Handeling

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarVergadernummerDatum vergadering
Tweede Kamer der Staten-Generaal2003-2004nr. 89, pagina 5702-5703

Aan de orde zijn de stemmingen in verband met het wetsvoorstel Wijziging van de Wet arbeid vreemdelingen in verband met invoering van bestuursrechtelijke handhaving (Wet bestuurlijke boete arbeid vreemdelingen) (29523), en over:

- de motie-Weekers/Rambocus over verhoging van de boetes en rapportage (29523, nr. 14).

(Zie vergadering van 24 juni 2004.)

De voorzitter:

Ik deel mede dat het lid Bussemaker haar amendement op stuk nr. 10 intrekt.

In stemming komt het gewijzigde amendement-Bussemaker (stuk nr. 11).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de SP, GroenLinks, de PvdA, de Groep Lazrak en de ChristenUnie voor dit gewijzigde amendement hebben gestemd en die van de overige fracties ertegen, zodat het is verworpen.

In stemming komt het gewijzigde amendement-Bussemaker (stuk nr. 12).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de SP, GroenLinks, de PvdA, de Groep Lazrak, de ChristenUnie en de LPF voor dit gewijzigde amendement hebben gestemd en die van de overige fracties ertegen, zodat het is verworpen.

Artikel I wordt zonder stemming aangenomen.

De artikelen II t/m VI en de beweegreden worden zonder stemming aangenomen.

In stemming komt het wetsvoorstel.

De voorzitter:

Ik constateer dat dit wetsvoorstel met algemene stemmen is aangenomen.

Ik deel mede dat de leden Bussemaker en Dijsselbloem nog een nieuwe motie wensen voor te stellen. Deze motie luidt:

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende dat illegale arbeid leidt tot uitbuiting en oneerlijke concurrentie;

overwegende dat hogere boetes zullen leiden tot vermindering van het aantal illegale werknemers in dienst bij werkgevers;

constaterende dat de hoogte van de boete in het huidige wetsvoorstel niet in overeenstemming is tot het vergrijp;

verzoekt het kabinet, de feitelijke boete bij het in dienst hebben van een illegale werknemer te verhogen van € 3500 naar € 7500,

en gaat over tot de orde van de dag.

Naar mij blijkt, wordt deze motie voldoende ondersteund.

Zij krijgt nr. 15 (29523).

Ik constateer dat deze motie reeds is rondgedeeld en dat de leden er geen bezwaar tegen hebben er direct over te stemmen.

In stemming komt de motie-Bussemaker/Dijsselbloem (29523, nr. 15).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de SP, GroenLinks, de PvdA, de Groep Lazrak, de ChristenUnie en de LPF voor deze motie hebben gestemd en die van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.

In stemming komt de motie-Weekers/Rambocus (29523, nr. 14).

De voorzitter:

Ik constateer dat deze motie met algemene stemmen is aangenomen.