Handeling

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarVergadernummerDatum vergadering
Tweede Kamer der Staten-Generaal2007-2008nr. 64, pagina 4578-4579

Aan de orde zijn de stemmingen over moties, ingediend bij het spoeddebat over de toename van de administratieve lasten, te weten:

- de motie-Blanksma-van den Heuvel/Smeets over het op administratieve lasten toetsen van een amendement (29515, nr. 228);

- de motie-Blanksma-van den Heuvel over kwartaalrapportages over de gerealiseerde vermindering van de administratieve lasten (29515, nr. 229);

- de motie-Van der Burg over de benoeming van de minister-president tot coördinerend minister (29515, nr. 230);

- de motie-Tony van Dijck over een geïntegreerd toezicht met maximaal één controle per jaar (29515, nr. 231);

- de motie-Tony van Dijck over compensatie van de stijging van lastendruk door afschaffing van andere wetten of regels (29515, nr. 232).

(Zie vergadering van 12 maart 2008.)

De voorzitter:

De motie-Blanksma-van den Heuvel (29515, nr. 229) is in die zin gewijzigd dat zij thans luidt:

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende dat het van groot belang is om de administratieve lasten opnieuw met 25% te verminderen;

van mening dat de Tweede Kamer regelmatig geïnformeerd moet worden om een vinger aan de pols te kunnen houden;

verzoekt de regering om de Tweede Kamer elk kwartaal (tweemaal middels een uitgebreide rapportage en tweemaal middels een brief) te informeren over de stand van zaken van de vermindering van de administratieve lasten,

en gaat over tot de orde van de dag.

Deze gewijzigde motie is ondertekend door de leden Blanksma-van den Heuvel en Smeets. Naar mij blijkt, wordt de indiening ervan voldoende ondersteund.

Zij krijgt nr. 234 (29515).

Ik stel vast dat wij hierover nu kunnen stemmen.

In stemming komt de motie-Blanksma-van den Heuvel/Smeets (29515, nr. 228).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de PvdA, GroenLinks, D66, de VVD, de ChristenUnie, de SGP, het CDA en het lid Verdonk voor deze motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is aangenomen.

In stemming komt de gewijzigde motie-Blanksma-van den Heuvel/Smeets (29515, nr. 234).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de PvdA, GroenLinks, D66, de VVD, de ChristenUnie, de SGP, het CDA, de PVV en het lid Verdonk voor deze motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is aangenomen.

In stemming komt de motie-Van der Burg (29515, nr. 230).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van GroenLinks, D66 en de VVD voor deze motie hebben gestemd en die van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.

In stemming komt de motie-Tony van Dijck (29515, nr. 231).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fractie van de PVV voor deze motie hebben gestemd en die van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.

In stemming komt de motie-Tony van Dijck (29515, nr. 232).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fractie van de PVV en het lid Verdonk voor deze motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.