34 433 Burgerinitiatief «Een pil teveel maakt geen crimineel»

Nr. 1 BRIEF VAN DE VASTE COMMISSIE VOOR VEILIGHEID EN JUSTITIE

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 16 april 2015

Hierbij brengt de vaste commissie voor Veiligheid en Justitie (hierna: de commissie) verslag uit over de behandeling van het burgerinitiatief «Een pil teveel maakt geen crimineel» houdende het voorstel om het beleid met betrekking tot de afgifte van de VOG (Verklaring omtrent gedrag) zodanig te wijzigen dan wel te verduidelijken dat een eerste veroordeling voor het in het bezit hebben van een kleine hoeveelheid drugs voor eigen gebruik bij een festival of feest, geen belemmering oplevert bij het verkrijgen van een VOG. (hierna: het burgerinitiatief).

Op 27 januari 2015 hebben de initiatiefnemers een burgerinitiatief ingediend met het voorstel aan de Tweede Kamer om het beleid met betrekking tot de afgifte van de VOG (Verklaring omtrent gedrag) zodanig te wijzigen dan wel te verduidelijken dat een eerste veroordeling voor het in het bezit hebben van een kleine hoeveelheid drugs voor eigen gebruik bij een festival of feest, geen belemmering oplevert bij het verkrijgen van een VOG1.

Op 26 maart 2015 heeft de Kamer op grond van het verslag van de commissie voor de Verzoekschriften en de Burgerinitiatieven (Kamerstuk 34 028, nr. 17) besloten tot het in behandeling nemen van het burgerinitiatief.

In de procedurevergadering van 15 april 2015 heeft de commissie besloten om de Minister van Veiligheid en Justitie te verzoeken de Kamer een reactie te doen toekomen op het burgerinitiatief.

Conform het bovengenoemde besluit van de Kamer stelt de commissie voor Veiligheid en Justitie voor het burgerinitiatief te agenderen voor een plenair debat, waarna daarover en over eventuele moties kan worden gestemd.

De voorzitter van de vaste commissie voor Veiligheid en Justitie, Ypma

De waarnemend griffier van de vaste commissie voor Veiligheid en Justitie, Hessing-Puts


X Noot
1

Ter inzage gelegd bij het Centraal Informatiepunt Tweede Kamer

Naar boven