Agenda opgesteld 1 april 2016

OPENBARE VERGADERINGEN DER KAMER

Dinsdag 5 april

14.00 uur

Woensdag 6 april

Geen vergadering i.v.m. het raadgevend referendum over het samenwerkingsakkoord met Oekraïne

Donderdag 7 april

10.15 uur

Aan de orde is:

1. Vragenuur

2. Regeling van werkzaamheden

Stemmingen

3. Stemmingen in verband met:

34 236

Implementatie van richtlijn 2012/29/EU van het Europees Parlement en de Raad van 25 oktober 2012 tot vaststelling van minimumnormen voor de rechten, de ondersteuning en de bescherming van slachtoffers van strafbare feiten, en ter vervanging van Kaderbesluit 2001/220/JBZ (PbEU 2012, L 315)

34 236 (bijgewerkt t/m amendement nr.14)

– artikel I, onderdeel A

– amendement Van Tongeren (5)

– amendement Swinkels (14)

– artikel I, onderdeel B

– artikel I, onderdelen C t/m I

– amendement Van Toorenburg (10) (toevoegen onderdeel Ia)

– artikel I, onderdelen J t/m N

– amendement Van Oosten en Recourt (13) (toevoegen onderdeel O)

– amendement Van Toorenburg (12) (toevoegen onderdeel O)

– artikel I

– amendement Van Toorenburg (11)

– artikel II

– artikelen III t/m VII

– beweegreden

– wetsvoorstel

Stemmingen

4. Stemmingen over: moties ingediend bij Implementatie van richtlijn 2012/29/EU van het Europees Parlement en de Raad van 25 oktober 2012 tot vaststelling van minimumnormen voor de rechten, de ondersteuning en de bescherming van slachtoffers van strafbare feiten, en ter vervanging van Kaderbesluit 2001/220/JBZ

34 236, nr. 15

– de motie-Kooiman/Recourt over de speciale verhoorstudio ook voor minderjarige slachtoffers van seksueel misbruik

34 236, nr. 16

– de motie-Kooiman c.s. over het motiveren van het niet-halen van de termijn waarbinnen een slachtoffer moet worden bericht

34 236, nr. 17

– de motie-Swinkels over een weigeringsrecht voor persoonlijke gegevens in het strafdossier

(aangehouden)

34 236, nr. 18

– de motie-Van Toorenburg/Kooiman over handhaving van de operationele sterkte bij uitvoerende organisaties

Stemmingen

5. Stemmingen in verband met:

34 279

Wijziging van de Wet langdurige zorg, de Wet maatschappelijke ondersteuning 2015, de Jeugdwet en de Zorgverzekeringswet

34 279 (bijgewerkt t/m amendement nr. 21)

GEWIJZIGDE STEMMINGSLIJST

Wijzigingen aangegeven met *

– artikel I, onderdeel A

– amendement Leijten (18) (invoegen onderdeel Aa)

– onderdeel B

– amendement Otwin van Dijk (13)

*– nader gewijzigd amendement Bergkamp/Van Weyenberg (21)

  • Indien 21 verworpen:

  • – amendement Keijzer (11)

– amendement Keijzer (10)

– onderdeel C

– onderdelen D t/m G

– gewijzigd amendement Potters/Otwin van Dijk (9)

– onderdeel H

– onderdelen Ha t/m I

– artikel I

– artikelen II t/m VI

– beweegreden

– wetsvoorstel

Stemmingen

6. Stemmingen over: moties ingediend bij Wijziging van de Wet langdurige zorg, de Wet maatschappelijke ondersteuning 2015, de Jeugdwet en de Zorgverzekeringswet

De Voorzitter: mw. Leijten wenst haar motie op stuk nr. 16 te wijzigen. De gewijzigde motie is rondgedeeld. Ik neem aan dat wij daar nu over kunnen stemmen.

34 279, nr. 15

– de motie-Leijten over mensen niet dwingen om ergens te wonen waar ze niet willen

34 279, nr. 16 (gewijzigd)

– de gewijzigde motie-Leijten/Keijzer over toetsbare criteria voor het begrip «redelijke afstand»

34 279, nr. 17

– de motie-Agema over het schrappen van de maximering van dertien weken overbruggingszorg

34 279, nr. 19 (aangehouden)

– de motie-Keijzer over de inkoop van zorg voor jongeren met een dubbelproblematiek

34 279, nr. 20 (overgenomen)

– de motie-Otwin van Dijk/Van Weyenberg over onderzoek naar de overheveling van woningaanpassingen, hulpmiddelen en huishoudelijke hulp

Stemmingen

7. Stemmingen over: moties ingediend bij het VAO Fraude

29 911, nr. 122

– de motie-Amhaouch/Gesthuizen over het ICT-project RADAR als casus voor een rijksbrede evaluatie

29 911, nr. 123

– de motie-Gesthuizen over meer inzicht in de werkzaamheden van externen voor RADAR

29 911, nr. 124

– de motie-Recourt/Gesthuizen over voortzetten van de voorbereidingen voor een centraal aandeelhoudersregister

Stemmingen

8. Stemmingen in verband met:

31 428, nr. 9

Brief van het presidium over de parlementaire behandeling van de Verantwoordingsstukken over het jaar 2015

De Voorzitter: ik stel voor conform het voorstel van het presidium te besluiten.

Stemmingen

9. Stemmingen in verband met:

34 439, nr. 1

Brief van de vaste commissie voor Europese Zaken over het EU-voorstel: Herziening detacheringsrichtlijn (COM (2016) 128)

De Voorzitter: ik stel voor conform het advies van de vaste commissie voor Europese Zaken te besluiten en de regering te verzoeken een parlementair behandelvoorbehoud te laten vastleggen.

Stemming

10. Stemming over: aangehouden motie ingediend bij het VAO Pensioenonderwerpen

De Voorzitter: dhr. Klein wenst zijn motie op stuk nr. 310 te wijzigen. De gewijzigde motie is rondgedeeld. Ik neem aan dat wij daar nu over kunnen stemmen.

32 043, nr. 310 (gewijzigd)

– de gewijzigde motie-Klein over bewerkstelligen van koopkrachtbehoud van gepensioneerden in 2017

Stemmingen

11. Stemmingen in verband met:

34 441, nr. 1

Brief van de vaste commissies voor Binnenlandse Zaken en voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport over de benoeming van een Kinderombudsman

De Voorzitter: ik stel voor, in afwijking van het Reglement van Orde niet schriftelijk te stemmen en, met toepassing van de regeling zoals vastgelegd in Kamerstuk 24 663, mw. prof. dr. mr. M.E. Kalverboer conform de voordracht van de vaste commissies voor Binnenlandse Zaken en Volksgezondheid, Welzijn en Sport te benoemen tot Kinderombudsman.

Stemmingen

12. Stemmingen over: moties ingediend bij het VAO Governance in het mbo

31 524, nr. 277

– de motie-Jadnanansing/Lucas over de menselijke maat in het mbo

31 524, nr. 278 (aangehouden)

– de motie-Lucas/Jadnanansing over het kunnen blijven aanbieden van opleidingen door kleinere roc's

31 524, nr. 279

– de motie-Lucas over de Minister van OCW als eindverantwoordelijke voor het «gezamenlijke» interventieteam

31 524, nr. 280

– de motie-Lucas over raadplegen van een onafhankelijk curator bij dreigend faillissement

31 524, nr. 281 (overgenomen)

– de motie-Lucas over een aparte noodregeling voor onderwijsinstellingen in de Faillissementswet

31 524, nr. 282

– de motie-Siderius/Jasper van Dijk over kleinschalige mbo-colleges zonder overkoepelend college van bestuur

Stemmingen

13. Stemmingen over: moties ingediend bij het VSO over het ontwerpbesluit experiment cross-over kwalificaties

31 524, nr. 283

– de motie-Lucas over cross-overopleidingen op dezelfde wijze behandelen als reguliere nieuwe opleidingen

31 524, nr. 284 (overgenomen)

– de motie-Lucas over het jaarlijks informeren over de stand van zaken bij de cross-overkwalificaties

31 524, nr. 285

– de motie-Siderius over mbo-instellingen verplicht laten samenwerken aan eenzelfde cross-overkwalificatie

Stemmingen

14. Stemmingen over: moties ingediend bij het VAO Arbeidsmarktkansen ho en selectie en toegankelijkheid van het hoger onderwijs

31 288, nr. 531 (overgenomen)

– de motie-Duisenberg/Van Meenen over periodieke toetsing van de aansluiting op arbeidsmarkt en maatschappij

31 288, nr. 532

– de motie-Van Meenen/Jasper van Dijk over het niet langer toestaan van selectie bij masteropleidingen

31 288, nr. 533 (overgenomen)

– de motie-Rog over het optimaliseren van de doorstroom van vo naar pabo

31 288, nr. 534

– de motie-Jasper van Dijk/Van Meenen over landelijke afspraken over het toelatingsbeleid

31 288, nr. 535

– de motie-Jasper van Dijk/Van Meenen over het wettelijk collegegeld als standaard

Stemmingen

15. Stemmingen over: moties ingediend bij het VAO Inclusieve ontwikkeling in Nederlandse ontwikkelingssamenwerking

33 625, nr. 207

– de motie-Van Laar/Van Veldhoven over 10 miljoen per jaar voor zuidelijke vrouwenorganisaties

33 625, nr. 208 (overgenomen)

– de motie-Van Laar over een genderanalyse- en strategie bij elk nieuw project

33 625, nr. 209 (overgenomen)

– de motie-Van Laar over krachtiger bevorderen van een coherent beleid voor ontwikkeling

33 625, nr. 210 (overgenomen)

– de motie-Van Veldhoven c.s. over onderwijs in vluchtelingenkampen en gastgemeenschappen

Stemming

16. Stemming over: motie ingediend bij het VAO Post

34 024, nr. 35 (overgenomen)

– de motie-Mei Li Vos/Remco Bosma over onderzoek naar de voorwaarden voor een bestendige concurrerende markt

Stemmingen

17. Stemmingen over: moties ingediend bij het VAO Visie toekomst onderzeedienst

34 225, nr. 4

– de motie-Jasper van Dijk over de samenstelling van de klankbordgroep

34 225, nr. 5

– de motie-Jasper van Dijk over opschorten van het vervangingsproces tot na de verkiezingen

34 225, nr. 6

– de motie-Bontes over de continuïteit van de onderzeebootcapaciteit

34 225, nr. 7

– de motie-Bontes over een integrale langetermijnvisie op de Koninklijke Marine

34 225, nr. 8 (aangehouden)

– de motie-Belhaj/Jasper van Dijk over evaluatie van de klankbordgroep bij vervanging van onderzeeboten

34 225, nr. 9 (ingetrokken)

– de motie-Belhaj over het met de Kamer integraal delen van het oordeel van de klankbordgroep

Stemmingen

18. Stemmingen over: moties ingediend bij het VAO Onderwijs op andere locatie dan school

31 135, nr. 60

– de motie-Rog c.s. over geen algemene opleidingseisen of specifieke bevoegdheidseisen voor thuisonderwijs

31 135, nr. 61

– de motie-Voordewind c.s. over het organiseren van kwaliteitstoezicht op thuisonderwijs

31 135, nr. 62

– de motie-Beertema over een verbod op islamitisch thuisonderwijs

31 135, nr. 63

– de motie-Beertema over alleen thuisonderwijs toestaan door ouders aan eigen kinderen

31 135, nr. 64

– de motie-Bisschop/Bruins over een wettelijk vastgesteld model voor een beroep op vrijstelling

31 135, nr. 65

– de motie-Van Meenen over inspraak van kinderen bij de keuze voor thuisonderwijs

31 135, nr. 66

– de motie-Ypma over samenwerking met de Stichting Keurmerk Thuisonderwijs

31 135, nr. 67

– de motie-Ypma over de financiering van maatwerkinitiatieven

Stemmingen

19. Stemmingen over: moties ingediend bij het VSO over de eerste inzichten inzake de wet Eindtoetsing Primair Onderwijs

31 289, nr. 292

– de motie-Straus over het weigeren van leerlingen vanwege een dubbel advies

31 289, nr. 293

– de motie-Siderius over verbieden dat scholen leerlingen met een meervoudig schooladvies weigeren

31 289, nr. 294

– de motie-Siderius over de eindtoets in het primair onderwijs niet langer verplicht stellen

31 289, nr. 295

– de motie-Siderius over alle vormen van voortgezet onderwijs opnemen als mogelijk resultaat van de eindtoets

31 289, nr. 296 (ingetrokken)

– de motie-Ypma over het schooladvies naar boven bijstellen als de score op de eindtoets hoger uitvalt

Stemmingen

20. Stemmingen over: moties ingediend bij het debat over het rapport van het CPB over langdurige werkloosheid

29 544, nr. 706 (aangehouden)

– de motie-Krol over van toepassing verklaren van de no-riskpolis op werknemers van 55 jaar en ouder

29 544, nr. 707

– de motie-Karabulut over de versnelde verhoging van de AOW-leeftijd zo snel mogelijk terugdraaien

29 544, nr. 708 (aangehouden)

– de motie-Van Weyenberg over de uitvoering van de verlengde WW-duur

21. Debat over de aanslagen in Brussel (voortzetting)

22. Dertigledendebat over het duurzaam inkoopbeleid van de overheid met maximum spreektijden van 3 minuten per fractie

23. VAO Voortgang trekkingsrechten pgb (AO d.d. 23/03) met maximum spreektijden van 2 minuten per fractie

24. VAO Ruimtelijke Ordening (AO d.d. 18/02) met maximum spreektijden van 2 minuten per fractie

25. VAO Wadden (AO d.d. 24/03) met maximum spreektijden van 2 minuten per fractie

34 391

26. Wijziging van de Wet inkomstenbelasting 2001, de Wet op de loonbelasting 1964, de Wet op de belasting van personenauto's en motorrijwielen 1992, de Wet op de motorrijtuigenbelasting 1994 en de Provinciewet (Wet uitwerking Autobrief II) (voortzetting)

34 191

27. Wijziging van wetten teneinde misslagen en omissies in wetten op het terrein van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport te herstellen, de broninhouding van eigen bijdragen voor beschermd wonen te kunnen voortzetten en het College bouw zorginstellingen op te heffen (Verzamelwet VWS 2016)

34 219

28. Wijziging van de Kernenergiewet in verband met de instelling van de Autoriteit Nucleaire Veiligheid en Stralingsbescherming

34 409

29. Wijziging van enkele belastingwetten en enige andere wetten in verband met het van toepassing worden van Verordening (EU) nr. 952/2013 van het Europees Parlement en van de Raad van 9 oktober 2013 tot vaststelling van het douanewetboek van de Unie (PbEU 2013, L 269) (Wet aanpassingen aan het Douanewetboek van de Unie)

34 291

30. Voorstel van wet van het lid Van Vliet tot wijziging van Boek 6 en Boek 7 van het Burgerlijk Wetboek en van de Overgangswet nieuw Burgerlijk Wetboek in verband met het invoeren van een verbod op het vragen van een toeslag voor het gebruik van betaalmiddelen bij consumenten (Wet verbod toeslag gebruik betaalmiddelen bij consumenten)

34 307, nr. 17

31. Verslag van de commissie voor de Verzoekschriften en de Burgerinitiatieven over het burgerinitiatief «Farao der Nederlanden»

Langetermijnagenda

12, 13, 14 april (week 15)

– VAO Eerstelijnszorg (AO d.d. 17/03)

– VSO inzake het Besluit van 25 januari 2016 tot wijziging van onder meer het Examen- en kwalificatiebesluit beroepsopleidingen WEB in verband met de invoering van keuzedelen (34 407, nr. 2)

– VSO over de rol van het onderwijs in actieprogramma Tel mee met Taal (28 760, nr. 54)

– VSO Evaluatie bankenbelasting (32 545, nr. 48)

– VAO Gevangeniswezen (AO d.d. 30/03)

– VAO Nationale veiligheid, crisisbeheersing en brandweerzorg (AO d.d. 30/03)

– VAO Voortijdig schoolverlaten en kwaliteitsafspraken in het mbo (AO d.d. 30/03)

– VAO Hoofdlijnen herziening pensioenstelsel (AO d.d. 30/03)

– VAO Dierziekten en antibioticagebruik (AO d.d. 10/03)

– VAO Natuurbeleid/EHS (AO d.d. 23/03) met maximum spreektijden van 2 minuten per fractie

– VSO Evaluatie bankenbelasting (32 545, nr. 48)

– Debat over de uitkomsten van de Europese Top van 17 en 18 maart 2016

34 433, nr. 1 (Burgerinitiatief «Een pil teveel maakt geen crimineel»)

33 987 (voorstel van wet van de leden Swinkels, Recourt en Van Oosten tot wijziging van Boek 1 van het Burgerlijk Wetboek en de Faillissementswet teneinde de omvang van de wettelijke gemeenschap van goederen te beperken (voortzetting))

34 331 (Aanpassingswet studiefinanciering BES))

33 922 (voorstel van wet van het lid Yücel tot wijziging van de Wet op de ondernemingsraden en het Burgerlijk Wetboek om gelijke beloning van mannen en vrouwen te bevorderen)

34 159 (Wijziging van het Wetboek van Strafvordering en enige andere wetten in verband met aanvulling van bepalingen over de verdachte, de raadsman en enkele dwangmiddelen)

34 157 (Implementatie van richtlijn nr. 2013/48/EU van het Europees Parlement en de Raad van 22 oktober 2013 betreffende het recht op toegang tot een advocaat in strafprocedures en in procedures ter uitvoering van een Europees aanhoudingsbevel en het recht om een derde op de hoogte te laten brengen vanaf de vrijheidsbeneming en om met derden en consulaire autoriteiten te communiceren tijdens de vrijheidsbeneming (PbEU L294))

34 111 (Wijziging van de Gezondheidswet en de Wet op de jeugdzorg teneinde een mogelijkheid op te nemen tot openbaarmaking van informatie over de naleving en uitvoering van regelgeving, besluiten tot het opleggen van sancties daarbij inbegrepen)

33 328 (voorstel van wet van de leden Voortman en Van Weyenberg houdende regels over de toegankelijkheid van informatie van publiek belang (Wet open overheid)) (re- en dupliek)

19, 20, 21 april (week 16)

– Aanbieding van het jaarverslag van de Nationale ombudsman (20 april)

– VAO Nationaal Actieprogramma tegen discriminatie (AO d.d. 23/03)

– Debat over het Stabiliteitsprogramma en het Nationaal Hervormingsprogramma

34 126 (Wijziging van het Wetboek van Strafrecht in verband met de herziening van de regeling inzake de meerdaadse samenloop in strafzaken (herziening regeling meerdaadse samenloop in strafzaken))

34 288 (Wijziging van de Tijdelijke experimentenwet stembiljetten en centrale stemopneming voor experimenten met een nieuw stembiljet in het stemlokaal)

34 086 (Wet herziening tenuitvoerlegging strafrechtelijke beslissingen) (re- en dupliek))

33 996 (Wijziging van de Wet op de kansspelen, de Wet op de kansspelbelasting en enkele andere wetten in verband met het organiseren van kansspelen op afstand)

34 349 (Wet gedeeltelijk verbod gezichtsbedekkende kleding)

34 280 (R2058) (Goedkeuring van het op 29 september 2015 te ‘s-Gravenhage tot stand gekomen Aanvullend Verdrag bij het op 16 december 2014 te Willemstad tot stand gekomen Verdrag tussen het Koninkrijk der Nederlanden, ten behoeve van Curaçao, en de Verenigde Staten van Amerika tot verbetering van de internationale naleving van de belastingplicht en de tenuitvoerlegging van de FATCA (Trb. 2015, 11 en 144))

34 371 (R2066) (Goedkeuring van het op 29 september 2015 te ‘s-Gravenhage tot stand gekomen Aanvullend Verdrag bij het op 16 december 2014 te Willemstad tot stand gekomen Verdrag tussen het Koninkrijk der Nederlanden, ten behoeve van Curaçao, en de Verenigde Staten van Amerika tot verbetering van de internationale naleving van de belastingplicht en de tenuitvoerlegging van de FATCA (Trb. 2015, 171 en 182))

34 408 (Wet arbeidsvoorwaarden gedetacheerde werknemers in de Europese Unie)

34 403 (Wijziging van de Woningwet in verband met het tijdelijk uitbreiden van het werkgebied van toegelaten instellingen met het oog op het huisvesten van vergunninghouders)

26, 27, 28 april (week 17)

34 032 (Wijziging van het Wetboek van Strafvordering tot vastlegging van het recht op bronbescherming bij vrije nieuwsgaring (bronbescherming in strafzaken))

34 243 (Implementatiewet richtlijn collectief beheer)

34 287 (Wijziging van de Wet milieubeheer en de Crisis- en herstelwet in verband met de uitvoering van Richtlijn 2014/52/EU van het Europees Parlement en de Raad van 16 april 2014 tot wijziging van Richtlijn 2011/92/EU betreffende de milieueffectbeoordeling van bepaalde openbare en particuliere projecten (PbEU 2014, L 124) (implementatie herziening mer-richtlijn))

Meireces 2016: vrijdag 29 april t/m maandag 16 mei 2016

17, 18 en 19 mei (week 20)

– Aanbieding van de Verantwoordingsstukken over het jaar 2015

34 294 (Wijziging van het Wetboek van Strafrecht met het oog op het verbeteren van de mogelijkheden tot bestrijding van het verwerven en voorhanden hebben van uit misdrijf afkomstige voorwerpen (aanpassing witwaswetgeving))

24, 25 en 26 mei (week 21)

– Verantwoordingsdebat over het jaar 2015

34 218 (Wet continuïteit ondernemingen I)

34 197 (Wijziging van de Wet luchtvaart in verband met de evaluatie van de Wet van 29 juni 2006 tot wijziging van de Wet luchtvaart inzake de exploitatie van de luchthaven Schiphol)

31 mei, 1 en 2 juni (week 22)

34 257 (Wijziging van het Burgerlijk Wetboek, het Wetboek van Strafvordering en het Wetboek van Strafrecht teneinde de vergoeding van affectieschade mogelijk te maken en het verhaal daarvan alsmede het verhaal van verplaatste schade door derden in het strafproces te bevorderen)

33 852 (R2023) (Wijziging van de Rijkswet op het Nederlanderschap ter verlenging van de termijnen voor verlening van het Nederlanderschap en enige andere wijzigingen)

7, 8 en 9 juni (week 23)

34 224 (Wet bescherming erfgenamen tegen schulden)

Aangemelde onderwerpen, nog niet geagendeerd

– VAO Dataretentie en privacy (AO d.d. 25/03) (te agenderen na ontvangst van een toegezegde brief)

34 419, nr. 1 (Burgerinitiatief «Teken tegen kernwapens»)

33 506 (voorstel van wet van het lid Pia Dijkstra tot wijziging van de Wet op de orgaandonatie in verband met het opnemen van een actief donorregistratiesysteem) (tweede termijn)

34 363 (Wijziging van de Wet publieke gezondheid en de Wet op het onderwijstoezicht in verband met het verstrekken van gegevens uit het basisregister onderwijs)

34 158 (R2048) (Voorstel van Rijkswet van het lid Taverne tot wijziging van de Rijkswet goedkeuring en bekendmaking verdragen in verband met het laten vervallen van de mogelijkheid van stilzwijgende goedkeuring van verdragen met een ieder verbindende bepalingen) (voortzetting)

33 325 (voorstel van wet van het lid Bosman; Wet regulering vestiging van Nederlanders van Aruba, Curaçao en Sint Maarten in Nederland) (antwoord eerste termijn + tweede termijn) (de voortzetting wordt in overleg met de initiatiefnemer gepland)

30 246 (Wijziging van de Wet op het primair onderwijs en de Wet op de expertisecentra onder meer in verband met aanpassing van de methode van jaarlijkse prijsbijstelling ten aanzien van de materiële voorzieningen)

33 141 (Wijziging van de Wet van 7 juli 2010 tot wijziging van de Wet kinderopvang, de Wet op het onderwijstoezicht, de Wet op het primair onderwijs en enkele andere wetten in verband met wijzigingen in het onderwijsachterstandenbeleid)

30 579 (voorstel van wet van het lid Voordewind tot strafbaarstelling van het in de openbaarheid ontkennen, op grove wijze bagatelliseren, goedkeuren of rechtvaardigen van volkerenmoord) (antwoord 1e termijn + 2e termijn) (de voortzetting van het debat zal in overleg met de initiatiefnemer worden gepland)

31 045 (Initiatief-Koser Kaya; wijziging van de Wet arbeid en zorg i.v.m. de uitbreiding van de duur van het adoptieverlof bij interlandelijke adoptie) (voortzetting)

32 415 (R1915) (Rijksvisumwet)

31 362 (Initiatief-Van Tongeren; Wijz. Wet belastingen op milieugrondslag i.v.m. het beperken van de emissies van broeikasgassen door kolengestookte elektriciteitscentrales (beperking emissies kolencentrales) (re- en dupliek)

34 437, nr. 1 (Burgerinitiatief «Een dier is geen ding»)

33 542 (Wijziging van het Wetboek van Strafvordering in verband met de regeling van het vastleggen en bewaren van kentekengegevens door de politie) (2e termijn) (Kamer wacht op brief van het kabinet over dataretentie)

33 587 (Initiatief-Kuiken; Wet vaststelling parkeerbelasting per minuut) + 33 707 (Initiatief-Kuiken; Wet vaststelling parkeertarieven per minuut) (antwoord 1e termijn + 2e termijn) (de voortzetting wordt in overleg met de initiatiefnemer gepland)

32 334 (voorstel van wet van het lid Van Tongeren tot verandering in de Grondwet, strekkende tot invoering van de bevoegdheid tot toetsing van wetten aan een aantal bepalingen van de Grondwet door de rechter) (antwoord 1e termijn + 2e termijn) (de voortzetting wordt in overleg met de initiatiefnemer gepland)

34 106 (Wijziging van de Wet openbaarheid van bestuur in verband met aanvullingen ter voorkoming van misbruik (2e termijn))

33 861 (Wijziging van de Wet rechtspositie rechterlijke ambtenaren en enige andere wetten in verband met de uitbreiding van de mogelijkheden om ten aanzien van voor het leven benoemde rechterlijke ambtenaren disciplinaire maatregelen op te leggen en tevens andere maatregelen te treffen) (2e termijn)

33 980 (Wijziging van de Wet marktordening gezondheidszorg en enkele andere wetten in verband met het verbeteren van toezicht, opsporing, naleving en handhaving)

33 989 (Verklaring dat er grond bestaat een voorstel in overweging te nemen tot verandering in de Grondwet van de bepaling inzake de onschendbaarheid van het brief-, telefoon- en telegraafgeheim)

34 091 (voorstel van wet van de leden Segers, Volp en Kooiman tot wijziging van het Wetboek van Strafrecht en het Wetboek van Strafrecht BES, houdende de invoering van de strafbaarstelling van misbruik van prostitué(e)s die slachtoffer van mensenhandel zijn (Wet strafbaarstelling misbruik prostitué(e)s die slachtoffer zijn van mensenhandel)) (antwoord 1e termijn + 2e termijn) (de voortzetting wordt in overleg met de initiatiefnemer gepland)

33 885 (Wijziging van de Wet regulering prostitutie en bestrijding misstanden seksbranche)

Te agenderen debatten

1. Debat over de bescherming tegen bestrijdingsmiddelen (Ouwehand) (Minister VWS, Staatssecretaris EZ en Staatssecretaris I&M)

2. Debat over burgerparticipatie (Bergkamp) (Minister BZK, Staatssecretaris VWS en Staatssecretaris SZW)

3. Debat over het WRR rapport «Naar een voedselbeleid» (Klaver) (Staatssecretaris EZ en Minister VWS) (agenderen na ommekomst van het kabinetsstandpunt)

4. Debat over het bericht dat de metingen van stikstofdepositie op natuur veel lager zijn (Geurts) (Staatssecretaris I&M en Staatssecretaris EZ) (agenderen na ommekomst van een aantal rapporten die verschijnen rond de zomer)

5. Debat over de kritiek van Turkije op het Nederlandse integratiebeleid (De Roon) (Minister BuZa en Minister SZW)

6. Debat over matchfixing (Van Dekken) (Minister V&J)

7. Debat over meer investeringen in de veiligheidsketen (Pechtold) (Minister-President, Minister V&J)

8. Debat over de berichtgeving rond het intrekken van visa van imams (Segers) (Minister V&J, Minister SZW, Minister BuZa, Minister BZK)

9. Debat over het alcoholslot (Van Helvert) (Minister I&M, Minister V&J)

10. Debat over Nederlandse natuurregels bovenop Europese regelgeving (Rudmer Heerema) (Staatssecretaris EZ)

11. Debat over de groei van het aantal megastallen in Nederland (Klaver) (Staatssecretaris EZ)

12. Debat over de gevolgen van TTIP (Thieme) (Staatssecretaris EZ en Minister BuHa/OS)

13. Debat over de levenslange gevangenisstraf (Helder) (Staatssecretaris V&J)

14. Debat over het bedrijf Foppen (Smaling) (Staatssecretaris EZ en Minister VWS)

15. Debat over de nieuwe informatie inzake Srebrenica (Ten Broeke) (Minister BuZa, Minister Defensie)

16. Debat over het kwaliteitskader gehandicaptenzorg (Keijzer) (Staatssecretaris VWS)

17. Debat over de situatie in de melkveehouderij (Smaling) (Staatssecretaris EZ)

18. Debat over de vijfde positie van Nederland in de mondiale concurrentie-index (Van Veen) (Minister EZ)

19. Debat over de kabinetsreactie op het IBO «Zelfstandigen zonder personeel» (Voortman) (Ministers SZW en EZ)

20. Debat over het rapport van de OESO over de aanpak van belastingontwijking (Groot) (Staatssecretaris Financiën en Minister V&J)

21. Debat over de screening bij de politie (Segers) (Minister V&J)

22. Debat over overheden die steeds later rekeningen betalen (Graus) (Minister EZ)

23. Debat over de omgang met informatie door overheden (Voortman) (Staatssecretaris VWS en Minister BZK)

24. Debat over het faillissement van Meavita (Van Gerven) (Staatssecretaris en Minister VWS)

25. Debat over de CO2-uitstoot van dieselauto’s (Van Veldhoven) (Staatssecretaris en Minister I&M, Minister EZ, Staatssecretaris Financiën)

26. Debat over het bericht dat het Slotervaartziekenhuis verdiende op de productie van heroïne (Bruins Slot) (Minister VWS)

27. Debat over het vonnis van de Raad van State inzake gaswinning (Van Tongeren) (Minister EZ)

28. Debat over bed, bad en brood (Voortman) (Staatssecretaris V&J)

29. Debat over de uitslag van de Venezolaanse verkiezingen en de gevolgen daarvan voor de Nederlandse relatie met Venezuela (Sjoerdsma) (Minister BuZa)

30. Debat over de uitkomsten van de klimaattop in Parijs (Van Tongeren) (Staatssecretaris I&M)

31. Debat over weigering van zorg aan mensen die thuis willen sterven (Agema) (Staatssecretaris VWS)

32. Debat over de ongelijkheid in Nederland (Klaver) (Minister SZW, Staatssecretaris Financiën)

33. Debat over de invloed van ultraorthodoxe moslims in moskeeën (Karabulut) (Minister SZW)

34. Debat over kinderarbeid in Turkije (Van Veldhoven) (Minister BuHa-OS)

35. Debat over de incidenten bij kerncentrales in België (Van Tongeren) (Minister I&M)

36. Debat over een nader onderzoek door de commissie-Oosting (Segers) (Minister V&J)

37. Debat over de plannen van aanpak voor Curaçao en Sint-Maarten (Bosman) (Minister BZK)

38. Debat over het onderzoek naar statiegeld door de Wageningen Universiteit (Dik-Faber) (Staatssecretaris I&M)

39. Debat over aanhoudende incidenten op chemiepark Moerdijk (Van Veldhoven) (Staatssecretaris I&M)

40. Debat over het rapport van de commissie Schnabel over voltooid leven (Rutte) (Minister VWS, Minister V&J)

41. Debat over de invloed van Eritrea in Nederland (Azmani) (Minister BuZa, Staatssecretaris V&J, Minister SZW)

42. Debat over schadelijke chemische stoffen in voedsel (Ouwehand) (Staatssecretaris EZ, Minister VWS)

43. Debat over een toename van het aantal verwarde personen (Dik-Faber) (Minister VWS, Minister V&J)

44. Debat over de beprijzing van Europese emissierechten (Dik-Faber) (Staatssecretaris I&M)

45. Debat over het bericht dat ouders zich door scholen onder druk voelen gezet om hun kind te medicaliseren (Leijten) (Staatssecretaris OCW)

46. Debat over onterecht uitgegeven vergunningen voor de export van verarmd uranium naar Rusland (Sjoerdsma) (Minister I&M, Minister BuHa-OS)

47. Debat over Syrië (Ten Broeke) (Minister BuZa, Minister Defensie)

48. Debat over de Commissie toekomst veehouderij (Geurts) (Staatssecretaris EZ)

49. Debat over het dubbele schooladvies (Grashoff) (Staatssecretaris OCW)

50. Debat over de aanpak van het kabinet m.b.t. salafistische organisaties (Pieter Heerma) (Minister SZW)

51. Debat over de uitwerking van de Wet werk en zekerheid (Pieter Heerma) (Minister SZW)

52. Debat over de financiering en verkoop van het Vakcollege (Jadnanansing) (Minister OCW)

53. Debat over gevangenen die medische gegevens verwerken (Bruins Slot) (Minister VWS, Minister V&J)

54. Debat over de persvrijheid in Turkije (De Roon) (Minister BuZa)

55. Debat over de uitbuiting van Roemenen op scheepswerven en de herziening van de Detacheringsrichtlijn (Ulenbelt) (Minister SZW)

56. Debat over onnodige risico’s met vervoer van gevaarlijke stoffen over het spoor (Remco Dijkstra) (Staatssecretaris I&M)

57. Debat over de vermogensrendementheffing en de renteverlaging door de ECB (Bashir) (Minister Financiën, Staatssecretaris Financiën, Staatssecretaris SZW)

58. Debat over het faillissement van TSN (Leijten) (Staatssecretaris VWS)

59. Debat over de waardedaling van woningen in Groningen door aardbevingen (Agnes Mulder) (Minister EZ)

60. Debat over het draagvlak in het veld voor Onderwijs2032 (Rog) (Staatssecretaris OCW)

61. Debat over de mogelijke sluiting van gevangenissen (Van Toorenburg) (Staatssecretaris V&J)

62. Debat over het budget van de nationale politie (Helder) (Minister V&J)

63. Debat over omwonenden van een chemiebedrijf in Dordrecht die jarenlang zijn blootgesteld aan een giftige stof (Van Tongeren) (Staatssecretaris I&M)

64. Debat over maatwerk in de zorg (Potters) (Staatssecretaris VWS)

65. Debat over kritiek van de NAVO op de uitgaven voor Defensie (Knops) (Minister Defensie)

Te agenderen dertigledendebatten/ interpellaties

1. Dertigledendebat over illegale dierenhandel in Nederland met maximum spreektijden van 3 minuten per fractie

2. Dertigledendebat over belangenverstrengeling van een arts met mogelijke gevolgen voor het bevolkingsonderzoek baarmoederhalskanker (Van Gerven) (Minister VWS)

3. Dertigledendebat over wachttijden in de jeugdpsychiatrie (Keijzer) (Staatssecretaris VWS)

4. Dertigledendebat over aangiftes bij de politie die niet worden onderzocht (Oskam) (Minister V&J)

5. Dertigledendebat over een patiëntenstop in de thuiszorg (Keijzer) (Staatssecretaris VWS)

6. Dertigledendebat over de inspanningen van de Nederlandse regering t.a.v. twee gedetineerden in het buitenland (Omtzigt) (Minister BuZa)

7. Dertigledendebat over het openbaar maken van declaraties door zorginstellingen (Kooiman) (Minister VWS)

8. Dertigledendebat over de deal van Starbucks met de Nederlandse fiscus (Merkies) (Minister Financiën)

9. Dertigledendebat over misstanden bij het Universitair Medisch Centrum Utrecht en de handelwijze van de IGZ (Van Gerven) (Minister VWS)

10. Dertigledendebat over het informeren van de Kamer over de Liborfraude (Merkies) (Minister Financiën)

11. Dertigledendebat over het bericht dat klimaatverandering leidt tot meer armoede (Van Tongeren) (Minister BuHa/Os, Staatssecretaris I&M)

12. Dertigledendebat over de regeldruk in de zorg (Keijzer) (Minister en Staatssecretaris VWS)

13. Dertigledendebat over het sluiten van kolencentrales in Nederland (Van Tongeren) (Minister EZ)

14. Dertigledendebat over plannen om de mogelijkheden voor het PGB in te perken (Agema) (Staatssecretaris VWS)

15. Dertigledendebat over het totale EU-pakket aan maatregelen inzake de vluchtelingenproblematiek (Omtzigt) (Minister-President)

16. Dertigledendebat over het bericht dat asielzoekers alle tijd van de politie opslokken (Helder) (Minister V&J)

17. Dertigledendebat over verwarde huurders die voor overlast zorgen (Bashir) (Minister W&R, Minister VWS)

18. Dertigledendebat over werkdruk in het basisonderwijs (Siderius) (Staatssecretaris OC&W)

19. Dertigledendebat over het SER-advies over de peuteropvang (Siderius) (Minister SZW)

20. Dertigledendebat over de MRSA-bacterie (Thieme) (Minister VWS, Staatssecretaris EZ)

21. Dertigledendebat over het rapport van de Kinderombudsman over jeugdinstellingen (Bergkamp) (Staatssecretaris VWS, Staatssecretaris V&J)

22. Dertigledendebat over de storing in het tapsysteem in 2012 (Van Nispen) (Minister V&J)

23. Dertigledendebat over de prestatiedruk in het kleuteronderwijs (Siderius) (Staatssecretaris OCW)

24. Dertigledendebat over boetes aan buitenlandse verkeersovertreders (Van Toorenburg) (Minister V&J)

25. Dertigledendebat over de toekomst van de arbeidsmarkt (Van Weyenberg) (Minister SZW)

26. Dertigledendebat over de begrotingsreserve duurzame energie (Van Tongeren) (Minister EZ)

27. Dertigledendebat over tariefverschillen bij de inkoop van zorg door gemeenten (Keijzer) (Staatssecretaris VWS)

Wetgevings- en notaoverleggen

Maandag 11 april 2016 van 11.00 uur tot 16.00 uur

Van de vaste commissie Onderwijs, Cultuur en Wetenschap Over de initiatiefnota-Rog inzake tussenschoolse opvang (Kamerstuk 34 312)

Maandag 25 april 2016 van 10.00 uur tot 13.00 uur

Van de vaste commissie voor Veiligheid en Justitie over de initiatiefnota van de leden Oskam en Keijzer: «Opgroeien met opa en oma»; Omgang in het belang van kleinkind en grootouders (Kamerstuk 34 168)

Maandag 25 april 2016 van 14.00 uur tot 18.00 uur

Van de vaste commissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap over de initiatiefnota van het lid Heerema: «Lichamelijke opvoeding is een vak, juist in het basisonderwijs: Een pleidooi voor beter bewegingsonderwijs op de basisschool gegeven door vakleerkrachten» (Kamerstuk 34 398)

Maandag 20 juni 2016 van 10.00 uur tot 14.00 uur

Van de vaste commissie voor Defensie over de veteranennota 2016

Recesperiodes

Geen vergadering op woensdag 6 april 2016 i.v.m. het raadgevend referendum over het samenwerkingsakkoord met Oekraïne

Meireces 2016: vrijdag 29 april t/m maandag 16 mei 2016

Koningsdag: woensdag 27 april 2016

Hemelvaart: donderdag 5 mei 2016

2e Pinksterdag: maandag 16 mei 2016

Zomerreces 2016: vrijdag 8 juli t/m maandag 5 september 2016

Herfstreces 2016: vrijdag 14 oktober t/m maandag 24 oktober 2016

Kerstreces 2016: vrijdag 23 december 2016 t/m maandag 16 januari 2017

Krokusreces 2017 (tevens verkiezingsreces): vrijdag 24 februari t/m maandag 20 maart 2017

Carnaval: 26 t/m 28 februari 2017

Verkiezingen Tweede Kamer: 15 maart 2017

Meireces 2017: vrijdag 21 april t/m maandag 8 mei 2017

Koningsdag: donderdag 27 april 2017

Hemelvaart: donderdag 25 mei 2017

2e Pinksterdag: maandag 5 juni 2017

Zomerreces 2017: vrijdag 7 juli t/m maandag 4 september 2017

Naar boven