Handeling

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarVergadernummerDatum vergadering
Tweede Kamer der Staten-Generaal2003-2004nr. 89, pagina 5703-5704

Aan de orde zijn de stemmingen in verband met het wetsvoorstel Wijziging van de Faillissementswet in verband met het bevorderen van de effectiviteit van surseance van betaling en faillissement (27244), en over:

- de motie-Jan de Vries c.s. over de registratie en afhandeling van klachten (27244, nr. 12);

- de motie-Douma c.s. over uitkeringen UWV aan werknemers in geval van faillissement (27244, nr. 13);

- de motie-Douma c.s. over procedures en inkomstenvermindering (27244, nr. 14);

- de motie-Douma c.s. over verbetering en intensivering van de aanpak van faillissementsfraude (27244, nr. 15);

- de motie-Douma over afschaffing van de preferente positie van de Belastingdienst (27244, nr. 16);

- de motie-Weekers c.s. over het functioneren van bewindvoerders, curatoren en rechters-commissarissen (27244, nr. 17).

(Zie wetgevingsoverleg van 22 april 2004.)

De voorzitter:

De heer Jan de Vries trekt de amendementen op stuk nr. 9 en 11 in.

Artikel I, aanhef, en de onderdelen A en B worden zonder stemming aangenomen.

In stemming komt het amendement-De Vries/Weekers (stuk nr. 10, IA).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fractie van de SP tegen dit amendement hebben gestemd en die van de overige fracties ervoor, zodat het is aangenomen.

Ik stel vast dat door de aanneming van dit amendement de overige op stuk nr. 10 voorkomende amendementen als aangenomen kunnen worden beschouwd.

Onderdeel C, zoals het is gewijzigd door de aanneming van het amendement-De Vries/Weekers (stuk nr. 10, IA) en het amendement-De Vries/Weekers (stuk nr. 10, IB), wordt zonder stemming aangenomen.

De onderdelen D t/m FF worden zonder stemming aangenomen.

Onderdeel GG, zoals het is gewijzigd door de aanneming van het amendement-De Vries/Weekers (stuk nr. 10, II), wordt zonder stemming aangenomen.

Onderdeel HH, zoals het is gewijzigd door de aanneming van het amendement-De Vries/Weekers (stuk nr. 10, III), wordt zonder stemming aangenomen.

De onderdelen II t/m WWW worden zonder stemming aangenomen.

Het gewijzigde artikel I wordt zonder stemming aangenomen.

De artikelen II t/m IV en de beweegreden worden zonder stemming aangenomen.

In stemming komt het wetsvoorstel.

De voorzitter:

Ik constateer dat dit wetsvoorstel met algemene stemmen is aangenomen.

Ik deel mede dat de heer Douma zijn moties (27244, nr. 13) en (27244, nr. 14) intrekt. Op zijn verzoek stel ik tevens voor zijn motie op (27244, nr. 16) van de agenda af te voeren.

Daartoe wordt besloten.

De voorzitter:

De motie-Weekers (27244, nr. 17) is in die zin gewijzigd dat zij thans luidt:

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat er regelmatig klachten zijn over het functioneren van bewindvoerders, curatoren en rechters-commissarissen;

overwegende dat binnen de beroepsgroep van insolventiespecialisten door middel van specialisatieverenigingen zoals Insolad aan goede zelfregulering wordt gedaan door middel van hoge kwaliteitseisen die aan het lidmaatschap zijn verbonden;

voorts overwegende dat onderzoek gaande is naar de vraag of de insolventierechter goed is toegerust voor de huidige en toekomstige taken;

verzoekt de regering, te bevorderen dat:

  • - bewindvoerders en curatoren over voldoende juridische bedrijfseconomische, fiscale en bedrijfskundige kennis beschikken, waartoe hoge kwaliteitseisen worden gesteld;

  • - bewindvoerders en curatoren volledig transparant zijn in hun activiteiten;

  • - het onafhankelijk toezicht door rechters-commissarissen wordt verbeterd;

en de Kamer over de te treffen maatregelen binnen drie maanden te informeren en voorts periodiek over de voortgang te rapporteren,

en gaat over tot de orde van de dag.

Deze gewijzigde motie wordt voorgesteld door de leden Weekers, Jan de Vries en Douma. Naar mij blijkt, wordt zij voldoende ondersteund.

Zij krijgt nr. 20 (27244).

De gewijzigde motie is reeds rondgedeeld. Ik neem aan dat wij hierover nu kunnen stemmen. Ik constateer dat dit het geval is.

In stemming komt de motie-Jan de Vries c.s. (27244, nr. 12).

De voorzitter:

Ik constateer dat deze motie met algemene stemmen is aangenomen.

In stemming komt de motie-Douma c.s. (27244, nr. 15).

De voorzitter:

Ik constateer dat deze motie met algemene stemmen is aangenomen.

In stemming komt de gewijzigde motie-Weekers c.s. (27244, nr. 20).

De voorzitter:

Ik constateer dat behoudens de aanwezige leden van de fractie van de LPF tegen deze gewijzigde motie hebben gestemd en die van de overige fracties ervoor, zodat zij is aangenomen.