Aan de orde is de stemming over een motie, ingediend bij de behandeling van algemeenverbindendverklaring cao's, te weten:

- de motie-De Wit over cao's met contractloonstijgingen en/of bovenwettelijke aanvullingen in het tweede ziektejaar (29200 XV, nr. 98).

(Zie vergadering van heden.)

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de SP, GroenLinks, de PvdA en de Groep Lazrak voor deze motie hebben gestemd en die van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.

Naar boven