt besloten.

De voorzitter:

Het woord is aan de heer Roemer.

De heer Roemer (SP):

Voorzitter. Ik wil graag het verslag van het algemeen overleg over sociale veiligheid op de agenda zetten.

De voorzitter:

Ik stel voor, dit VAO toe te voegen aan de agenda van volgende week.

Daartoe wordt besloten.

De voorzitter:

Het woord is aan mevrouw Van Velzen.

Mevrouw Van Velzen (SP):

Voorzitter. Gisteren heeft de Kamer een brief ontvangen van minister Rouvoet, waarin hij reageert op het rapport van de Inspectie jeugdzorg over de Glen Mills School. Hij kondigt daarin aan dat hij overleg zal voeren en de Kamer voor de zomer zal informeren over de maatregelen die hij wil nemen. Ik verzoek de minister voor Jeugd en Gezin en de staatssecretaris van Justitie om een aanvullende brief, waarin zij aangeven wat er tot de zomer zal gebeuren, nu blijkt dat delen van de methode die dagelijks wordt toegepast op de Glen Mills School onwettig zijn. In die brief wil ik ook vernemen wat de minister doet met de constatering dat de Glen Mills School niet voldoet aan het klachtrecht en dat er geen cliëntvertrouwenspersoon is. Ik ga ervan uit dat het kabinet deze onwettige situatie niet tot de zomer wil laten voortduren en dat de school negen jaar na dato niet nog steeds als een experiment neergezet kan worden. Ik hoop de brief donderdag a.s. voor 12.00 uur te mogen ontvangen.

De voorzitter:

Ik stel voor, het stenogram van dit gedeelte van de vergadering door te geleiden naar het kabinet.

Daartoe wordt besloten.

De voorzitter:

Het woord is opnieuw aan mevrouw Van Velzen.

Mevrouw Van Velzen (SP):

Voorzitter. Afgelopen zaterdag heeft de Koninklijke Nederlandse Maatschappij voor Diergeneeskunde aangegeven dat er een noodzaak is voor permanent toezicht bij en opleiding voor het onverdoofd slachten en dat er nu sprake is van een zeer dieronvriendelijke toestand. Ik wil een reactie van de ministers van VWS en van LNV, waarin zij aangeven of zij het toezicht zullen verscherpen en wat de rol van de VWA daarin zal zijn.

De heer Graus (PVV):

U vraagt om een brief. U weet dat mijn fractie een einde wil maken aan de onnodige afslachting van dieren op deze manier, dus aan het ritueel slachten. Ik hoop ook dat u het initiatief wilt nemen tot het aanvragen van een spoeddebat. Ik voel mij in ieder geval verplicht om hierover een spoeddebat aan te vragen.

De voorzitter:

Nu is het voldoende als u zegt of u het verzoek om zo'n brief steunt.

De heer Graus (PVV):

Ik heb een vervolgvraag gesteld.

De voorzitter:

Dat is niet de bedoeling. De bedoeling is dat u aangeeft of u het steunt. Zo zijn de regels van de regeling van werkzaamheden.

De heer Graus (PVV):

Ik steun vooralsnog het verzoek, maar ik reken erop dat mevrouw Van Velzen een spoeddebat aanvraagt over de rituele afslachting van dieren.

De voorzitter:

Uw punt is gemaakt.

De heer Waalkens (PvdA):

Op zich steunt de PvdA-fractie het verzoek om een brief, maar ik wil daar iets aan toevoegen. Er loopt op dit moment een onderzoek naar de slachtmethodes. Wij willen graag weten wanneer dat onderzoek is afgerond en wanneer de Kamer het resultaat daarvan kan verwachten.

De voorzitter:

Wilt u die vraag ook in de brief beantwoord zien?

De heer Waalkens (PvdA):

Ja.

De voorzitter:

Dat is helder.

Mevrouw Thieme (PvdD):

Wij steunen het verzoek.

De voorzitter:

Ik stel voor, het stenogram van dit gedeelte van de vergadering door te geleiden naar het kabinet.

Daartoe wordt besloten.

De voorzitter:

Het woord is aan mevrouw Thieme.

Mevrouw Thieme (PvdD):

Voorzitter. Vandaag is een geheim rapport van Ernst & Young over de privatisering van de keuring van vlees openbaar gemaakt. Dat rapport stelt dat privatisering heeft geleid tot grote problemen en met name tot een groter risico voor de volksgezondheid. Graag zou de PvdD aan de ministers van LNV, van VWS en van EZ een brief willen vragen, waarin een reactie wordt gegeven op de conclusies uit het rapport. Met name van de minister van LNV zouden wij een reactie willen krijgen op de berichtgeving dat de VWA de problemen rondom de privatisering verborgen heeft gehouden voor de Europese Commissie.

De heer Waalkens (PvdA):

Wij verwachten deze week de eindrapportage van de commissie-Hoekstra. Ik wil het verzoek van mevrouw Thieme niet steunen, maar wachten op het rapport en bezien of het daarin verwoord is.

De heer Atsma (CDA):

Ik sluit mij aan bij de heer Waalkens. Eind maart is al een debat over het rapport van de commissie-Hoekstra gepland.

De heer Van der Ham (D66):

Volgens mij wil mevrouw Thieme de door haar gevraagde brief betrekken bij de behandeling van het rapport, die over anderhalve week zal plaatsvinden. Het is daarom zinnig als de Kamer de brief ontvangt. Ik steun haar oproep dan ook van harte.

Mevrouw Van Gent (GroenLinks):

Ik ben het eens met de heer Van der Ham. Ik steun het verzoek van mevrouw Thieme.

De voorzitter:

Er is geen meerderheid voor het verzoek van mevrouw Thieme. Ik stel voor om het stenogram toch door te geleiden naar het kabinet. Wellicht dat het kabinet het verzoek toch wil honoreren.

Mevrouw Thieme (PvdD):

Het bevreemdt mij dat de Kamer hierover geen informatie wil hebben. Het gaat immers om waarheidsvinding over de toestanden bij de VWA.

Mevrouw Van Velzen (SP):

Voorzitter. Als veel Kamerleden steun toezeggen, zegt u meestal dat wij niet naar de microfoon hoeven lopen om steun te betuigen. Ik doe het bij dezen toch maar.

De voorzitter:

Het is voor de minister interessant om te weten wie de brief wil ontvangen. Het helpt het verzoek echter niet aan een meerderheid.

Ik stel voor, het stenogram van dit gedeelte van de vergadering door te geleiden naar het kabinet.

Daartoe wordt besloten.

De voorzitter:

Het woord is wederom aan mevrouw Thieme.

Mevrouw Thieme (PvdD):

Voorzitter. Mijn volgende verzoek betreft een rappel voor beantwoording van Kamervragen van de Partij voor de Dieren en de SP van 26 februari jongstleden over het al dan niet terecht uitbesteden van vleeskeuringen aan het particuliere commerciële bedrijf Kwaliteitskeuring Dierlijke Sector (KDS). Volgende week is er een algemeen overleg over het rapport-Hoekstra. Ik wil de antwoorden graag ontvangen voor aanvang van dat AO.

De voorzitter:

Ik stel voor, het stenogram van dit gedeelte van de vergadering door te geleiden naar het kabinet.

Daartoe wordt besloten.

De voorzitter:

Het woord is aan mevrouw Eijsink.

Mevrouw Eijsink (PvdA):

Voorzitter. Ik doe een herhaald rappel voor onbeantwoorde schriftelijke vragen aan de staatssecretaris van Defensie over de concurrentieverhoudingen onder de mogelijke opvolgers van de F16. Ik wil die antwoorden graag woensdag ontvangen, tegelijkertijd met de beloofde reactie op het rapport van de Algemene Rekenkamer.

De voorzitter:

Ik stel voor, het stenogram van dit gedeelte van de vergadering door te geleiden naar het kabinet.

Daartoe wordt besloten.

De voorzitter:

Het woord is aan de heer Fritsma.

De heer Fritsma (PVV):

Voorzitter. Ik wil een spoeddebat met de staatssecretaris van Justitie en de minister van Defensie over het feit dat de dader van een gruwelijke eermoord door Defensie in staat is gesteld om Nederlandse militairen taalles te geven. Dit is een grote misstand, temeer omdat deze crimineel niet eens verblijfsrecht in Nederland heeft.

De heer Teeven (VVD):

De VVD-fractie ziet graag een brief van de staatssecretaris van Justitie, waarin zij aangeeft waarom deze persoon niet is uitgezet. Zij moet daarin meenemen de vraag waarom de minister van Defensie deze persoon in de gelegenheid heeft gesteld om taallessen te geven.

De heer Voordewind (ChristenUnie):

Ik wil eerst graag een brief zien. Naar aanleiding daarvan wil ik bezien of een debat nodig is.

De heer Knops (CDA):

Ik sluit mij aan bij de woorden van de heren Voordewind en Teeven.

Mevrouw Azough (GroenLinks):

Ook ik sluit mij aan bij het voorstel van de heer Teeven.

De heer Fritsma (PVV):

Ik stel voor, te vragen of de brief er vrij snel kan komen, in ieder geval voor volgende week dinsdag. Wij kunnen dan eventueel snel over deze zaak debatteren.

De voorzitter:

Ik denk dat u daar steun voor heeft. Ik stel voor, het stenogram van dit gedeelte van de vergadering door te geleiden naar het kabinet.

Daartoe wordt besloten.

De voorzitter:

Het woord is aan mevrouw Van Gennip.

Mevrouw Van Gennip (CDA):

Voorzitter. Het is in dit huis vrij gebruikelijk dat wij brieven ter voorbereiding van een algemeen overleg op tijd ontvangen. Wij hebben op 4 december om een visie van het kabinet gevraagd op de NAVO, de uitbreiding daarvan en de samenwerkingsvormen. Wij hebben volgende week woensdag een algemeen overleg over de NAVO. Vorige week is in de procedurevergadering gevraagd waar de brief bleef. Wij hebben hem nog steeds niet gekregen; wij willen hem graag heden ontvangen.

De voorzitter:

Weet u wat? Ik ga bellen. Daarnaast stel ik voor, het stenogram van dit gedeelte van de vergadering door te geleiden naar het kabinet.

Daartoe wordt besloten.

De voorzitter:

Het woord is aan mevrouw Griffith.

Mevrouw Griffith (VVD):

Voorzitter. De VVD-fractie heeft enkele weken geleden schriftelijke vragen gesteld aan de ministers van Justitie en van BZK over de beveiliging en de huisvesting van mevrouw Hirsi Ali. Gelet op de berichtgeving in de media de afgelopen dagen, met name de uitzending vanmorgen van Goedemorgen Nederland waarin de minister van Financiën verscheen, wil ik graag een brief van het kabinet hebben waarin wordt ingegaan op de beveiliging en de huisvesting. Ik wil de vragen van de VVD-fractie graag met spoed beantwoord hebben.

De voorzitter:

Ik stel voor, het stenogram van dit gedeelte van de vergadering door te geleiden naar het kabinet.

Daartoe wordt besloten.

De voorzitter:

Het woord is aan de heer Mastwijk.

De heer Mastwijk (CDA):

Voorzitter. Na de plenaire behandeling van de tweede wijziging van de Comptabiliteitswet (29833) heeft de minister van BZK een brief naar de Kamer gestuurd over het door mij ingediende amendement. Ik wil de inspanningen van de minister graag recht doen. Daarom verzoek ik om een korte heropening en om uitstel van de stemmingen genoemd onder punt 3 van de lijst voor vanmiddag.

De voorzitter:

Ik stel voor, te voldoen aan dit verzoek en vanmiddag niet te stemmen over het wetsvoorstel Wijziging van de Comptabiliteitswet 2001 (29833). Voorts stel ik voor, een moment te zoeken voor heropening.

Overeenkomstig de voorstellen van de voorzitter wordt besloten.

De voorzitter:

Het woord is aan de heer De Roon.

De heer De Roon (PVV):

Voorzitter. In een uitzending van RTL Nieuws van vorige week kwam naar voren dat deskundigen van oordeel zijn dat er een grote kans is dat gevaarlijke tbs'ers vrijkomen door een maas in de wet. Wij moeten natuurlijk niet gaan wachten totdat het een keer misgaat als het gaat om gevaarlijke criminelen. Ik wil hierover graag met de staatssecretaris van Justitie een spoeddebat voeren.

Mevrouw Joldersma (CDA):

Mijn fractie heeft geen behoefte aan een spoeddebat. De staatssecretaris heeft al eerder een wetsvoorstel op dit punt toegezegd. Het enige nieuwe aan dit onderwerp is dat de heer Van Kalmthout zich erover heeft uitgelaten. Ik stel voor dat wij eerst een schriftelijke reactie vragen aan de staatssecretaris.

De heer Teeven (VVD):

Wij hebben hierover al eerder gesproken. Een schriftelijke reactie van de staatssecretaris volstaat op dit moment. Anders dan de heer De Roon meent, is er misschien geen probleem. Je moet mensen soms ook uitzetten; dat wil de Partij voor de Vrijheid ook heel graag.

Mevrouw Van Velzen (SP):

Wij hebben het twee weken geleden nog over dit onderwerp gehad. Ik zie dan ook nut noch noodzaak van een spoeddebat. Een schriftelijke reactie is uiteraard altijd welkom.

Mevrouw Bouwmeester (PvdA):

Ook de PvdA-fractie wil graag een schriftelijke reactie en geen spoeddebat.

Mevrouw Azough (GroenLinks):

Ook ik wil liever niet praten om het praten, dus een schriftelijke reactie is prima.

De heer De Roon (PVV):

Ik constateer dat er voldoende steun is om in ieder geval een schriftelijke reactie te vragen aan de staatssecretaris. Ik verzoek u dus, dit verzoek door te geleiden naar de staatssecretaris met de vraag om de schriftelijke reactie voor volgende week dinsdag 12.00 uur in de Kamer te laten belanden.

De voorzitter:

Ik stel voor, het stenogram van dit gedeelte van de vergadering door te geleiden naar het kabinet.

Daartoe wordt besloten.

De voorzitter:

Het woord is aan mevrouw Azough.

Mevrouw Azough (GroenLinks):

Voorzitter. Ik wil graag een brief van de ministers van Justitie en van BZK over het onderzoek dat de Universiteit Twente heeft gedaan naar de verschillen tussen de politie in het Duitse Münster en die in ons eigen Utrecht. In deze brief moet met name worden ingegaan op het oplossingspercentage van 23 in verhouding tot onze eigen doelstellingen en op de kritiek op de omgang met aangiften. Ook wil ik weten of het onderzoek na afronding naar de Kamer kan worden gestuurd.

De voorzitter:

Ik stel voor, het stenogram van dit gedeelte van de vergadering door te geleiden naar het kabinet.

Daartoe wordt besloten.