Agenda opgesteld 12 januari 2012

A OPENBARE VERGADERINGEN DER KAMER

Dinsdag 17 januari

13.30 uur

Woensdag 18 januari

10.15 uur

Donderdag 19 januari

10.15 uur

Aan de orde is:

1. Vragenuur

2. Regeling van werkzaamheden

3. Debat over de misstanden in het Maasstadziekenhuis met betrekking tot de besmetting met de Klebsiella bacterie en het beleid rond dit soort uitbraken in het algemeen met maximum spreektijden van 4 minuten per fractie

4. Debat over het rapport van de klankbordgroep Economische dimensie verduurzaming voedselproductie

5. Debat over het bericht dat allochtonen vaker een bijstandsuitkering ontvangen met maximum spreektijden van 4 minuten per fractie

6. Dertigledendebat over het bericht «Premier Turkije sluit aanvallen op Israël niet langer uit» met maximum spreektijden van 3 minuten per fractie

7. Dertigledendebat over opnieuw wegpesten van een homostel met maximum spreektijden van 3 minuten per fractie

8. Dertigledendebat over opschorting van het Besluit huurprijzen woonruimte/aanpassen WWS omdat een wetswijziging noodzakelijk is met maximum spreektijden van 3 minuten per fractie

9. VAO Externe contacten van ambtenaren en interpretatie «Oekaze Kok» (AO d.d. 10/11) met maximum spreektijden van 2 minuten per fractie

10. VAO Bevolkingsdaling (AO d.d. 1/12) met maximum spreektijden van 2 minuten per fractie

32 712

11. Wijziging van de Wet bodembescherming (Gebiedsgerichte aanpak van de verontreiniging van het diepere grondwater)

32 760

12. Wijziging van de Wet op het primair onderwijs in verband met verzelfstandiging van dislocaties

32 896

13. Wijziging van artikel 18b van de Wet minimumloon en minimumvakantiebijslag in verband met het verduidelijken van het rechtsvermoeden van werkgeverschap

Dinsdag 24 januari

14.00 uur

Woensdag 25 januari

10.15 uur

Donderdag 26 januari

10.15 uur

Aan de orde is:

1. Vragenuur

2. Regeling van werkzaamheden

Stemmingen

3. Stemmingen in verband met:

32 044

Wijziging van het Wetboek van Strafvordering in verband met de invoering van een regeling betreffende herziening ten nadele van de gewezen verdachte (Wet herziening ten nadele)

Stemming

4. Stemming over: motie ingediend bij Wet herziening ten nadele

32 044, nr. 16

– de motie-Schouw over het hergebruik van DNA-materiaal

Langetermijnagenda

24, 25 en 26 januari 2012 (week 4)

VAO Onderzoeksrapport AR «leren van subsidie-evaluaties»

(AO d.d. 8/12) (staatssecretaris Fin) (na ontvangst van een brief van het kabinet)

– VAO Euthanasie (AO d.d. 30/11) (minister VWS) (na ontvangst van een brief van het kabinet)

– VAO AIVD (AO d.d. 8/12) (minister BZK)

– VAO Internationaal Cultuurbeleid (AO d.d. 20/12) (minister BuZa + staatssecretaris EL&I)

– VAO Antibiotica in de veehouderij en dierziekten (AO d.d. 20 december) (staatssecretaris EL&I + minister VWS)

– VAO Uitvoering moties staatssteun woningcorporaties (AO d.d. 6/10) (minister BZK)

– VAO Dierproeven (AO d.d. 8/12) (minister VWS)

– VSO Ontwerpbesluit tot wijziging van het Besluit uitvoering Crisis- en herstelwet (32 127, nr. 147) (minister I&M)

– VSO Ontwerpbesluit genetisch gemodificeerde organismen milieubeheer 2012 en stand van zaken m.b.t. verbetering uitvoering van de biotechnologiewet (27 428, nr. 211 (staatssecretaris I&M + staatssecretaris EL&I)

– Verslag van de Nationale ombudsman over 2010

32 841 (Wijziging van de Wet veiligheidsregio’s in verband met de oprichting van het Instituut Fysieke Veiligheid en in verband met de volledige regionalisering van de brandweer)

32 440 (Nieuwe regels omtrent aanbestedingen)

32 280 (Samenvoeging van de gemeenten Bussum, Muiden, Naarden en Weesp)

32 271 (Huisvestingswet 2012)

31 929 (Een regeling in de sociale zekerheid van de rechtsgevolgen van het niet aantonen van de leefsituatie na het aanbod van een huisbezoek)

31 977 (Wijziging van de Wet op de jeugdzorg i.v.m. het opnemen van een gemeentelijke verantwoordelijkheid voor de jeugdketen)

31 996 (Wet zorg en dwang psychogeriatrische en verstandelijk gehandicapte cliënten)

31 766 (Wijziging van de Wet van 6 maart 2003, houdende bepalingen met betrekking tot het toezicht op collectieve beheersorganisaties voor auteurs- en naburige rechten)

32 676 (Evaluatie- en uitbreidingswet Bibob)

32 450 (Wet aanpassing bestuursprocesrecht)

32 621 (Wet nadeelcompensatie en schadevergoeding bij onrechtmatige besluiten)

32 752 ((Wet financiering politieke partijen) + 31 906 (Wijziging van de Wet subsidiëring politieke partijen met het oog op verlaging van de subsidies)

33 026 (Burgerinitiatief «Legalisatie van stervenshulp aan ouderen die hun leven voltooid achten»)

32 877 (Wijziging van de Wet op de omzetbelasting 1968 in verband met nieuwe factureringsregels)

32 839 (Wijziging van de Warmtewet in verband met enkele aanpassingen)

32 812 (Wijziging van onder meer de Wet op de expertisecentra in verband met de kwaliteit van het speciaal en voortgezet speciaal onderwijs)

– debat LURA

32 795 (Wijziging van de Wet op het primair onderwijs in verband met de wettelijke verankering van afdelingen voor internationaal georiënteerd basisonderwijs)

31 januari, 1 en 2 februari 2012 (week 5)

32 550 (Initiatief-Koşer Kaya/Van Hijum; Wet normalisering rechtspositie ambtenaren)

32 759 (Voorstel van de leden Schouw en Van der Ham tot wijziging van het Reglement van Orde in verband met de aanwijzing van kabinets(in)formateur(s))

32 666 (Wijz. Spoorwegwet en de Wet personenvervoer 2000 in verband met de uitvoering van het kabinetsstandpunt «Spoor in beweging»)

32 477 (Wijz. Wet verplichte deelneming in een bedrijfstakpensioenfonds 2000 en de Wet verplichte beroepspensioenregeling in verband met wijziging van de markt- en overheidbepalingen)

32 828 (Wijziging van de Wet milieubeheer (reparatie milieueffectrapportage)

32 722 (Wijziging van de artikelen 8 en 89 van de Postwet 2009)

32 717 (Implementatie van het kaderbesluit betreffende het Europees bewijsverkrijgingsbevel ter verkrijging van voorwerpen, documenten en gegevens voor gebruik in strafprocedures)

32 014 (Wijziging van de Wet op het financieel toezicht, de Wet giraal effectenverkeer en het Burgerlijk Wetboek naar aanleiding van het advies van de Monitoring Commissie Corporate Governance Code van 30 mei 2007)

14, 15 en 16 februari 2012 (week 7)

32 768 (Aanbestedingswet op defensie- en veiligheidsgebied)

32 610 (Wijziging Embryowet i.v.m. de evaluatie van deze wet)

32 439 (Wijziging Wmo; regelen van eigen bijdragen voor maatschappelijke opvang en vrouwenopvang door gemeenten bij verordening en uitsluiten van de toegang tot maatschappelijke ondersteuning voor vreemdelingen die rechtmatig in Nederland verblijf houden)

32 854 (Tijdelijke wet ambulancezorg)

vrijdag 17 februari t/m maandag 27 februari 2012: krokusreces

Aangevraagde (dertigleden)debatten

1. Debat op hoofdlijnen over het drugsbeleid (Van der Ham) (minister VWS en minister V&J) (op verzoek van een meerderheid van de Kamer agenderen na het kerstreces)

2. Debat over de verhouding tussen verschillende grondrechten (na ontvangst van een kabinetsreactie en een nog in te plannen rondetafelgesprek) (Dibi) (minister BZK)

3. Debat over de wettelijke beperkingen op de vrijheid van meningsuiting (Dibi) (minister V&J)

4. Debat over het rapport van het Sociaal en Cultureel Planbureau getiteld «Poolse Migranten» (Van Nieuwenhuizen) (na het nog te houden debat over het nog te verschijnen rapport van de tijdelijke commissie Lessen uit recente arbeidsmigratie)

5. Debat over de zorg in de nacht- en avonduren in ziekenhuizen (Arib) (minister VWS)

6. Debat over het rapport van Defence for Children over rechten van kinderen in politiecellen (Recourt) (na ommekomst van een brief) (staatssecretaris V&J)

7. Debat over het meldpunt ouderenmishandeling (Agema) (na ommekomst van een brief) (staatssecretaris VWS)

8. Debat over het rapport inzake controle op wapenvergunningen (Van Raak) (minister V&J)

9. Debat over cybersecurity en privacy (El Fassed) (minister V&J, minister BZK) (op verzoek van de aanvrager agenderen na het kerstreces)

10. Debat over het natuurakkoord (Van Veldhoven) (staatssecretaris EL&I) (na ommekomst van een brief)

11. Debat over de handelwijze van de IGZ naar aanleiding van een rapport van de Nationale ombudsman (Leijten) (minister VWS)

1. Dertigledendebat over de beveiligingskosten voor joodse instellingen (Slob) (minister V&J)

2. Dertigledendebat over de passage in de Bedrijfslevenbrief aangaande de ketenbepaling in de flexwet (Ulenbelt) (minister SZW en minister EL&I)

3. Dertigledendebat over de brief inzake het bestuursakkoord Natuur (Van Veldhoven) (staatssecretaris EL&I)

4. Dertigledendebat over het bericht dat veel ouders minder gaan werken vanwege de bezuinigingen op de kinderopvang (Hamer) (na ontvangst van een brief) (minister SZW)

5. Dertigledendebat over de belemmeringen voor het lopen van stage door jongeren die wachten op een verblijfsvergunning (Koser Kaya) (minister SZW)

6. Dertigledendebat over het wegpesten van niet-westerse allochtonen en de cijfers van de Landelijke Branchevereniging van Antidiscriminatiebureaus (Dibi) (na ontvangst van een brief) (minister BZK)

7. Dertigledendebat over de kritiek van Europa m.b.t. de Hedwigepolder (Jacobi) (na ontvangst van een brief) (staatssecretaris EL&I)

8. Dertigledendebat over mensonterende behandeling in de geestelijke gezondheidszorg en falend toezicht door de inspectie (Bouwmeester) (na ontvangst van een brief) (minister VWS)

9. Dertigledendebat over het bericht dat de crisis wordt misbruikt als reden voor massaontslag en grote ondernemingen met mooie winsten zo tien procent van hun personeelsbestand schrappen (Hamer) (na ontvangst van een brief) (minister SZW)

10. Dertigledendebat over de grote stijging van tarieven bij de tandartsen en de stijging van premies en vermindering van dekking van tandartsverzekeringen (Kuiken) (minister VWS)

11. Dertigledendebat over de invoering van concurrentie tussen huisartsen (Leijten) (minister VWS)

12. Dertigledendebat over de voetbalwedstrijd tussen FC Utrecht en FC Twente die door de burgemeester van Utrecht niet als risicowedstrijd is aangemerkt (Brinkman) (minister V&J)

13. Dertigledendebat over pogingen van vice-premier Verhagen om Kamerlid Wilders af te luisteren (Recourt) (vice-premier)

14. Dertigledendebat over de uitspraak van de kinderombudsman dat er te weinig oog is voor de klinisch medische schade die kinderen van asielzoekers tijdens lange procedures oplopen en het bericht dat de IND gemartelde asielzoekers uitzet (Gesthuizen) (minister I&A)

15. Dertigledendebat over het bericht «JSF kampt met reeks technische problemen» (El Fassed) (minister Defensie)

16. Dertigledendebat over dreigende faillissementen van bouwbedrijven door stijgende lasten (Verhoeven)

17. Debat over het eindrapport van de commissie-Deetman over seksueel misbreuk binnen de katholieke kerk (Arib)

18. Interpellatiedebat over uitlatingen van de Minister van Economische Zaken, landbouw en innovatie dat hij aangenomen amendementen over de openstelling van de kabel niet in werking wil laten treden als de EK dat vraagt (Van Dam)

Aangemelde onderwerpen, nog niet geagendeerd

32 512 (Wijziging van boek 2 van het Burgerlijk Wetboek en de Wet op het financieel toezicht in verband met de bevoegdheid tot aanpassing en terugvordering van bonussen en winstdelingen van bestuurders en dagelijks beleidsbepalers) (WGO nog in te plannen)

31 045 (Initiatief-Koşer Kaya; wijziging van de Wet arbeid en zorg in verband met de uitbreiding van de duur van het adoptieverlof bij interlandelijke adoptie) (voortzetting)

30 579 (Voorstel van wet van het lid Voordewind tot strafbaarstelling van het in de openbaarheid ontkennen, op grove wijze bagatelliseren, goedkeuren of rechtvaardigen van volkerenmoord) (voortzetting)

32 415 (R1915) (Rijksvisumwet)

31 734 (Wijz. Wet bescherming persoonsgegevens; verwerking en overdracht van persoonsgegevens van passagiers (PNR-gegevens) door luchtvaartmaatschappijen)

30 538 (Initiatief-Heerts/Smilde/Anker; opheffen van de strafrechtelijke immuniteiten van publiekrechtelijke rechtspersonen en hun leidinggevers) (voortzetting)

31 362 (Initiatief-Vendrik; Wijz. Wet belastingen op milieugrondslag in verband met het beperken van de emissies van broeikasgassen door kolengestookte elektriciteitscentrales (beperking emissies kolencentrales) (re- en dupliek)

32 382 (Aanpassing van de Advocatenwet, de Wet op de rechtsbijstand en de Wet tarieven in burgerlijke zaken in verband met de positie van de advocatuur in de rechtsorde) (na ontvangst van een nota van wijziging)

32 337 (Wijz. van onder andere de Beginselenwet verpleging ter beschikking gestelden i.v.m. de verruiming van de mogelijkheid onvrijwillige geneeskundige behandeling te verrichten) (t.z.t. behandelen met 32 398 (Wet forensische zorg) + 32 399 (Wet verplichte geestelijke gezondheidszorg; schriftelijke voorbereiding nog niet afgerond)

32 527 (Wijz. Politiewet 1993 i.v.m. de samenvoeging van de politieregio’s Gooi en Vechtstreek en Flevoland tot de nieuwe politieregio Gooi-Flevoland en het treffen van een aantal tijdelijke voorzieningen in verband daarmee)

32 459 (Wijz. Gemeentewet in verband met de versteviging van de regierol van de gemeente ten aanzien van het lokaal veiligheidsbeleid)

31 898 (Beperkingengebied buitenlandse luchthaven) (na ontvangst van een door het ministerie aangekondigde nota van wijziging)

Wetgevings- notaoverleggen

Maandag 30 januari 2012 van 10.30 tot 17.30 uur

Van de vaste commissie voor Financiën over de Fiscale agenda

Recesperiodes

Krokusreces 2012: vrijdag 17 februari t/m maandag 27 februari 2012

Meireces 2012: vrijdag 27 april t/m maandag 14 mei 2012

Zomerreces 2012: vrijdag 6 juli t/m maandag 3 september

Herfstreces 2012: vrijdag 12 oktober t/m maandag 22 oktober 2012

Kerstreces 2012: vrijdag 21 december 2012 t/m maandag 14 januari 2013

Krokusreces 2013: vrijdag 15 februari t/m maandag 25 februari 2013

Meireces 2013: vrijdag 26 april t/m maandag 13 mei 2013

Zomerreces 2013: vrijdag 5 juli t/m maandag 2 september 2013

Herfstreces 2013: vrijdag 18 oktober t/m maandag 28 oktober 2013

Kerstreces 2013: vrijdag 20 december t/m maandag 13 januari 2014

Naar boven