Handeling

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarVergadernummerDatum vergadering
Tweede Kamer der Staten-Generaal2003-2004nr. 89, pagina 5757-5759

Lijst van ingekomen stukken, met de door de voorzitter ter zake gedane voorstellen:

1. twee koninklijke boodschappen, ten geleide van de voorstellen van (rijks)wet:

Nieuwe regeling voor het toelaten van rassen, het in de handel brengen van teeltmateriaal en het verlenen van kwekersrechtVoorstel van wet, houdende een nieuwe regeling van het toelaten van rassen, het in de handel brengen van teeltmateriaal en het verlenen van kwekersrecht (Zaaizaas- en Plantgoedwet 2002) (Zaaizaad- en plantgoedwet 20..) (29650);

Goedkeuring van het op 3 november 2001 te Rome totstandgekomen Internationaal Verdrag inzake plantgenetische bronnen voor voedsel en landbouw, met bijlagen (Trb. 2002, 134) (29656, R1764).

Deze koninklijke boodschappen, met de erbij behorende stukken, zijn al gedrukt en rondgedeeld;

2. de volgende brieven:

drie, van de minister en de staatssecretaris van Buitenlandse Zaken, te weten:

 • een, ten geleide van de geannoteerde agenda van de Europese Raad welk plaatsvindt op 17 en 18 juni 2004 (21501-20, nr. 249);

 • een, ten geleide van het verslag van de bijeenkomst van de Europese Raad en de laatste onderhandelingszitting van de Intergouvernementele Conferentie, welke beiden op 17 en 18 juni 2004 in Brussel plaatsvonden (21501-20, 29213, nr. 252);

 • een, ten geleide van een kopie van twee documenten met door het Ierse voorzitterschap van de EU aan de Intergouvernementele conferentie (IGC) voorgelegde tekstvoorstellen (29213, nr. 14);

een, van de ministers van Buitenlandse Zaken en van Defensie, over de visie van de regering op de parlementaire dimensie van het Europees Veiligheids- en Defensiebeleid (EVDB) (21501-02, nr. 560);

een, van de minister voor Ontwikkelingssamenwerking, over de uitvoering van de motie van het lid Koenders c.s. 28600-V, nr. 24 (29200-V, nr. 88);

een, van de minister voor Ontwikkelingssamenwerking en van de staatssecretaris van Economische Zaken, over de stand van zaken over de ontwikkeling van het bedrijfsleven en ondernemerschap in partnerlanden in een belangrijke doelstelling in "Aan elkaar verplicht (AEV)" (29234, nr. 26);

twee, van de staatssecretaris van Buitenlandse Zaken, te weten:

 • een, ten geleide van het verslag van de HLWG-bijeenkomst van 14 mei 2004 (21501-20, nr. 251);

 • een, ten geleide van twee fiches die werden opgesteld door de Werkgroep Beoordeling Nieuwe Commissievoorstellen (BNC) (22112, nr. 327);

vier, van de minister van Justitie, te weten:

 • een, over informatie inzake een richtlijn voor de grensoverschrijdende fusie van kapitaalvennootschappen (21109, nr. 132);

 • een, over de toekomst van 't Nieuwe Lloyd (24587, nr. 105);

 • een, over de problematiek van veroordeelde Antillianen en Arubanen (28192, nr. 33);

 • een, inzake bedreigingen aan het adres van de minister voor Vreemdelingenzaken en Integratie (29663);

twee, van de minister voor Vreemdelingenzaken en Integratie, te weten:

 • een, ten geleide van een reactie op het rapport van Defence for Children "ik ben er wel maar ze zien me niet" (19637, nr. 823);

 • een, ten geleide van een reactie op het advies van de Adviescommissie voor Vreemdelingenzaken (ACVZ) van 20 februari 2004 "Naar één snelle en zorgvuldige asielprocedure" (19637, nr. 826);

een, van de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, over het Geïntegreerd Meldkamer Systeem (GMS) (25124, nr. 37);

twee, van de minister voor Bestuurlijke Vernieuwing en Koninkrijksrelaties, te weten:

 • een, over modernisering van de Gemeentelijke Basisadministratie Persoonsgegevens (27859, 29362, nr. 3);

 • een, inzake reactie op de brief van de VNG (28995, 29310, 29316, nr. 11);

een, van de minister voor Vreemdelingenzaken en Integratie, ten geleide van de reactie op het advies van de Adviescommissie voor Vreemdelingenzaken "Kinderen en de asielpraktijk" (19637, nr. 824);

vier, van de minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, te weten:

 • een, ten geleide van een beleidsreactie hoe er met de Taakgroepadviezen zal omgegaan worden en wat dit voor scholen en professionals zal betekenen (26733, nr. 21);

 • een, ten geleide van de Koersdocumenten en de hoofdlijnen van het beleid voor het primair onderwijs en het voortgezet onderwijs tot 2010 (29200-VIII, nr. 151);

 • een, over kalenderjaar als verantwoordingsperiode van het PO (29470, nr. 9);

 • een, ten geleide van antwoorden op vragen die werden gesteld tijdens het wetgevingsoverleg van 14 juni 2004 inzake vereenvoudiging van de bekostiging VO (29473, nr. 9);

een, van de staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, inzake Visitatie Landelijke Publieke Omroep (29657);

twee, van de minister van Financiën, te weten:

 • een, ten geleide van het jaarverslag van de jaarvergadering van de Europese Investeringsbank (EIB), die op 2 juni 2004 heeft plaatsgevonden (21501-07, nr. 448);

 • een, inzake afronding Commissie Geschillen Aandelenlease (28965, nr. 9);

een, van de staatssecretaris van Financiën, over de hypotheekrenteaftrek (29200-IXB, nr. 26);

drie, van de minister van Defensie, te weten:

 • een, over de voorbereiding van het kabinetsbesluit inzake het militaire optreden tegen Irak in maart 2003 (23432, nr. 166);

 • een, over de briefing inzake de verlenging van de uitzending naar Irak (23432, nr. 167);

 • een, over de tijdelijke luchtverkenningcapaciteit van de Kustwacht van de Nederlandse Antillen en Aruba (29200-X, nr. 92);

een, van de ministers van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer en voor Bestuurlijke Vernieuwing en Koninkrijksrelaties inzake invoering Basis Gebouwen Registratie (26387, nr. 22);

drie, van de staatssecretaris van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer, te weten:

 • een, over een actualisering van verschillende nucleaire onderwerpen (25422 nr. 37);

 • een, over de resultaten van de eerste bijeenkomst van Partijen bij het Cartagena Protocol Bioveiligheid (COP/MOP1) (26407, nr. 21);

 • een, over het Convenant Verpakkingen III (28694, nr. 6);

vijf, van de minister van Verkeer en Waterstaat, te weten:

 • een, ten geleide van de evaluatie van het taxibeleid over de periode 1999-2003 (25910, nr. 49);

 • een, over de bediening van het station Amersfoort Vathorst door de NS (27482, nr. 90);

 • een, over een alcoholpromillage van 0,2 promille voor beginnende bestuurders (29200-XII, nr. 137);

 • een, ten geleide van de rapportage over de Wet Herverdeling Wegenbeheer (29200-A, nr. 32);

 • een, over een puntenrijbewijssysteem voor verkeersdelicten (29398, nr. 8);

twee, van de staatssecretaris van Verkeer en Waterstaat, te weten:

 • een, over het ontwerpbesluit tot wijziging van het Luchthavenverkeersbesluit Schiphol en het Luchthavenindelingbesluit Schiphol (26959, nr. 72);

 • een, over het inspectieprogramma van de divisie Luchtvaart en het jaarwerkplan IVW (29200-XII, nr. 138);

drie, van de minister van Economische Zaken, te weten:

 • een, over de voortgangsrapportage van de NMa inzake het onderzoek naar de bouwsector (28244, nr. 73);

 • een, ten geleide van het verslag van het bezoek aan Turkije van 24-28 mei 2004 (29200-XIII, nr. 48);

 • een, ten geleide van antwoorden op vragen die gesteld zijn tijdens het Algemeen Overleg van 9 juni 2004 n.a.v. het jaarverslag van Economische Zaken inzake naar het niet adequaat afleggen van verantwoording bij zeven van de zeventien operationele doelstellingen (29540, nr. 109);

twee, van de staatssecretaris van Economische Zaken, te weten:

 • een, over het door Nederland ingenomen standpunt in de Raad voor concurrentievermogen t.a.v. de ontwerprichtlijn van de Raad en het Europees Parlement voor het octrooieren van in computers geïmplementeerde uitvindingen (21501-30, nr. 50);

 • een, ten geleide van het Strategisch Actieprogramma "een versterkte consumentaliteit" (27879, nr. 9);

vier, van de minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit, te weten:

 • een, inzake de agenda voor de vergadering van de landbouw- en visserijministers uit de lidstaten van de Europese Unie op 21 juni 2004 (21501-32, nr. 84);

 • een, over de privatisering van de OVB (25268, nr. 17);

 • een, over de stand van zaken m.b.t. diverse moties en toezeggingen dierenwelzijn (28286, nr. 21);

 • een, inzake evaluatie Staatsbosbeheer (29659);

vier, van de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, te weten:

 • een, ten geleide van het verslag van de Raad Werkgelegenheid, Sociaal Beleid, volksgezondheid en Consumentenzaken, het onderdeel Werkgelegenheid en Sociaal Beleid (21501-31, nr. 48);

 • een, inzake project met proefplaatsingen arbeidsongeschikten (29461, nr. 5);

 • een, ten geleide van antwoorden op vragen die gesteld zijn tijdens het algemeen overleg over het jaarverslag Sociale Zaken en Werkgelegenheid 2003 (29540, nr. 108);

 • een, over de inhuur van externen bij het UWV (29540, 26448, nr. 110);

twee, van de staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, te weten:

 • een, over medezeggenschap van deelnemers bij rechtstreeks verzekerde regelingen (28294, nr. 7);

 • een, over de hoogte van de bestuurlijke boete (29523, nr. 13);

vier, van de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, te weten:

 • een, ten geleide van het verslag van de zitting van de Raad van de Europese Unie Raad van de Europese Unie Werkgelegenheid, Sociaal Beleid, Volksgezondheid en Consumentenzaken (deel Volksgezondheid) van 2 juni 2004 te Luxemburg (21501-31, nr. 47);

 • een, over de uitkomsten van het overleg met de voedingsmiddelenindustrie over marketing gericht op kinderen (22894, nr. 38);

 • een, ten geleide van de derde nota van wijziging bij het wetsvoorstel tot wijziging van de Wet tarieven gezondheidszorg in verband met experimenten, prestatiebekostiging en enige andere maatregelen (29379, nr. 11);

 • een, inzake Wijziging van lijst I, behorende bij de Opiumwet, in verband met de plaatsing van amineptine op lijst II van het Psychotrope Stoffen Verdrag en een besluit krachtens het Gemeenschappelijk optreden ter zake van synthetische drugs (29637);

twee, van de vaste commissie voor Justitie, te weten:

 • een, over beëindiging van de status van groot project van het project van het beleid inzake inburgering oudkomers (27083, nr. 43);

 • een, inzake voordracht ter vervulling van een vacature in de Hoge Raad (29662, nr. 2);

een, van de president van de Hoge Raad der Nederlanden, inzake voordracht ter vervulling van een vacature in de Hoge Raad (29662).

Deze brieven zijn al gedrukt en rondgedeeld;

3. een brief van de staatssecretaris van Defensie, over levensduurkosten.

De voorzitter stelt voor, deze brief door te zenden aan de betrokken commissies ter vertrouwelijke kennisneming door de leden;

4. de volgende brieven:

een, van de staatssecretaris voor Europese Zaken, inzake cultureel programma van het Nederlandse EU-Voorzitterschap 2004: "Thinking Forward";

een, van de minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, inzake de problematiek van leerlingen in het praktijkonderwijs;

een, van de staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, inzake bezuinigingen media;

een, van de minister van Defensie, inzake werkbezoeken VCD;

een, van de minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer, inzake vertraging aanbieding rapport "Onrechtmatige bewoning 2003";

twee, van de staatssecretaris van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer, te weten:

 • een, ten geleide van reactie op een brief van C. Spaans te Utrecht d.d. 21 april 2004;

 • een, inzake het niet halen van het termijn van 3 maanden over het SER advies "Advies keurmerken en duurzame ontwikkeling";

een, van de minister van Verkeer en Waterstaat, inzake spoedwet wegverbreding;

twee, van de minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit, te weten:

 • een, over bosaanleg buiten de EHS;

 • een, ten geleide van het ontwerpbesluit Opslagcapaciteit dierlijke meststoffen Meststoffenwet;

een, van de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, ten geleide van werkplan 2004 task force "Vrouwen, veiligheid en conflict";

drie, van de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, te weten:

 • een, inzake algemeen overleg Evaluaties ombuigingsmaatregelen;

 • een, ten geleide van afschrift van brief aan FNV Bondgenoten ten geleide van reactie op de aanbieding van het rapport "Problemen met de peukenpauze;

 • een, ten geleide van het jaarrapport van de inspectie voor de gezondheidszorg over 2003;

een, van de staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, inzake implementatieplan Wet op de geneeskundige behandelingsovereenkomst (WGBO) van 2000;

een, van de Algemene Rekenkamer, inzake onderzoek naar personeelsuitgaven Onderwijs, Cultuur en Wetenschap.

De voorzitter stelt voor, deze brieven door te zenden aan de betrokken commissies en niet te drukken;

5. de volgende adressen:

een, van mevrouw G.I. Raigoza Narvaez te Rotterdam, met betrekking tot lange behandelingsduur aanvraag verblijfsvergunning;

een, van Rullens Taxibedrijf VOF te Made, met betrekking tot motorrijtuigenbelasting;

een, van mevrouw V.A. Esser-Driessen te 's-Hertogenbosch, met betrekking tot een klacht tegen de Belastingdienst;

een, van J. Linders te Oss, met betrekking tot belastingaftrek i.v.m. koopsompolissen;

een, van K. Petrosian te Winsum, met betrekking tot een vergunning tot verblijf voor haar kinderen;

een, van de erven van T.A.P. van Dongen te Zeeland, met betrekking tot een verzoek op de hardheidsclausule.

Deze adressen zijn in handen gesteld van de commissie voor de Verzoekschriften;

6. een brief van Defence for Children International Nederland, ten geleide van het rapport "Nederland rapporteert over kinderrechten".

De voorzitter stelt voor, deze brief door te zenden aan de betrokken commissie.