Agenda opgesteld 24 februari 2012

OPENBARE VERGADERINGEN DER KAMER

Dinsdag 28 februari

14.00 uur

Woensdag 29 februari

10.15 uur

Donderdag 1 maart

10.15 uur

Aan de orde is:

1. Vragenuur

2. Regeling van werkzaamheden

Stemmingen

3. Stemmingen in verband met:

31 766

Wijziging van de Wet van 6 maart 2003, houdende bepalingen met betrekking tot het toezicht op collectieve beheersorganisaties voor auteurs- en naburige rechten

31 766 (bijgewerkt t/m amendement nr. 20)

– artikel I, onderdeel A

– amendement Verhoeven (12,I)

– artikel I, onderdeel B

– amendement Verhoeven (12,II) (invoegen onderdeel Ba)

– amendement Verhoeven (12,III)

– amendement Smeets (16,I)

– amendement Taverne c.s. (20,I)

– artikel I, onderdeel C

– amendement Peters (15)

– amendement Smeets (16,II)

– artikel I, onderdeel D

– amendement Verhoeven (13)

– amendement Verhoeven (12,IV)

NB. Indien amendement nr. 12 en amendement nr. 13 beide zijn aangenomen, dan wordt amendement nr. 12, onderdeel IV, vierde punt, niet verwerkt.

– artikel I, onderdeel E

– amendement Verhoeven (12,V) (invoegen onderdeel Ea)

– amendement Verhoeven (12,VI)

– artikel I, onderdeel F

– amendement Verhoeven (12,VII)

– artikel I, onderdeel G

– amendement Verhoeven (12,VIII)

– artikel I, onderdeel H

– amendement Verhoeven (12,IX)

– artikel I, onderdelen I t/m K

– amendement Verhoeven (12,X)

– artikel I, onderdeel L

– amendement Verhoeven (12,XI) (invoegen onderdeel La)

– amendement Verhoeven (12,XII)

– artikel I, onderdeel M

– amendement Verhoeven (12,XIII)

– artikel I, onderdeel N

– amendement Taverne c.s. (12,XIV)

– artikel I, onderdeel O

– amendement Verhoeven (12,XV-XVIII)

– amendement Taverne c.s. (20,II)

– artikel I, onderdeel P

– artikel I, onderdeel Q

– Artikel I

– Artikel II

– amendement Jasper van Dijk (14)

– amendement Verhoeven (12,XIX)

– Artikel III

– Artikelen IV en V

– beweegreden

– wetsvoorstel

Stemming

4. Stemming over: motie ingediend bij Wijziging van de Wet van 6 maart 2003, houdende bepalingen met betrekking tot het toezicht op collectieve beheersorganisaties voor auteurs- en naburige rechten

De Voorzitter: dhr. Jasper van Dijk wenst zijn motie op stuk nr. 19 te wijzigen. De gewijzigde motie is reeds rondgedeeld. Ik neem aan dat wij daar nu over kunnen stemmen.

31 766, nr. 19 (gewijzigd)

– de gewijzigde motie-Jasper van Dijk/Verhoeven over besturen van collectieve beheersorganisaties

Stemmingen

5. Stemmingen over: moties ingediend bij het debat over het eindrapport van de commissie-Deetman over seksueel misbruik binnen de katholieke kerk

33 000-VI, nr. 83

– de motie-Arib over een onderzoek naar lichamelijke en geestelijke mishandeling

33 000-VI, nr. 84

– de motie-Arib over voorstellen voor een parlementair onderzoek

33 000-VI, nr. 85

– de motie-Van der Steur c.s. over de inzet ten opzichte van de slachtoffers

33 000-VI, nr. 86

– de motie-El Fassed/Dibi over het instellen van een begeleidingscommissie

31 015, nr. 72

– de motie-Voordewind over de VOG-aanvraag voor kerkelijke vrijwilligers

Stemmingen

6. Stemmingen in verband met:

32 814

Wijziging van de Elektriciteitswet 1998 en van de Gaswet (implementatie van richtlijnen en verordeningen op het gebied van elektriciteit en gas)

32 814 (bijgewerkt t/m amendement nr. 12)

– artikel I, aanhef

– amendement Leegte/Van der Werf (11,I)

– onderdeel A

– onderdelen B t/m D

– amendement Van der Werf (12,I) (Invoegen onderdeel Da)

– onderdelen E t/m T

– amendement Leegte/Van der Werf (11,II)

– onderdeel U

– onderdelen V t/m AM

– artikel I

– artikel II, aanhef

– amendement Leegte/Van der Werf (11,III)

– onderdeel A

– onderdeel B

– amendement Van der Werf (12,II) (Invoegen onderdeel Ba)

– onderdelen C t/m P

– amendement Leegte/Van der Werf (11,IV)

– onderdeel Q

– onderdelen R t/m AT

– artikel II

– artikelen III t/m XXII

– beweegreden

– wetsvoorstel

Stemmingen

7. Stemmingen over: moties ingediend bij Wijziging van de Elektriciteitswet 1998 en van de Gaswet

32 814, nr. 13

– de motie-Leegte over de stichting E-laad

32 814, nr. 14 (ingetrokken)

– de motie-Van Vliet over het derde energiepakket van de EU

32 814, nr. 15

– de motie-Van der Werf over het decentraal opwekken, leveren en uitwisselen van energie

Stemmingen

8. Stemmingen in verband met:

33 065

Wijziging van de Wet structuur uitvoeringsorganisatie werk en inkomen in verband met aanpassing van de dienstverlening van het Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen aan werkgevers en werkzoekenden en de opheffing van de Raad voor werk en inkomen als publiekrechtelijke rechtspersoon met een wettelijke taak en van de Werkloosheidswet en enige andere wetten in verband met de beëindiging van de inzet van het re-integratiebudget Werkloosheidswet en van loonkostensubsidies

– artikelen I t/m X

– beweegreden

– wetsvoorstel

Stemmingen

9. Stemmingen over: moties ingediend bij Wijziging van de Wet structuur uitvoeringsorganisatie werk en inkomen

33 065, nr. 10

– de motie-Van Hijum over intensivering van van-werk-naar-werkbemiddeling

33 065, nr. 11

– de motie-Koşer Kaya c.s. over gegevensuitwisseling zichtbaar maken voor klanten

33 065, nr. 12 (aangehouden)

– de motie-Koşer Kaya/Klaver over aandachtspunten voor de monitoring

33 065, nr. 13

– de motie-Koşer Kaya over digitale coaching

33 065, nr. 14 (aangehouden)

– de motie-Vermeij/Klaver over evaluatie van de dienstverlening

33 065, nr. 15

– de motie-Vermeij over aanhouden van het wetsvoorstel

33 065, nr. 16

– de motie-Vermeij/Klaver over voortzetting van succesvolle pilots

33 065, nr. 17

– de motie-Klaver over behoud van loopbaanbegeleiding in het eerste jaar van werkloosheid

10. Debat over de agenda van de Europese Top (inclusief problematiek Griekenland) met nog nader te bepalen maximum spreektijden per fractie

11. Debat over recessie, oplopende werkloosheid en bezuinigingen met nog nader te bepalen maximum spreektijden per fractie

32 680, nr. 4

12. Debat over het rapport van de Tijdelijke commissie Lessen uit recente arbeidsmigratie (re- en dupliek)

13. Debat over de hoofdlijnen van het drugsbeleid met nog nader te bepalen maximum spreektijden per fractie

14. Dertigledendebat over de uitspraak van de kinderombudsman dat er te weinig oog is voor de klinisch medische schade die kinderen van asielzoekers tijdens lange procedures oplopen en het bericht dat de IND gemartelde asielzoekers uitzet met maximum spreektijden van 3 minuten per fractie

15. Dertigledendebat over de ontslagen bij de sociale werkplaats Risse Groep in Weert en bij de sociale werkplaats in Roermond met maximum spreektijden van 3 minuten per fractie

16. VAO Internationaal Cultuurbeleid (AO d.d. 20/12) met maximum spreektijden van 2 minuten per fractie

17. VAO Woningcorporaties en staatssteunregeling (AO d.d. 2/2) en VAO Uitvoering moties staatssteun woningcorporaties (AO d.d. 6/10) met maximum spreektijden van 2 minuten per fractie

18. VAO BES-aangelegenheden (AO d.d. 6/2) (met minister BZK) met maximum spreektijden van 2 minuten per fractie

19. VAO BES-aangelegenheden (AO d.d. 30/1) (met minister VWS) met maximum spreektijden van 2 minuten per fractie

20. Gezamenlijke behandeling van:

32 872

Wijziging van de Wet allocatie arbeidskrachten door intermediairs in verband met de invoering van een registratieplicht voor intermediairs die arbeidskrachten ter beschikking stellen, alsmede in verband met het verstrekken door de rijksbelastingdienst en de Arbeidsinspectie van gegevens over de naleving van bepaalde wetten aan certificerende instellingen (Wet registratieplicht intermediairs die arbeidskrachten ter beschikking stellen)

32 895

Wijziging van de Wet allocatie arbeidskrachten door intermediairs en de Wet op de ondernemingsraden in verband met implementatie van de Richtlijn 2008/104/EG van het Europese Parlement en de Raad van 19 november 2008 betreffende uitzendarbeid

33 107

21. Wijziging van de Wet arbeid en zorg en de Arbeidstijdenwet ter implementatie van Richtlijn 2010/18/EU van de Raad van 8 maart 2010 (PbEU 2010, L 68) tot uitvoering van de door BUSINESSEUROPA, UEAPME, het CEEP en het EVV gesloten herziene raamovereenkomst en tot intrekking van Richtlijn 96/34/EG

33 050

22. Wijziging van de Wet op de medische keuringen in verband met het opnemen van de mogelijkheid tot onderbrenging van de klachtenbehandeling bij aanstellingskeuringen bij de Sociaal-Economische Raad en enige andere wijzigingen

Langetermijnagenda

vrijdag 17 februari t/m maandag 27 februari 2012: krokusreces

6, 7 en 8 maart (week 10)

– VAO Fiscaal verdragsbeleid (AO d.d 1/2) (staatssecretaris Fin) (na ontvangst van een brief van het kabinet)

– VAO Intensieve veehouderij (AO d.d. 25/01) (staatssecretaris EL&I)

– VAO Antibiotica in de veehouderij en dierziekten (AO d.d. 20 december) (staatssecretaris EL&I + minister VWS)

– VAO Vervanging F16(AO d.d. 8/02) (minister Def)

– VAO AWACS (AO d.d. 9/02) (minister Def + staatssecretaris I&M)

– VAO Risicobeleid (asbest, toezicht, zwembaden) (AO d.d. 02/02) (staatssecretaris I&M + minister BZK)

– VAO Rapport «Beperkt weerbaar»(AO d.d. 8/2) (staatssecretaris VWS)

– VSO Ontwerpbesluit genetisch gemodificeerde organismen milieubeheer 2012 en stand van zaken m.b.t. verbetering uitvoering van de biotechnologiewet (27 428, nr. 211) (staatssecretaris I&M + staatssecretaris EL&I)

– VAO Ronselen van meisjes in jeugdzorginstellingen door loverboys (AO d.d. 09/02) + (staatssecretaris VWS + + staatssecretaris V&J)

– VAO Voortgangsbericht aanpak kinderpornografie (AO d.d. 2/2) (minister V&J + staatssecretaris VWS)

– VAO Visserij (AO d.d. 15/2) (staatssecretaris EL&I)

– VAO Zorglandschap (AO d.d. 15/2) (minister VWS)

– VAO Alcoholbeleid (AO d.d. 9/02) (minister VWS)

– VAO Duurzaam inkopen en palmolie (AO d.d. 14/02) (staatssecretaris I&M + staatssecretaris EL&I)

– VAO Voorgenomen fusie Emergis en Parnassia BavoGroep (AO d.d. 16/02) (minister VWS)

33 026 (Burgerinitiatief «Legalisatie van stervenshulp aan ouderen die hun leven voltooid achten»)

32 759 (Voorstel van de leden Schouw en Van der Ham tot wijziging van het Reglement van Orde in verband met de aanwijzing van kabinets(in)formateur(s))

33 106 (Wijziging van enkele onderwijswetten in verband met een herziening van de organisatie en financiering van de ondersteuning van leerlingen in het basisonderwijs, speciaal en voortgezet speciaal onderwijs, voortgezet onderwijs en beroepsonderwijs (passend onderwijs)

32 280 (Samenvoeging van de gemeenten Bussum, Muiden, Naarden en Weesp)

32 853 (Wijziging van de regeling van de bevrijdende verjaring in het Burgerlijk Wetboek in geval van schade veroorzaakt door strafbare feiten)

32 885 (Wet wederzijdse erkenning en tenuitvoerlegging vrijheidsbenemende en voorwaardelijke sancties)

32 676 (Evaluatie- en uitbreidingswet Bibob)

32 450 (Wet aanpassing bestuursprocesrecht)

32 621 (Wet nadeelcompensatie en schadevergoeding bij onrechtmatige besluiten)

31 996 (Wet zorg en dwang psychogeriatrische en verstandelijk gehandicapte cliënten) (voortzetting)

32 014 (Wijziging van de Wet op het financieel toezicht, de Wet giraal effectenverkeer en het Burgerlijk Wetboek naar aanleiding van het advies van de Monitoring Commissie Corporate Governance Code van 30 mei 2007)

32 768 (Aanbestedingswet op defensie- en veiligheidsgebied)

32 439 (Wijziging Wmo; regelen van eigen bijdragen voor maatschappelijke opvang en vrouwenopvang door gemeenten bij verordening en uitsluiten van de toegang tot maatschappelijke ondersteuning voor vreemdelingen die rechtmatig in Nederland verblijf houden)

32 854 (Tijdelijke wet ambulancezorg)

32 855 (Modernisering regelingen voor verlof en arbeidstijden)

32 711 (Wijziging van de Wet orgaandonatie i.v.m. nieuwe medisch-technische ontwikkelingen)

32 477 (Wijz. Wet verplichte deelneming in een bedrijfstakpensioenfonds 2000 en de Wet verplichte beroepspensioenregeling in verband met wijziging van de markt- en overheidbepalingen)

32 722 (Wijziging van de artikelen 8 en 89 van de Postwet 2009)

32 795 (Wijziging van de Wet op het primair onderwijs in verband met de wettelijke verankering van afdelingen voor internationaal georiënteerd basisonderwijs)

13, 14 en 15 maart (week 11)

33 008 (Partiële wijziging van het Wetboek van Strafrecht in verband met het herstel van een lacune in de regeling van de voorwaardelijke beëindiging van de maatregel plaatsing in een inrichting voor jeugdigen)

32 528 (Wijziging van de Vreemdelingenwet 2000 in verband met verruiming van de bevoegdheden in het kader van het vreemdelingentoezicht)

32 887 (Wijziging van boek 2 van het Burgerlijk Wetboek in verband met de aanpassing van het recht van enquête)

32 717 (Implementatie van het kaderbesluit betreffende het Europees bewijsverkrijgingsbevel ter verkrijging van voorwerpen, documenten en gegevens voor gebruik in strafprocedures)

32 873 (Wijziging van boek 2 van het Burgerlijk Wetboek ter verduidelijking van de artikelen 297a en 297b)

32 842 (Wijziging van de Opiumwet in verband met de strafbaarstelling van handelingen ter voorbereiding of vergemakkelijking van illegale hennepteelt)

32 666 (Wijz. Spoorwegwet en de Wet personenvervoer 2000 in verband met de uitvoering van het kabinetsstandpunt «Spoor in beweging»)

32 271 (Huisvestingswet 2012)

32 862 (Wet basisnet)

32 752 ((Wet financiering politieke partijen) + 31 906 (Wijziging van de Wet subsidiëring politieke partijen met het oog op verlaging van de subsidies) (re- en dupliek)

32 812 (Wijziging van onder meer de Wet op de expertisecentra in verband met de kwaliteit van het speciaal en voortgezet speciaal onderwijs)

33 019 (Wijziging van onder meer de Mediawet 2008 i.v.m. aanpassing van de rijksmediabijdrage, beëindiging van de wettelijke taken van de Stichting Radio Nederland Wereldomroep en aanpassingen van meer technische aard)

32 550 (Initiatief-Koşer Kaya/Van Hijum; Wet normalisering rechtspositie ambtenaren)

32 610 (Wijziging Embryowet i.v.m. de evaluatie van deze wet)

20, 21 en 22 maart (week 12)

33 036 (Wijziging van de Wet op de rechterlijke organisatie in verband met de implementatie van het Besluit inzake het versterken van Eurojust en tot wijziging van het Besluit betreffende de oprichting van Eurojust teneinde de strijd tegen ernstige vormen van criminaliteit te versterken)

32 890 (Wijziging van het Wetboek van Strafrecht in verband met de aanpassing van de regeling van de vervolgingsverjaring)

30 372 (Voorstel van wet van de leden Heijnen, Sap en Schouw houdende regels inzake het raadgevend referendum (Wet raadgevend referendum) (voortzetting)

30 174 (Voorstel van wet van de leden Sap, Heijnen en Schouw houdende verklaring dat er grond bestaat een voorstel in overweging te nemen tot verandering in de Grondwet, strekkende tot opneming van bepalingen inzake het correctief referendum) (voortzetting)

27, 28 en 29 maart (week 13)

nog te bepalen

3, 4 en 5 april (week 14)

nog te bepalen

10, 11 en 12 april (week 15)

nog te bepalen

17, 18 en 19 april (week 16)

– Wet werken naar vermogen (plenaire behandeling, WGO op 16/4) (onder voorbehoud)

24, 25 en 26 april (week 17)

nog te bepalen

meireces: vrijdag 27 april t/m maandag 14 mei 2012 (week 18 en 19)

15 en 16 mei (week 20)

– Aanbieding van de Jaarverslagen en slotwetten over 2011 (16 mei)

22, 23 en 24 mei (week 21)

– Verantwoordingsdebat(24 mei)

Aangevraagde (dertigleden)debatten

1. Debat over de verhouding tussen verschillende grondrechten (na ontvangst van een kabinetsreactie en een nog in te plannen rondetafelgesprek) (Dibi) (minister BZK)

2. Debat over de wettelijke beperkingen op de vrijheid van meningsuiting (Dibi) (minister V&J)

3. Debat over het rapport van het Sociaal en Cultureel Planbureau getiteld «Poolse Migranten» (Van Nieuwenhuizen) (na het debat over rapport van de tijdelijke commissie Lessen uit recente arbeidsmigratie)

4. Debat over de misstanden in het Maasstadziekenhuis met betrekking tot de besmetting met de Klebsiella bacterie en het beleid rond dit soort uitbraken in het algemeen (Gerbrands) (minister VWS) (na ontvangst rapport)

5. Debat over de zorg in de nacht- en avonduren in ziekenhuizen (Arib) (minister VWS)

6. Debat over het rapport van Defence for Children over rechten van kinderen in politiecellen (Recourt) (na ommekomst van een brief) (staatssecretaris V&J)

7. Debat over het meldpunt ouderenmishandeling (Agema) (na ommekomst van een brief) (staatssecretaris VWS)

8. Debat over het rapport inzake controle op wapenvergunningen (Van Raak) (minister V&J)

9. Debat over de handelwijze van de IGZ naar aanleiding van een rapport van de Nationale ombudsman (Leijten) (minister VWS)

10. Debat over de staat van het HBO (Klaver) (staatssecretaris OCW) (na ontvangst van aangekondigde inspectierapporten)

11. Debat over vrijheidsbeperkende maatregelen in zorginstellingen voor mensen met een verstandelijke beperking (Venrooy-van Ark) (staatssecretaris VWS)

12. Debat over het bedrijfsleveninstrumentarium (Dikkers) (staatssecretaris Buza) (na ontvangst van een brief)

13. Debat over de besteding van 60 mln. euro aan nieuwbouw van ROC Heerlen (Çelik) (minister OCW) (na ontvangst van een brief)

14. Debat over het arbeidsmarktbeleid in de zorg (Agema) (minister VWS en staatssecretaris VWS)

1. Dertigledendebat over de beveiligingskosten voor joodse instellingen (Slob) (minister V&J) (na gesprek van minister ter zake)

2. Dertigledendebat over de belemmeringen voor het lopen van stage door jongeren die wachten op een verblijfsvergunning (Koser Kaya) (minister SZW)

3. Dertigledendebat over de kritiek van Europa m.b.t. de Hedwigepolder (Jacobi) (na ontvangst van een brief) (staatssecretaris EL&I)

4. Dertigledendebat over mensonterende behandeling in de geestelijke gezondheidszorg en falend toezicht door de inspectie (Bouwmeester) (na ontvangst van een brief) (minister VWS)

5. Dertigledendebat over het bericht dat de crisis wordt misbruikt als reden voor massaontslag en grote ondernemingen met mooie winsten zo tien procent van hun personeelsbestand schrappen (Hamer) (na ontvangst van een brief) (minister SZW)

6. Dertigledendebat over pogingen van vice-premier Verhagen om Kamerlid Wilders af te luisteren (Recourt) (vice-premier)

7. Dertigledendebat over het bericht «JSF kampt met reeks technische problemen» (El Fassed) (minister Defensie)

8. Dertigledendebat over dreigende faillissementen van bouwbedrijven door stijgende lasten (Verhoeven) (minister EL&I + minister VWS) (na ontvangst van een brief)

9. Dertigledendebat over de handelswijze van de staatssecretaris van Economische Zaken Landbouw en Innovatie bij het natuurgebied Reiderswolde (na ontvangst van een brief) (minister-president)

10. Dertigledendebat over het conceptrapport van het College voor Zorgverzekeringen (CVZ) over pakketverkleining door lage ziektelast (Leijten) (minister VWS)

11. Dertigledendebat over PIP-borstimplantaten (Arib) (minister VWS) (na ontvangst van een brief)

12. Dertigledendebat over het voortbestaan van het ziekenhuis de Sionsberg in Dokkum (Van Gerven) (minister VWS) (na ontvangst van een brief)

13. Dertigledendebat over het bericht dat deurwaarders vaak te veel geld geïnd hebben (Van Toorenburg) (staatssecretaris V&J) (na ontvangst van een brief)

14. Dertigledendebat over wapenexport naar Egypte en Indonesië (El Fassed) (minister Buza + minister Defensie)

15. Dertigledendebat over de doorstart van de bestaande landelijke infrastructuur (LSP) voor uitwisseling van medische gegevens (Gerbrands) (minister VWS) (na ontvangst van een brief)

16. Dertigledendebat over de naar verwachting snel oplopende werkloosheid en maatregelen om het tij te keren (Slob) (minister-president)

17. Dertigledendebat over het nog steeds niet afsluiten van CAO’s voor 2012 (Hamer) (minister-president)

18. Dertigledendebat over uitkomsten van de informele Europese Top (Slob) (minster-president, minister BuZa, staatssecretaris BuZa)

19. Dertigledendebat over het EU-standpunt inzake Israël (Peters) (minister BuZa)

20. Dertigledendebat over weeffouten die optreden bij de langstudeerdersboete (Jadnanansing) (staatssecretaris OCW)

21. Dertigledendebat over het faillissement van Stichting Zonnehuizen (Leijten) (staatssecretaris VWS)

22. Dertigledendebat over de voorbereidingen op de bezuinigingsopties (Slob) (minister-president)

23. Dertigledendebat over het feit dat beloningen van bestuurders en directeuren afgelopen jaar met 34% stegen terwijl van werknemers de nullijn wordt geëist, er 1,5 miljoen mensen zonder nieuwe CAO werken en de nieuwe minima uit de middeninkomens komen (Cohen) (minister-president)

24. Dertigledendebat over de internationale verontwaardiging naar aanleiding van de PVV klachtensite over mensen uit Midden- en Oost-Europa (Van Dam) (minister-president)

Aangemelde onderwerpen, nog niet geagendeerd

– Debat over agenda van de Europese Top (27 juni)

32 838 (Wet bestuurlijke boete meldingsplichten door ministeries verstrekte subsidies) (na ontvangst van een brief en nota van wijziging)

32 512 (Wijziging van boek 2 van het Burgerlijk Wetboek en de Wet op het financieel toezicht in verband met de bevoegdheid tot aanpassing en terugvordering van bonussen en winstdelingen van bestuurders en dagelijks beleidsbepalers) (WGO nog in te plannen)

31 045 (Initiatief-Koşer Kaya; wijziging van de Wet arbeid en zorg in verband met de uitbreiding van de duur van het adoptieverlof bij interlandelijke adoptie) (voortzetting)

30 579 (Voorstel van wet van het lid Voordewind tot strafbaarstelling van het in de openbaarheid ontkennen, op grove wijze bagatelliseren, goedkeuren of rechtvaardigen van volkerenmoord) (voortzetting)

32 415 (R1915) (Rijksvisumwet)

31 734 (Wijz. Wet bescherming persoonsgegevens; verwerking en overdracht van persoonsgegevens van passagiers (PNR-gegevens) door luchtvaartmaatschappijen)

30 538 (Initiatief-Heerts/Smilde/Anker; opheffen van de strafrechtelijke immuniteiten van publiekrechtelijke rechtspersonen en hun leidinggevers) (voortzetting)

31 362 (Initiatief-Vendrik; Wijz. Wet belastingen op milieugrondslag in verband met het beperken van de emissies van broeikasgassen door kolengestookte elektriciteitscentrales (beperking emissies kolencentrales) (re- en dupliek)

32 382 (Aanpassing van de Advocatenwet, de Wet op de rechtsbijstand en de Wet tarieven in burgerlijke zaken in verband met de positie van de advocatuur in de rechtsorde) (na ontvangst van een nota van wijziging)

32 398 (Wet forensische zorg) + 32 399 (Wet verplichte geestelijke gezondheidszorg; schriftelijke voorbereiding nog niet afgerond)

32 527 (Wijz. Politiewet 1993 i.v.m. de samenvoeging van de politieregio’s Gooi en Vechtstreek en Flevoland tot de nieuwe politieregio Gooi-Flevoland en het treffen van een aantal tijdelijke voorzieningen in verband daarmee)

32 459 (Wijz. Gemeentewet in verband met de versteviging van de regierol van de gemeente ten aanzien van het lokaal veiligheidsbeleid)

31 898 (Beperkingengebied buitenlandse luchthaven) (na ontvangst van een door het ministerie aangekondigde nota van wijziging)

– Verslag van de Nationale ombudsman over 2010 en over 2011 (nog niet aangeboden) (debat voor het meireces)

31 977 (Wijziging van de Wet op de jeugdzorg i.v.m. het opnemen van een gemeentelijke verantwoordelijkheid voor de jeugdketen) (na ontvangst van een nota van wijziging)

– VAO Onderzoeksrapport AR «leren van subsidie-evaluaties»

(AO d.d. 8/12) (staatssecretaris Fin) (na ontvangst van een nota van wijziging Wet bestuurlijke boete meldingsplichten in maart)

– VAO PAS/Natura 2000 (AO d.d. 24/01) (staatssecretaris EL&I) (na het houden van een nieuw AO)

32 839 (Wijziging van de Warmtewet in verband met enkele aanpassingen) (na ontvangst van de regeling over de aansluitplicht)

Wetgevings- notaoverleggen

Maandag 5 maart van 10.15 tot 16.30 uur

Van de vaste commissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport over de nota Gezondheidsbeleid «Gezondheid dichtbij» (32 793, nr. 1)

Recesperiodes

Krokusreces 2012: vrijdag 17 februari t/m maandag 27 februari 2012

Meireces 2012: vrijdag 27 april t/m maandag 14 mei 2012

Zomerreces 2012: vrijdag 6 juli t/m maandag 3 september 2012

Herfstreces 2012: vrijdag 12 oktober t/m maandag 22 oktober 2012

Kerstreces 2012: vrijdag 21 december 2012 t/m maandag 14 januari 2013

Krokusreces 2013: vrijdag 15 februari t/m maandag 25 februari 2013

Meireces 2013: vrijdag 26 april t/m maandag 13 mei 2013

Zomerreces 2013: vrijdag 5 juli t/m maandag 2 september 2013

Herfstreces 2013: vrijdag 18 oktober t/m maandag 28 oktober 2013

Kerstreces 2013: vrijdag 20 december 2013 t/m maandag 13 januari 2014

Naar boven