Agenda

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaar
Tweede Kamer der Staten-Generaal2020-2021

Agenda opgesteld 20 november 2020

OPENBARE VERGADERINGEN DER KAMER

Dinsdag 24 november

14.00 uur

Woensdag 25 november

10.15 uur

Donderdag 26 november

10.15 uur

Aan de orde is:

1. Vragenuur

2. Regeling van werkzaamheden

Stemmingen

3. Stemmingen over: moties ingediend bij het VAO Gezond en veilig werken

25 883, nr. 395

– de motie-Van Kent/Gijs van Dijk over de algemene financiële tegemoetkoming minimaal verdubbelen

25 883, nr. 396

– de motie-Gijs van Dijk c.s. over een experiment met Start-RI&E bij kleine bedrijven

25 883, nr. 397

– de motie-Smals c.s. over een analyse van individuele validaties met betrekking tot asbestsanering

25 883, nr. 398

– de motie-Smals c.s. over de publieke sturing en handhaving op het asbestdossier versterken

Stemmingen

4. Stemmingen in verband met:

34 050, nrs. 3 en 4

Herbenoeming van de Nationale ombudsman

De Voorzitter: ik stel voor, in afwijking van het Reglement van Orde niet schriftelijk te stemmen en, conform het voorstel van de vaste commissie voor Binnenlandse Zaken de heer R.F.B. van Zutphen per 1 april 2021 te herbenoemen tot Nationale ombudsman.

Stemmingen

5. Stemmingen over: moties ingediend bij het notaoverleg over Passend onderwijs

31 497, nr. 373

– de motie-Van den Hul/Westerveld over onafhankelijk toezicht op samenwerkingsverbanden

31 497, nr. 374

– de motie-Van den Hul/Kwint over het bieden van ten minste basisondersteuning bij mbo-stages

31 497, nr. 375

– de motie-Van den Hul c.s. over betrokkenheid van ouders en ouderorganisaties bij de organisatie van steunpunten

31 497, nr. 376

– de motie-Kwint/Westerveld over zo snel mogelijk een experiment gericht op thuiszitters laten starten

31 497, nr. 377

– de motie-Kwint/Van den Hul over monitoren van de wachtlijsten in het speciaal basisonderwijs en het voortgezet speciaal onderwijs

31 497, nr. 378

– de motie-Rudmer Heerema c.s. over middelen voor de ondersteuning van hoogbegaafde kinderen

31 497, nr. 379

– de motie-Rudmer Heerema c.s. over de ondersteuning bij hoogbegaafdheid borgen in de landelijke basisnorm

31 497, nr. 380

– de motie-Bisschop/Kwint over vergelijking van het niveau van basisondersteuning van samenwerkingsverbanden

31 497, nr. 381

– de motie-Bisschop over de verrekening van budgetten bij grensverkeer

31 497, nr. 382

– de motie-Westerveld/Kwint over de ondersteuning van Samen naar Schoolklassen

31 497, nr. 383

– de motie-Westerveld/Van den Hul over voorkómen van Veilig Thuismeldingen bij geschillen over passend onderwijs

31 497, nr. 384

– de motie-Westerveld c.s. over onderzoek naar andere vormen van samenwerkingsverbanden

31 497, nr. 385 (aangehouden)

– de motie-Westerveld over een actieplan voor passend residentieel onderwijs

31 497, nr. 386

– de motie-Rog/Van Meenen over meer samenwerking tussen speciaal en regulier onderwijs

31 497, nr. 387

– de motie-Rog c.s. over monitoren van de besteding van het geld voor ondersteuning

31 497, nr. 388

– de motie-Rog/Van Meenen over een definitie van de doelgroep van passend onderwijs

Stemmingen

6. Stemmingen in verband met:

35 337

Wijziging van de Drank- en Horecawet in verband met het Nationaal Preventieakkoord en evaluatie van de wet

35 337 (bijgewerkt t/m amendement nr. 31)

– artikel I, aanhef

– amendement Van Gerven (10) over het toevoegen van het begrip «besloten ruimte» aan de begripsbepalingen

– amendement Van den Berge/Renkema (24,I) over keten verantwoordelijk voor het uitvoeren leeftijdscontrole

– onderdeel A

– amendement Jansen (28,I) over het schrappen van het beperken van prijsacties

– onderdeel B

– onderdeel C

– gewijzigd amendement Voordewind c.s. (23,I) over een minimale vloeroppervlakte eis voor horeca en slijterijen

 • Indien 23 verworpen:

 • – gewijzigd amendement Van Gerven (17,I) over een minimale vloeroppervlakte voor een horecalokaliteit in de wet behouden

 • – gewijzigd amendement Van Gerven (20,I) over behouden minimale vloeroppervlakte-eis voor slijterijen

– amendement Jansen (30,I) over opnemen mechanische ventilatie-eis

– onderdeel D

– onderdeel E

– amendement Jansen/Agema (29,I) over het aanpassen van de verbodsbepalingen (invoegen onderdeel Ea)

– amendement Jansen/Agema (29,II)

– onderdeel F

– onderdelen G t/m I

– amendement Voordewind (31,I) over de aanwezigheid van een minderjarige in een slijtlokaliteit onder begeleiding van een meerderjarige

– onderdeel J

– amendement Voordewind (31,II)

– amendement Van den Berge/Renkema (24,II)

– amendement Bolkestein (26) over een voorhangprocedure

– onderdeel K

– amendement Bolkestein (27,I) over bij AMvB nader te bepalen categorie van leidinggevenden tot bijschrijving op aanhangsel bij vergunning

– amendement Voordewind (31,III)

– gewijzigd amendement Van Gerven (18) over het niet toestaan dat leerlingen van 14 en 15 jaar in het kader van een stage alcoholhoudende dranken mogen schenken

– onderdeel L

– amendement Van Gerven (11,I) over de lokale bevoegdheid schrappen om cursussen en proeverijen in slijterijen toe te staan

– onderdeel M

– gewijzigd amendement Voordewind c.s. (23,II)

 • Indien 23 verworpen:

 • – gewijzigd amendement Van Gerven (17,II)

 • – gewijzigd amendement Van Gerven (20,II)

– onderdeel N

– amendement Voordewind (31,IV)

– onderdeel O

– onderdeel P

– amendement Van Gerven (11,II)

– amendement Voordewind (21) over het aanwijzen van een alcoholoverlastgebied

– amendement Voordewind (22,I) over kennis en inzicht over sociale hygiëne op vervoermiddelen

 • NB: Indien enerzijds 11 en anderzijds 21 en/of 22 worden aangenomen, vervalt in afwijking van 11,II niet het gehele onderdeel Q, maar het in dat onderdeel opgenomen artikel 25e.

– onderdeel Q

– amendement Bolkestein (27,II)

– onderdeel R

– amendement Bolkestein (27,III) (invoegen onderdelen R0a en R1a)

– onderdelen Ra t/m T

– amendement Jansen (28,II)

– onderdeel U

– onderdeel V en W

– amendement Voordewind (31,V)

– amendement Voordewind (22,II)

 • NB. Indien zowel 31 als 22 wordt aangenomen, vervalt in afwijking van 31,V niet het gehele onderdeel X, maar het als gevolg van 22,II ontstane onderdeel 1 (nieuw) in onderdeel X, en wordt in het als gevolg van 22,II in te voegen tweede lid «20, eerste tot en met derde lid,» vervangen door «20, eerste tot en met vierde lid,».

– onderdeel X

– amendement Van den Berge/Renkema (24,III)

– amendement Jansen (28,III)

– amendement Voordewind (31,VI)

– amendement Voordewind (22,III)

– onderdeel Y

– onderdelen Ya tot en met AA

– amendement Van den Berge/Renkema (25) over uitzondering op verbod verstrekken van alcohol aan minderjarigen in het openbaar

– onderdeel BB

– onderdelen CC t/m EE

– artikel I

– amendement Van den Berge/Renkema (24,IV)

– amendement Jansen (28,IV)

– amendement Voordewind (31,VII)

– artikel II

– artikelen III en IV

– gewijzigd amendement Van Gerven (19) over een volledig verbod op alcoholreclame

– artikel V

– artikelen VI t/m X

– artikel XA, aanhef

– gewijzigd amendement Voordewind c.s. (23,III)

 • Indien 23 verworpen:

 • – gewijzigd amendement Van Gerven (17,III)

 • – gewijzigd amendement Van Gerven (20,III)

– amendement Jansen (30,II)

– gewijzigd amendement Voordewind c.s. (23,IV)

 • Indien 23 verworpen:

 • – gewijzigd amendement Van Gerven (17,IV)

 • – gewijzigd amendement Van Gerven (20,IV)

– artikel XA

– artikel XI

– beweegreden

– wetsvoorstel

Stemmingen

7. Stemmingen over: moties ingediend bij de Wijziging van de Drank- en Horecawet

De Voorzitter: dhr. Bolkestein wenst zijn motie op stuk nr. 33 te wijzigen. De gewijzigde motie is rondgedeeld. Ik neem aan dat wij daar nu over kunnen stemmen.

35 337, nr. 32

– de motie-Van Gerven over een verbod op happy hours in de wet opnemen

35 337, nr. 33 (gewijzigd)

– de gewijzigde motie-Bolkestein/Diertens over de doelmatigheid van het bijschrijven van dagleidinggevenden op de horecavergunning

35 337, nr. 34

– de motie-Kuik c.s. over verlenging van de financiering van voorlichting door de Stichting Jeugd en Alcohol

35 337, nr. 35

– de motie-Kuik/Voordewind over een leeftijdsverificatiesysteem voor de verkoop van alcohol op afstand

35 337, nr. 36

– de motie-Van den Berge/Renkema over op alle alcoholische dranken vermelden hoeveel alcoholische eenheden, calorieën en suiker erin zitten

Stemmingen

8. Stemmingen over: moties ingediend bij het notaoverleg over de initiatiefnota van het lid Sjoerdsma: Vrij zijn om niet te geloven

35 264, nr. 4

– de motie-Paternotte/Voordewind over in de landenrapportages specifiek aandacht geven aan blasfemiewetgeving

35 264, nr. 5

– de motie-Paternotte c.s. over een tijdelijk visum voor mensenrechtenverdedigers in het kader van het Shelter City-programma

Stemmingen

9. Stemmingen in verband met:

35 639, nr. 1

Brief van de vaste commissie voor Europese Zaken

De Voorzitter: ik stel voor conform het voorstel van de vaste commissie voor Europese Zaken te besluiten.

Stemmingen

10. Stemmingen in verband met:

35 582

Wijziging van de Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek, de Wet studiefinanciering 2000 en de Wet op het onderwijstoezicht in verband met een verbeterde regeling voor diverse onderwerpen op het terrein van het hoger onderwijs en de studiefinanciering (Variawet hoger onderwijs)

35 582 (bijgewerkt t/m amendement nr. 17)

– artikel I, onderdelen A t/m H

– gewijzigd amendement Westerveld (17,I) over het helder in de wet vastleggen van de verplichtingen van het instellingsbestuur en de rechten van studenten bij het geven van een bindend studieadvies (invoegen onderdeel Ha)

– onderdeel I

– gewijzigd amendement Wiersma (13,I) over het automatisch inschrijven van studenten voor tentamens en het betrekken van de universiteitsraad of de medezeggenschapsraad bij de te stellen regels rond tentamens (invoegen onderdeel Ia)

– onderdelen J t/m L

– gewijzigd amendement Wiersma (13,II)

 • Indien 13 verworpen:

 • – amendement Paternotte/Futselaar (11,I) over het beschrijven van de reguliere inschrijfperiode voor tentamens en het betrekken van de studentengeleding van de universiteitsraad en de medezeggenschapsraad bij de vaststelling van een vergoeding bij te laat inschrijven

– onderdeel M

– amendement Van der Molen/Paternotte (9,I) over het bieden van de mogelijkheid aan instellingsbesturen om zelf te bepalen of zij bij inschrijving voor een opleiding de nadere vooropleidingseisen toepassen (invoegen onderdeel Ma)

– amendement Van der Molen/Paternotte (8) over de mogelijkheid voor instellingsbesturen om alle studenten de gelegenheid te bieden deficiënties weg te nemen (invoegen onderdeel Ma)

 • NB. Indien zowel 9 als 8 wordt aangenomen, wordt de met 8, onderdeel Ma, voorgestelde wijzigingsopdracht als subonderdeel 7 aan het met 9,I ingevoegde onderdeel Ma toegevoegd, en wordt in de aanhef van dat subonderdeel «Artikel 7.25, vijfde lid,» vervangen door «Het zesde lid (nieuw),».

– amendement Van der Molen/Paternotte (9,II)

– onderdeel N

– onderdelen O t/m W

– gewijzigd amendement Wiersma (13,III)

 • Indien 13 verworpen:

 • – amendement Paternotte/Futselaar (11,II)

– amendement Wiersma/Westerveld (7) over het maximeren van de kosten voor een vervangend getuigschrift of een vervangende verklaring tot ten hoogste de administratiekosten

– onderdeel X

– onderdelen Y t/m BB

– gewijzigd amendement Westerveld (17,II) (invoegen onderdelen BBa en BBb)

– amendement Van der Molen/Paternotte (9,III) (invoegen onderdeel BBa)

 • NB. Indien zowel 17 als 9 wordt aangenomen, worden de teksten van de met 17,II en 9,III voorgestelde onderdelen BBa in elkaar verwerkt.

– gewijzigd amendement Wiersma (13,IV) (invoegen onderdelen BBa en BBb)

 • Indien 13 verworpen:

 • – amendement Paternotte/Futselaar (11,III) (invoegen onderdelen Bba en BBb)

– onderdelen CC t/m FF

– artikel I

– artikelen II t/m V

– beweegreden

– wetsvoorstel

Stemmingen

11. Stemmingen over: moties ingediend bij de Variawet hoger onderwijs

De Voorzitter: dhr. Wiersma wenst zijn motie op stuk nr. 16 te wijzigen. De gewijzigde motie is rondgedeeld. Ik neem aan dat wij daar nu over kunnen stemmen.

35 582, nr. 14

– de motie-Paternotte over toekomstige onderzoeksbekostiging voor hogescholen met wo-opleidingen

35 582, nr. 15

– de motie-Wiersma over het gesprek over het bindend studieadvies verbreden

35 582, nr. 16 (gewijzigd)

– de gewijzigde motie-Wiersma over scenario's om sneller in te kunnen grijpen in geval van discriminatoire uitspraken binnen het hoger onderwijs

Stemmingen

12. Stemmingen over: moties ingediend bij het debat over de ontwikkelingen rondom het coronavirus

25 295, nr. 716

– de motie-Veldman c.s. over scenario's voor screeningstesten voor mensen met en zonder klachten

25 295, nr. 717 (aangehouden)

– de motie-Veldman c.s. over een tijdelijke regeling digitaal quorum

25 295, nr. 718

– de motie-Wilders over de stijging van de zorgpremie compenseren

25 295, nr. 719

– de motie-Wilders over geld terug voor patiënten die onterecht tweemaal kosten voor hun eigen risico in rekening gebracht kregen

25 295, nr. 720

– de motie-Wilders over alleen vrijwillige vaccinatie

25 295, nr. 721

– de motie-Wilders over een aparte crisiscapaciteit aan ziekenhuisbedden en materieel

25 295, nr. 722

– de motie-Wilders over stoppen met het beleid van afbouw van ziekenhuiscapaciteit

25 295, nr. 723

– de motie-Pieter Heerma c.s. over informatie over het herkennen van criminele inmenging

25 295, nr. 724

– de motie-Pieter Heerma c.s. over een plan voor het uitbreiden van beddencapaciteit in bijvoorbeeld zorghotels

25 295, nr. 725

– de motie-Klaver c.s. over het selecteren en opleiden van personeel voor het toedienen van vaccins

25 295, nr. 726

– de motie-Klaver c.s. over een experiment met grootschalig testen

25 295, nr. 727

– de motie-Marijnissen c.s. over het terugdringen van de hoeveelheid kleine contracten in de zorg

25 295, nr. 728

– de motie-Marijnissen over uitgiftepunten voor gecertificeerde mond-neusmaskers

25 295, nr. 729

– de motie-Asscher/Klaver over geen eigen risico in rekening brengen bij een COVID-19-besmetting van een zorgmedewerker

25 295, nr. 730

– de motie-Asscher/Diertens over de mogelijkheid van volledig BCO in alle GGD's

25 295, nr. 731

– de motie-Asscher c.s. over een plan van aanpak voor brede ondersteuning bij quarantaine

25 295, nr. 732

– de motie-Segers c.s. over een ethisch afwegingskader voor de vaccinatiestrategie

25 295, nr. 733

– de motie-Van Esch/Van Raan over vakantiereizen naar het Caribische deel van het Koninkrijk ontmoedigen

25 295, nr. 734

– de motie-Van der Staaij/Segers over besmettingen in de werksituatie

25 295, nr. 735

– de motie-Kuzu over voorlichting over het gebruik van lichaamsmaterialen en DNA na een coronatest

25 295, nr. 736

– de motie-Kuzu over toestemming vooraf voor het gebruik van lichaamsmaterialen na een coronatest

25 295, nr. 737

– de motie-Kuzu over aanvullende inspanningen om verpleeghuisbewoners te beschermen tegen coronabesmettingen

25 295, nr. 738

– de motie-Van Haga/Baudet over geen mondkapjesplicht

25 295, nr. 739

– de motie-Van Haga/Baudet over snelle opening van de horeca door sneltesten en goede ventilatie

25 295, nr. 740

– de motie-Van Haga/Baudet over fysiek onderwijs voor hogescholen en universiteiten weer mogelijk maken

Stemming

13. Stemming over aangehouden motie ingediend bij het VAO NOVI

De Voorzitter: mw. Regterschot wenst haar motie op stuk nr. 57 te wijzigen. De gewijzigde motie is rondgedeeld. Ik neem aan dat wij daar nu over kunnen stemmen.

34 682, nr. 57 (gewijzigd)

– de gewijzigde motie-Regterschot over de bestaande reserveringen voor buisleidingen in Nederland niet verder beperken

Stemmingen

14. Stemmingen in verband met:

34 605

Voorstel van wet van de leden Bergkamp en Van Wijngaarden tot wijziging van Boek 1 van het Burgerlijk Wetboek en de Wet basisregistratie personen in verband met het van rechtswege ontstaan van gezamenlijk gezag door erkenning

– artikelen I t/m IV

– beweegreden

– wetsvoorstel

Stemmingen

15. Stemmingen over: moties ingediend bij voorstel van wet van de leden Bergkamp en Van Wijngaarden

34 605, nr. 13

– de motie-Van Nispen/Van den Berge over een herijking van de puntentoekenning in het personen- en familierecht

34 605, nr. 14

de motie-Van den Berge over een wettelijke regeling voor meerouderschap

Stemmingen

16. Stemmingen over: moties ingediend bij het notaoverleg over ggz/toegang tot de Wlz voor ggz-cliënten/personen met verward gedrag/maatschappelijke opvang/ suïcidepreventie

De Voorzitter: dhr. Kerstens wenst zijn motie op stuk nr. 566 te wijzigen. De gewijzigde motie is rondgedeeld. Ik neem aan dat wij daar nu over kunnen stemmen.

25 424, nr. 560

– de motie-Renkema/Regterschot over extra behandelplaatsen voor mensen met trauma, pervasieve aandoeningen en persoonlijkheidsproblematiek

25 424, nr. 561

– de motie-Renkema/Wörsdörfer over meer aandacht voor suïcidepreventie

25 424, nr. 562

– de motie-Diertens c.s. over een Duitse inrichting van steungroepen

25 424, nr. 563 (aangehouden)

– de motie-Sazias over voldoende crisisplekken in alle regio's

25 424, nr. 564

– de motie-Van den Berg over geen verdere afbouw van klinische bedden in de ggz

25 424, nr. 565

– de motie-Van den Berg c.s. over vaststellen van de zorgvraagtypering vóór invoering van het zorgprestatiemodel

25 424, nr. 566 (gewijzigd)

– de gewijzigde motie-Kerstens c.s. over versnelling van de aanpak van de wachtlijstproblematiek in de ggz

25 424, nr. 567

– de motie-Kerstens over geen onomkeerbare stappen bij doorcentralisatie van begeleid en beschermd wonen

25 424, nr. 568

– de motie-Dik-Faber c.s. over financiële continuïteit en stabiliteit van 113 Zelfmoordpreventie

25 424, nr. 569

– de motie-Dik-Faber over prestatieafspraken over passende huisvesting

25 424, nr. 570

– de motie-Regterschot/Van den Berg over de structurele inbedding van geslaagde experimenten

25 424, nr. 571

– de motie-Regterschot c.s. over de woonruimte voor daklozen

25 424, nr. 572

– de motie-Van der Staaij c.s. over een wettelijke grondslag voor gegevensuitwisseling binnen de ggz

25 424, nr. 573

– de motie-Van Gerven over afspraken met zorgverzekeraars over de Treeknorm

Stemmingen

17. Stemmingen over: moties ingediend bij Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (XV) voor het jaar 2021

35 570-XV, nr. 23

– de motie-De Jong/Wilders over geen btw-verhoging, geen eigen risico en lagere huren

35 570-XV, nr. 24

– de motie-De Jong/Wilders over het voorkomen van onnodige pensioenkortingen bij de overstap naar een nieuw pensioenstelsel

35 570-XV, nr. 25

– de motie-De Jong/Wilders over het terugdraaien van de versoberingen in het derde steunpakket

35 570-XV, nr. 26

– de motie-De Jong/Wilders over de Nederlandse grenzen sluiten voor alle asielzoekers en alle immigranten uit islamitische landen

35 570-XV, nr. 27

– de motie-De Graaf/Wilders over een verbod op het dragen van een islamitische hoofddoek in het Kamergebouw en alle andere overheidsgebouwen

35 570-XV, nr. 28

– de motie-De Graaf over erkennen dat de geweldloze jihad hetzelfde doel heeft als de gewelddadige

35 570-XV, nr. 29

– de motie-De Graaf over aanslagen met een islamitisch motief «islamitisch terrorisme» noemen

35 570-XV, nr. 30

– de motie-De Graaf over het aanmerken van Mohammedcartoons als verplichte lesstof op iedere school

35 570-XV, nr. 31

– de motie-Nijkerken-de Haan/Tielen over startbanen voor jonge mensen die aan hun loopbaan willen beginnen

35 570-XV, nr. 32

– de motie-Nijkerken-de Haan c.s. over financiering van loonkostensubsidie op basis van realisatie

35 570-XV, nr. 33

– de motie-Nijkerken-de Haan c.s. over gebruik van de subsidieregeling voor het MIP voor vernieuwende opleidingsinitiatieven

35 570-XV, nr. 34

– de motie-Nijkerken-de Haan c.s. over inzicht in knelpunten bij de inhuur van zzp'ers

35 570-XV, nr. 35

– de motie-Nijkerken-de Haan/Tielen over modernisering in wet- en regelgeving om gezond en veilig thuiswerken mogelijk te maken

35 570-XV, nr. 36

– de motie-Smeulders c.s. over verhogen van het minimumloon

35 570-XV, nr. 37

– de motie-Smeulders/Bruins over verbetering van de positie van huishoudelijk werkers

35 570-XV, nr. 38

– de motie-Renkema over de inzet van ervaringswerkers als het gaat om armoede

35 570-XV, nr. 39

– de motie-Renkema/Van Kent over hanteren van het voorzorgsprincipe «geen nachtwerk, tenzij»

35 570-XV, nr. 40

– de motie-Palland/Peters over de eerste effecten van de coronacrisis voor jongeren in kaart brengen

35 570-XV, nr. 41

– de motie-Palland/Tielen over de inkoop van opleidingen bij bedrijfsscholen bevorderen

35 570-XV, nr. 42

– de motie-Palland over de definitie van «zelfstandige» actualiseren en verduidelijken

35 570-XV, nr. 43

– de motie-Palland/Peters over de toereikendheid van het sociaal minimum onderzoeken

35 570-XV, nr. 44

– de motie-Peters c.s. over het voorkómen van dakloosheid als gevolg van de kostendelersnorm

35 570-XV, nr. 45

– de motie-Peters c.s. over het onderzoeken van de effecten van de zoektermijn voor ex-gedetineerden

35 570-XV, nr. 46

– de motie-Peters c.s. over een inkomen en een woning voor voormalige ggz-patiënten

35 570-XV, nr. 47

– de motie-Peters/Jasper van Dijk over het monitoren van de financiële situatie van sw-bedrijven

35 570-XV, nr. 48 (aangehouden)

– de motie-Van Kent c.s. over de aan het minimumloon gerelateerde uitkeringen met 10% verhogen

35 570-XV, nr. 49

– de motie-Van Kent c.s. over een vast bedrag voor alle werkenden die hun baan of inkomen zijn verloren door de coronacrisis

35 570-XV, nr. 50

– de motie-Van Kent c.s. over erop toezien dat bedrijven die gebruikmaken van de NOW geen dividend of bonussen uitkeren

35 570-XV, nr. 51

– de motie-Jasper van Dijk over een verhoging van het minimumloon met 10%

35 570-XV, nr. 52

– de motie-Jasper van Dijk over uitzonderingen voor de kostendelersnorm

35 570-XV, nr. 53

– de motie-Jasper van Dijk over het aanvullen van een jongerenuitkering tot een volwaardige uitkering

35 570-XV, nr. 54

– de motie-Van Weyenberg/Smeulders over aandacht voor mentale gezondheid bij het thuiswerken

35 570-XV, nr. 55

– de motie-Van Weyenberg/Jasper van Dijk over extra ondersteuning voor stichting C-support

35 570-XV, nr. 56

– de motie-Van Weyenberg c.s. over integreren van klinische arbeidsgeneeskundige zorg in de reguliere oncologische zorg

35 570-XV, nr. 57

– de motie-Van Beukering-Huijbregts c.s. over betrekken van gemeenten bij de verkenning van de kostendelersnorm

35 570-XV, nr. 58

– de motie-Van Beukering-Huijbregts c.s. over maatschappelijk verantwoorde incasso en deurwaardersactiviteiten

35 570-XV, nr. 59

– de motie-Van Beukering-Huijbregts c.s. over een handreiking voor gemeenten over beschikbare instrumenten voor het bestrijden van kinderarmoede

35 570-XV, nr. 60

– de motie-Van Beukering-Huijbregts c.s. over coulance bij de betalingstermijnen voor energielasten

35 570-XV, nr. 61

– de motie-Gijs van Dijk c.s. over zo snel mogelijk uitwerken van crisisbanen

35 570-XV, nr. 62 (aangehouden)

– de motie-Gijs van Dijk c.s. over het starten van de werkgarantie per 1 december

35 570-XV, nr. 63

– de motie-Gijs van Dijk/Bruins over uitbreiding van de noodstopprocedure voor boetes

35 570-XV, nr. 64

– de motie-Bruins/Gijs van Dijk over structureel verlagen van de maximale kredietrente

35 570-XV, nr. 65

– de motie-Bruins/Peters over uitbreiding van de no-riskpolis naar mensen met een langdurige bijstandsuitkering

35 570-XV, nr. 66

– de motie-Stoffer c.s. over alternatieve manieren en uitzonderings-posities bij de verplichte arbeidsongeschiktheidsverzekering voor zzp'ers

35 570-XV, nr. 67

– de motie-Stoffer/Gijs van Dijk over de overheidspool breder inzetten voor mensen met een arbeidsbeperking

35 570-XV, nr. 68

– de motie-Stoffer/Smeulders over een landelijk expertisecentrum voor rouwverwerking

35 570-XV, nr. 69

– de motie-Kuzu c.s. over het oormerken van de middelen voor armoede

35 570-XV, nr. 70

– de motie-Kuzu c.s. over het informeren van mensen over inkomensondersteunende regelingen

35 570-XV, nr. 71

– de motie-Kuzu c.s. over het bemoeilijken van het opbouwen van schulden

35 570-XV, nr. 72

– de motie-Kuzu c.s. over de capaciteit bij de Inspectie SZW voor de bestrijding van arbeidsmarktdiscriminatie

35 570-XV, nr. 73

– de motie-Kuzu c.s. over het realiseren van 10.000 extra stageplaatsen binnen de rijksoverheid

35 570-XV, nr. 74

– de motie-Kuzu/Stoffer over afzien van de versnelde afbouw van de zelfstandigenaftrek

35 570-XV, nr. 75

– de motie-Van Brenk over het verlengen van de termijn van de wederindiensttredingsvoorwaarde

35 570-XV, nr. 76

– de motie-Van Brenk over een tijdelijke verlaging van de AOW-leeftijd

35 570-XV, nr. 77

– de motie-Van Brenk/Kuzu over verhoging van de bijstand

Stemmingen

18. Stemmingen over: moties ingediend bij Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (XII) voor het jaar 2021

De Voorzitter: mw. Kröger wenst haar motie op stuk nr. 24 te wijzigen. Dhr. Schonis wenst zijn aangehouden motie op stuk nr. 38 te wijzigen en verzoekt deze in stemming te brengen.

De gewijzigde moties zijn rondgedeeld. Ik neem aan dat wij daar nu over kunnen stemmen.

35 570-XII, nr. 14 (aangehouden)

– de motie-Graus/Van Aalst over bevriezen van de gebruikersvergoeding voor het spoorgoederenvervoer

35 570-XII, nr. 15

– de motie-Graus/Van Aalst over versneld aanpakken van het achterstallig onderhoud van wegen en kunstwerken

35 570-XII, nr. 16

– de motie-Graus c.s. over versneld aanpakken van onveilige N-wegen

35 570-XII, nr. 17

– de motie-Graus c.s. over terugdraaien van de verlaging van de maximumsnelheid

35 570-XII, nr. 18

– de motie-Graus/Van Aalst over verlaging van autolasten

35 570-XII, nr. 19

– de motie-Remco Dijkstra c.s. over behoud van de watergebonden bedrijvigheid voor de Amsterdamse haven

35 570-XII, nr. 20

– de motie-Remco Dijkstra c.s. over betaalbaarder maken van automobiliteit

35 570-XII, nr. 21

– de motie-Ziengs over ondersteuning bij de overstap van Euroklasse 4 naar zero emissie

35 570-XII, nr. 22

– de motie-Ziengs/Von Martels over een integrale impactstudie naar de kosten en effecten van klimaat-, stikstof- en luchtkwaliteitsmaatregelen

35 570-XII, nr. 23

– de motie-Kröger c.s. over aanhouden van de publicatie van het voorgenomen tracébesluit voor de A27

35 570-XII, nr. 24 (gewijzigd)

– de gewijzigde motie-Kröger over meer treinverbindingen naar meer Europese steden

35 570-XII, nr. 25

– de motie-Kröger over een Nederlandse variant op de Hello Belgium Railpass

35 570-XII, nr. 26

– de motie-Kröger over bij rijksprojecten een definitieve milieueffectrapportage voorleggen aan de Commissie voor de m.e.r.

35 570-XII, nr. 27

– de motie-Postma c.s. over concrete afspraken over slimmer en flexibeler thuiswerken

35 570-XII, nr. 28 (overgenomen)

– de motie-Postma c.s. over het verbod op appen, spelletjes spelen en social media gebruiken tijdens het rijden helder overbrengen

35 570-XII, nr. 29

– de motie-Postma c.s. over stabiele financiering van de zeemanshuizen

35 570-XII, nr. 30

– de motie-Postma over niet schuiven met budget van gebruikte naar nieuwe elektrische personenauto's

35 570-XII, nr. 31

– de motie-Amhaouch/Ziengs over combineren van licht goederenvervoer met passagiersvervoer in treinen

35 570-XII, nr. 32

– de motie-Amhaouch c.s. over een trilaterale spoortop over grensoverschrijdend spoor

35 570-XII, nr. 33

– de motie-Amhaouch over een verkenning van de juridische en financiële betekenis van een «right to challenge» van stations

35 570-XII, nr. 34

– de motie-Laçin over het onderhands gunnen van vervoersconcessies landelijk mogelijk maken

35 570-XII, nr. 35

– de motie-Laçin/Amhaouch over openstellen van de eerste klasse in treinen voor tweedeklassereizigers

35 570-XII, nr. 36

– de motie-Laçin/Van Raan over regie van de regering in de situatie rond Tata Steel

35 570-XII, nr. 37

– de motie-Laçin c.s. over zo snel mogelijk stoppen van het lozen van verboden stoffen

35 570-XII, nr. 38 (gewijzigd)

– de gewijzigde motie-Schonis c.s. over een visie op het spoorgoederenvervoer

35 570-XII, nr. 39

– de motie-Schonis/Kröger over meer treinen naar Londen

35 570-XII, nr. 40 (aangehouden)

– de motie-Schonis/Postma over niet-vrijblijvende verkeersbegeleiding door de Kustwacht bij stormcondities op de Waddenzee

35 570-XII, nr. 41

– de motie-Schonis c.s. over onderzoek naar de financiële mogelijkheden om de Westerscheldetunnel tolvrij te maken

35 570-XII, nr. 42

– de motie-Van Eijs/Dik-Faber over het voorkomen van het verbranden van textiel

35 570-XII, nr. 43

– de motie-Van Eijs over het Versnellingshuis

35 570-XII, nr. 44

– de motie-Van Eijs over meer onaangekondigde controles bij BRZO-bedrijven

35 570-XII, nr. 45

– de motie-Gijs van Dijk/Laçin over een tolvrije Westerscheldetunnel

35 570-XII, nr. 46

– de motie-Gijs van Dijk/Laçin over de effecten van de coronamaatregelen op arbeidsomstandigheden en veiligheid op truckparkings

35 570-XII, nr. 47

– de motie-Van der Graaf c.s. over een bestuursakkoord over de toegankelijkheid sluiten

35 570-XII, nr. 48

– de motie-Dik-Faber/Van Eijs over uitwerken van regelgeving voor uitgebreide producentenverantwoordelijkheid

35 570-XII, nr. 49 (aangehouden)

– de motie-Dik-Faber over aanscherping van het Bouwbesluit op het punt van elektrisch laden

35 570-XII, nr. 50

– de motie-Van Raan c.s. over inzetten van burgerpanels bij het overleg over de toekomst van luchthavens

35 570-XII, nr. 51

– de motie-Van Raan over verminderen van het aantal vliegbewegingen van en naar Nederlandse luchthavens

35 570-XII, nr. 52

– de motie-Van Raan c.s. over stoppen met de voorbereidingen voor verbreding van de A27 bij Amelisweerd

35 570-XII, nr. 53 (aangehouden)

– de motie-Van Raan c.s. over voorkomen van het ontwijken van statiegeld op drankverpakkingen

35 570-XII, nr. 54

– de motie-Van Raan/Van Esch over het uitfaseren van houtkachels

35 570-XII, nr. 55 (aangehouden)

– de motie-Van Raan c.s. over uitfaseren van het gebruik van versnipperde autobanden bij kunstgrasvelden

35 570-XII, nr. 56

– de motie-Van Raan c.s. over een nationaal verbod op het oplaten van ballonnen

35 570-XII, nr. 57

– de motie-Van Raan c.s. over een reductiedoel voor het aantal plastic verpakkingen

35 570-XII, nr. 58

– de motie-Stoffer/Remco Dijkstra over investeringen in vlootvervangingsprogramma van de Rijksrederij naar voren halen

35 570-XII, nr. 59

– de motie-Stoffer/Remco Dijkstra over ruimte voor mkb-infrabedrijven in de opdrachtenportefeuille van Rijkswaterstaat

Stemming

19. Stemming over: aangehouden motie ingediend bij het VAO MIRT

De Voorzitter: dhr. Remco Dijkstra wenst zijn motie op stuk nr. 108 te wijzigen. De gewijzigde motie is rondgedeeld. Ik neem aan dat wij daar nu over kunnen stemmen.

35 300-A, nr. 108 (gewijzigd)

– de gewijzigde motie-Remco Dijkstra c.s. over in de consultatie van de TEN-T verordening de kansen van de internationale verbinding Amsterdam/Groningen-Scandinavia steunen

Stemming

20. Stemming over: aangehouden motie ingediend bij het VAO Handhaving in het verkeer

29 398, nr. 835

– de motie-Ziengs c.s. over een wetsvoorstel waarbij kleine boetes verlaagd worden

21. VAO Onderwijs en corona VI, mbo en ho, + stages (AO d.d. 7/10) met maximum spreektijden van 2 minuten per fractie

29 338, nr. 226

22. VSO Nationaal actieplan voor meer diversiteit en inclusie in het hoger onderwijs en onderzoek met maximum spreektijden van 2 minuten per fractie

23. VAO Spoorordening (AO d.d. 9/9) met maximum spreektijden van 2 minuten per fractie

29 893, nr. 247

24. VSO Spoorveiligheid/ERTMS met maximum spreektijden van 2 minuten per fractie

32 813, nr. 500

25. VSO Duurzaam vervoer met maximum spreektijden van 2 minuten per fractie

35 570-XIV

26. Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (XIV) en het Diergezondheidsfonds (F) voor het jaar 2021

35 570-VI

27. Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Justitie en Veiligheid (VI) voor het jaar 2021

Langetermijnagenda

1, 2 en 3 december (week 49)

– Begroting Defensie (X)

– Begroting Volksgezondheid, Welzijn en Sport (XVI)

– Begroting BuHa-OS (voortzetting)

– Debat over een rekenfout van Rijkswaterstaat bij de risicoberekening van de stort van granuliet in een natuurplas (re- en dupliek)

– VSO Bestuursovereenkomst Friese taal en cultuur (35 300-VII, nr. 114)

– VSO Bestuursovereenkomst Friese taal en cultuur

– VAO Desinformatie en digitale inmenging (AO d.d. 28/10)

– VAO Medisch specialistische zorg/ ziekenhuiszorg/ patiëntveiligheid/medisch beroepsgeheim/ kwaliteitszorg (AO d.d. 09/11)

– VAO Vreemdelingen- en Asielbeleid (AO d.d. 24/09)

– VSO Verzekeringen taxichauffeurs (31 521, nr. 118)

– VAO Douane (AO d.d. 22/09)

– VAO Toereikendheid en doelmatigheid onderwijsbekostiging (AO dd. 08/10)

– VAO Mijnbouw/Groningen (AO d.d. 10/09)

– VAO Medische ethiek/donorgegevens kunstmatige bevruchting en orgaandonatie (AO d.d. 15/10)

– VAO Handreiking Kindzorg (AO d.d. 05/11)

– VAO Langer Thuis/Dementiezorg/PGB/Wijkverpleging/Wmo (AO d.d. 11/11)

– VSO Besluit maatregelen kunststof drankverpakkingen (30 872, nr. 247)

– VSO Ministeriële regeling ter implementatie van de kaderrichtlijn afvalstoffen (35 267, nr. 21)

– VSO Nucleaire veiligheid (25 422, nr. 268)

– VAO Leefomgeving (AO d.d. 15/10)

– VAO Exportkredietverzekering (AO d.d. 19/11)

– VSO Toekomst transgenderzorg (31 010, nr. 295)

35 461 (Wijziging van de Wegenverkeerswet 1994 in verband met de implementatie van Richtlijn (EU) 2018/645 van het Europees parlement en de Raad van 18 april 2018 tot wijziging van Richtlijn 2003/59/EG betreffende de vakbekwaamheid en de opleiding en nascholing van bestuurders van bepaalde voor goederen- en personenvervoer over de weg bestemde voertuigen en Richtlijn 2006/126/EG betreffende het rijbewijs (PbEU 2018, L 112))

35 567 (Wijziging van de begrotingsstaat van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (XVI) voor het jaar 2020 (Tweede incidentele suppletoire begroting inzake Coronamaatregelen))

35 257 (voorstel van wet van het lid Verhoeven houdende een regeling voor een afwegingsproces voor het gebruik van kwetsbaarheden in geautomatiseerde werken door de overheid (Wet Zerodays Afwegingsproces)) (derde termijn)

35 421 (Wijziging van de Telecommunicatiewet in verband met het invoeren van een opt-in-systeem voor het overbrengen van ongevraagde communicatie voor commerciële, ideële of charitatieve doeleinden aan natuurlijke personen)

35 479 (Tijdelijke bepaling in verband met de informatieverstrekking aan het RIVM bij de bestrijding het novel coronavirus (2019-nCoV) (Tijdelijke wet informatieverstrekking RIVM i.v.m. COVID-19)

35 400 (Wijziging van de Wet op het primair onderwijs en de Wet op de expertisecentra in verband met beëindiging van de verplichte aansluiting bij een rechtspersoon in verband met kosten van vervanging en in verband met wijziging van de wijze waarop de werkloosheidsuitkeringen worden verevend (beëindiging vervangingsfonds en modernisering participatiefonds))

35 293 (Wijziging van de Wegenverkeerswet 1994 en de Wet rijonderricht motorrijtuigen 1993 in verband met het niet meer opleggen van het alcoholslotprogramma in het bestuursrecht)

35 521 (Wijziging van de begrotingsstaat van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (VII) voor het jaar 2020 (Tweede incidentele suppletoire begroting inzake Urgendamiddelen)

8, 9 en 10 december (week 50)

– stemmingen over alle begrotingen

– VAO Nederlandse Polaire Strategie (AO d.d. 11/02)

– VAO Handelsbevordering (AO d.d. 29/01)

– VSO Experiment administratieve lastenverlichting tijdschrijven gespecialiseerde ggz en fz (29 515, nr. 450)

– VSO Inzet en vergoeding van de psychodiagnostisch werkende (PDW) in de geestelijke gezondheidszorg (25 424, nr. 550)

– VSO Overzicht ontwikkelingen op het gebied van de brand- en vluchtveiligheid van gebouwen (28 325, nr. 215)

– VSO Landbouw- en Visserijraad van 1 september 2020 (21 501-32, nr. 1247)

– VAO Videoconferentie EU Landbouw- en Visserijministers 29 juni 2020 (AO d.d. 24/06)

– VAO Landbouw, Klimaat en Voedsel (AO d.d. 01/10)

– VAO Dierenwelzijn buiten de veehouderij (AO d.d. 29/09)

– VAO Visserij (AO d.d.12/10)

– VAO Dieren in de veehouderij (AO d.d. 29/10)

– VAO Gewasbeschermingsmiddelen (AO d.d. 02/11)

– VAO Natuur (AO d.d. 22/06)

– VSO Biotechnologie en tuinbouw (27 428, nr. 373)

– VAO Mestbeleid (AO d.d. 014/11)

– VAO Dierproeven (AO d.d. 12/11)

– VSO Afstemming vermogensnormen voor kwijtschelding lokale heffingen (32 315, nr. 15)

– Burgerinitiatief «Stop de Hondenbelasting» (35 569, nr. 1)

35 112 (Voorstel van wet van de leden Snels en Van Weyenberg tot wijziging van het voorstel van wet van de leden Snels en Van Weyenberg houdende regels over de toegankelijkheid van informatie van publiek belang (Wet open overheid) (Wijzigingswet Woo) (voortzetting)

35 322 (Voorstel tot algehele herziening van het Reglement van Orde (voortzetting)

35 202-(R2126) (Voorstel van rijkswet van de leden Verhoeven en Jetten houdende verklaring dat er grond bestaat een voorstel in overweging te nemen tot verandering in de Grondwet, strekkende tot toevoeging van bepalingen inzake het lidmaatschap van de Europese Unie))

35 514 (Wijziging van de Wet op het financieel toezicht houdende nadere regels met betrekking tot het beloningsbeleid van financiële ondernemingen (Wet nadere beloningsmaatregelen financiële ondernemingen))

35 287 (Wet pensioenverdeling bij scheiding 2021)

35 261 (Wet modernisering elektronisch bestuurlijk verkeer)

35 398 (Wijziging van de Wet dieren in verband met de uitvoering van de herziene Europese diergezondheidswetgeving)

35 216 (Wijziging van de Wet belastingen op milieugrondslag en de Wet milieubeheer voor de invoering van een minimum CO2-prijs bij elektriciteitsopwekking (Wet minimum CO2-prijs elektriciteitsopwekking)

35 556 (Wijziging van de Wet financiering sociale verzekeringen om te voorzien in differentiatie naar grootte van werkgever bij de premieheffing voor het Arbeidsongeschiktheidsfonds en om de systematiek van voortschrijdend cumulatief rekenen aan te passen)

15, 16 en 17 december (week 51)

– VAO Accountancy (AO d.d. 28/09)

35 298 (Wet versterking decentrale rekenkamers)

35 247 (Wet ruimte voor duurzaamheidsinitiatieven)

35 092 (Wijziging van de Wet windenergie op zee (ondersteunen opgave windenergie op zee))

35 506 (Uitvoering van Verordening (EU) 2017/821 van het Europees parlement en de Raad van 17 mei 2017 tot vaststelling van verplichtingen inzake passende zorgvuldigheid in de toeleveringsketen voor Unie-importeurs van tin, tantaal en wolfraam, de overeenkomstige ertsen, en goud uit conflict- en hoogrisicogebieden (PbEU, L 130) (Uitvoeringswet Verordening conflictmineralen))

35 394 (Wijziging van de Participatiewet en enkele andere wetten in verband met het verbeteren van de regeling voor loonkostensubsidie en enkele andere wijzigingen (uitvoeren breed offensief))

18 december 2020 t/m 11 januari 2020 (week 52, 53 en 1)

– kerstreces 2020

12, 13 en 14 januari (week 2)

– Burgerinitiatief «EHBO in het onderwijs» (35 565)

35 423 (Wijziging van de Postwet 2009 in verband met de wijziging van de toegangsregulering van postvervoerders tot een landelijk netwerk voor postaanbieding, de borging van de continuïteit van de universele postdienst, de flexibilisering van de eisen aan de universele postdienst en de bescherming van de arbeidspositie van postbezorgers)

Aangemelde onderwerpen, nog niet geagendeerd

35 406 (Voorstel van wet van de leden Emiel van Dijk en De Graaf tot wijziging van de Vreemdelingenwet in verband met afschaffing van de dwangsomregeling bij asielaanvragen (Noodwet afschaffing dwangsomregeling ter voorkoming van misbruik door asielzoekers))

34 891 (Voorstel van wet van de leden Ellemeet en Ploumen tot wijziging van de Wet afbreking zwangerschap alsmede enkele andere wetten in verband met de legale medicamenteuze afbreking van de zwangerschap via de huisarts)

34 661 (Voorstel van wet van de leden Nijboer en Alkaya tot wijziging van de Registratiewet 1970 in verband met de instelling van een centraal aandeelhoudersregister (Wet centraal aandeelhoudersregister) (voortzetting)

30 579 (Voorstel van wet van het lid Voordewind tot strafbaarstelling van het in de openbaarheid ontkennen, op grove wijze bagatelliseren, goedkeuren of rechtvaardigen van volkerenmoord) (voortzetting)

34 051 (Voorstel van wet van het lid Van Klaveren tot wijziging van het Wetboek van Strafrecht in verband met een verruiming van de vrijheid van meningsuiting) (voortzetting)

34 044 (Voorstel van wet van de leden Fritsma en De Graaf inzake de terugzending van criminele Nederlanders afkomstig uit Aruba, Curaçao en Sint Maarten (Wet terugzending criminele Antillianen) (voortzetting)

35 335 (Voorstel van wet van het lid Gijs van Dijk houdende wijziging van de Wet minimumloon en minimumvakantiebijslag en enige andere wetten in verband met de invoering van een uniform wettelijk minimumuurloon en enige andere wijzigingen (Wet invoering minimumuurloon) (voortzetting)

34 464 (Voorstel van wet van het lid Koşer Kaya tot intrekking van de Zondagswet)

34 542 (Voorstel van wet van het lid Veldman tot wijziging van de Gemeentewet en de Wet milieubeheer houdende invoering van het heffen van de rioolheffing en de afvalstoffenheffing van de gebruiker) (voortzetting)

34 747 (Voorstel van wet van de leden De Graaf, Fritsma en Markuszower houdende een regeling inzake administratieve detentie (Wet administratieve detentie) (voortzetting)

33 587 (Voorstel van wet van het lid Kuiken; Wet vaststelling parkeerbelasting per minuut) + 33 707 (Voorstel van wet van het lid Kuiken; Wet vaststelling parkeertarieven per minuut) (voortzetting)

34 420 (Voorstel van wet van het lid Van Nispen tot wijziging van de Wet op het primair onderwijs, de Wet op de expertisecentra en de Wet primair onderwijs BES ter invoering van regels over de kwalificatie van docenten en het vaststellen van een minimum aantal uren voor wat betreft het bewegingsonderwijs) (voortzetting)

30 246 (Wijziging van de Wet op het primair onderwijs en de Wet op de expertisecentra onder meer in verband met aanpassing van de methode van jaarlijkse prijsbijstelling ten aanzien van de materiële voorzieningen)

35 145 (Voorstel van wet van de leden Bisschop en Kwint tot wijziging van de Wet op het primair onderwijs, de Wet op de expertisecentra, de Wet op het voortgezet onderwijs en de Wet educatie en beroepsonderwijs in verband met de afschaffing van het lerarenregister en het registervoorportaal (voortzetting))

31 362 (Voorstel van wet van het lid Van der Lee; Wijziging Wet belastingen op milieugrondslag i.v.m. het beperken van de emissies van broeikasgassen door kolengestookte elektriciteitscentrales (beperking emissies kolencentrales) (re- en dupliek)

Te agenderen debatten

1. Debat over overschrijdingen van ICT-projecten bij de overheid (Verhoeven) (Staatssecretaris BZK)

2. Debat over het bericht dat de El-Tawheed moskee in Amsterdam onderdak geeft aan IS-gangers (Arno Rutte) (Minister J&V)

3. Debat over salafisme in Nederland (Pieter Heerma) (Minister SZW, Minister J&V, Minister BVO en Media)

4. Debat over chroom-6 (Van Kent) (Minister MZ en Staatssecretaris SZW)

5. Debat over het ontwerpinstemmingsbesluit gaswinning Groningenveld (Minister EZK)

6. Debat over het tekortschieten van de Nederlandse controle op wapendoorvoer (Lodders) (Staatssecretaris Financiën, Minister BuHA-OS)

7. Debat over het bericht dat klimaatdoelen alleen haalbaar zijn met nieuwe kerncentrales (Dik-Faber) (Minister EZK)

8. Debat over de milieueffectrapportage van Schiphol (Laçin) (Minister I&W)

9. Debat over de prijzen van geneesmiddelen (Van Gerven) (Minister MZ)

10. Debat over het toezicht op de Europese Centrale Bank (Omtzigt) (Minister Financiën)

11. Debat over geweld tegen hulpverleners en agenten (Helder) (Minister-President, Minister J&V)

12. Debat over het jarenlange misbruik van minderjarigen door een atletiektrainer (Markuszower) (Minister J&V, Minister MZ)

13. Debat over gezondheidsklachten van veteranen in Afghanistan door verbranding van afval (Karabulut) (Minister Defensie)

14. Debat over het verzamelen van gedetailleerde persoonsgegevens door Google (Middendorp) (Minister RB, Staatssecretaris BZK)

15. Debat over het aantrekken van ICT-ers bij de rijksoverheid (Middendorp) (Minister BZK)

16. Debat over versnelde bodemdaling in Nederland (Van der Lee) (Minister EZK, Minister I&W, Minister LNV, Minister BZK)

17. Debat over de toeristische verhuur van woningen (Beckerman) (Minister BZK)

18. Debat over de aanslag in Utrecht (Wilders) (Minister-President, Minister J&V)

19. Debat over wildstroperij (Graus) (Minister LNV)

20. Debat over radicalisme bij naschoolse Arabische lessen (Stoffer) (Minister SZW, Minister RB)

21. Debat over de koopkracht van burgers (Edgar Mulder) (Minister Financiën, Minister SZW)

22. Debat over het bericht dat de VS importheffingen willen invoeren op Europese goederen (Sjoerdsma) (Minister BuHA-OS)

23. Debat over een terugkeerregeling voor Syrische vluchtelingen (Baudet) (Minister BuZa, Staatssecretaris J&V)

24. Debat over het akkoord met Oekraïne over kippenvlees (Ouwehand) (Minister LNV, Minister BuHa-OS)

25. Debat over online beelden van seksueel misbruik van kinderen die gehost worden vanuit Nederland (Bisschop) (Minister J&V)

26. Debat over de nieuwe Duitse industrieagenda en over fusieregels in Europa (Van der Lee) (Minister EZK)

27. Debat over modernisering van de onderwijsvrijheid in artikel 23 van de Grondwet (Asscher) (Minister BVO en Media)

28. Debat over de moord door een voormalig tbs-er (Markuszower) (Minister RB)

29. Debat over terreur van dierenactivisten op het platteland (Laan-Geselschap) (Minister LNV, Minister J&V)

30. Debat over de afname van biodiversiteit (De Groot) (Minister LNV)

31. Debat over de achterstand van leerlingen op basisscholen in achterstandswijken (Van Meenen) (Minister BVO en Media)

32. Debat over het grote aantal oud-studenten met een studieschuld en een betalingsachterstand (Futselaar) (Minister OCW)

33. Debat over het bericht dat medewerkers van de Rotterdamse haven een onderzoek naar corruptie hebben tegengewerkt (Groothuizen) (Minister J&V)

34. Debat over het bericht dat in Kapelle een terreurverdachte is opgepakt (De Graaf) (Minister J&V, Staatssecretaris J&V)

35. Debat over huizen met gebreken (Beckerman) (Minister BZK)

36. Debat over het bericht dat de Belastingdienst de politiek om een beleidsvakantie vraagt (Van Otterloo) (Minister Financiën, Staatssecretaris Financiën)

37. Debat over de aanbesteding van vaartuigen door Rijkswaterstaat (Van Aalst) (Minister I&W)

38. Debat over het eindrapport van de Commissie Langdurig Verblijvende Vreemdelingen (Van Toorenburg) (Minister J&V)

39. Debat over pro-anorexia-coaches die meisjes misbruiken (Van der Graaf) (Minister J&V)

40. Debat over het bericht dat de IND verblijfsvergunningen van veroordeelde criminelen niet intrekt (Kuiken) (Staatssecretaris J&V)

41. Debat over het rapport van de Algemene Rekenkamer over het terugbetalen van toeslagen (Lodders) (Staatssecretaris Financiën)

42. Debat over afblazen van de lastenverlichting voor bedrijven als loonstijgingen voor werknemers achterwege blijven (Asscher) (Minister-President)

43. Debat over het eindrapport van de commissie-De Winter over het onderzoek naar geweld in de jeugdzorg (Minister VWS)

44. Debat over het rapport van de Commissie Regulering van Werk (Wiersma) (Minister SZW)

45. Debat over genitale verminking in Nederland (Buitenweg) (Minister J&V, Minister VWS)

46. Debat over zedenzaken die op de plank blijven liggen door onderbezetting (Kuiken) (Minister VWS)

47. Debat over het Midden-Oosten vredesproces (Van der Staaij) (Minister BuZa)

48. Debat over de begrotingsregels in de Eurozone (Aukje de Vries) (Minister Financiën)

49. Debat over het rapport van de SER over kansen en belemmeringen voor jongeren (Paternotte) (Minister VWS, Minister BZK, Minister OCW)

50. Debat over kinderen die moeiteloos online kunnen gokken (Van der Graaf) (Minister RB, Staatssecretaris VWS)

51. Debat over het bericht dat de Duitse regering al jarenlang een vergoeding betaalt aan voormalige SS-soldaten in Nederland (Omtzigt) (Staatssecretaris Financiën)

52. Debat over het bericht over conflicten tussen de top van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en het Bureau ICT-toetsing (Middendorp) (Staatssecretaris BZK)

53. Debat over het proces tegen dhr. Wilders (Wilders) (Minister-President, Minister J&V)

54. Debat over het rapport van het CPB over arbeidsparticipatie en economische zelfstandigheid van vrouwen (Van Weyenberg) (Minister SZW)

55. Debat over de moord op de advocaat die een kroongetuige bijstond (Van Dam) (Minister J&V)

56. Debat over ex-kankerpatiënten die geen overlijdensrisicoverzekering kunnen afsluiten (Van Weyenberg) (Minister Financiën)

57. Debat over Nederlandse Marokkanen die afstand willen doen van hun verplichte nationaliteit (Paternotte) (Minister SZW, Staatssecretaris J&V)

58. Debat over het bericht dat de NAM dreigde Nederland in de kou te zetten (Beckerman) (Minister EZK)

59. Debat over paspoorthandel in Europa (Leijten) (Minister BuZa), Staatssecretaris J&V)

60. Debat over subsidies van de gemeente Amsterdam voor projecten voor illegalen (Emiel van Dijk) (Staatssecretaris J&V)

61. Debat over het melden van zware incidenten en het verlenen van verloven door Tbs-klinieken (Markuszower) (Minister RB)

62. Debat over huwelijksdwang (Kuiken) (Minister J&V)

63. Debat over een inclusieve arbeidsmarkt (Van Weyenberg) (Minister en Staatssecretaris SZW)

64. Debat over het spanningsveld tussen privacy en het belang van opsporing (Van Dam) (Minister J&V, Minister RB)

65. Debat over de inval bij ABN AMRO wegens dividendfraude (Leijten) (Minister en staatsecretaris Financiën)

66. Debat over de verkoop van energiebedrijf Eneco (Beckerman) (Minister EZK)

67. Debat over dalende schoolprestaties van Nederlandse leerlingen (Westerveld) (Minister BVO en Media)

68. Debat over de participatiesamenleving (Klaver) (Minister-President)

69. Debat over ontslagen postbezorgers als gevolg van de fusie tussen PostNL en Sandd (Weverling) (Staatssecretaris EZK)

70. Debat over het bericht dat het aantal Nederlandse huishoudens met een laag inkomen al drie jaar gelijk blijft (Van Brenk) (Staatssecretaris SZW)

71. Debat over het bericht dat de Nationale ombudsman een onderzoek heropent omdat de Belastingdienst onjuiste informatie zou hebben aangeleverd (Omtzigt) (Staatssecretaris Financiën)

72. Debat over een nieuwe migratiecrisis (Kuiken) (Minister-President, Staatssecretaris J&V)

73. Debat over techbedrijven die onderdeel worden van een geopolitieke strijd (Wiersma) (Minister EZK)

74. Debat over de publieke opinie over integratie (Paternotte) (Minister SZW)

75. Debat over uitspraken van de Minister van Financiën over de kosten van de zorg (Wilders) (Minister Financiën)

76. Debat over het bevriezen van banktegoeden van «toeval-Amerikanen» (Van Weyenberg) (Minister Financiën)

77. Debat over de informele Europese Top inzake de Westelijke Balkan d.d. 6 en 7 mei 2020 (Minister-President)

78. Debat over het rapport van de Algemene Rekenkamer over de doelmatigheid van de uitgaven voor programma’s bij de publieke omroep (El Yassini) (Minister BVO en Media)

79. Debat over het plan van aanpak van de Taskforce Wonen en Zorg (Agema) (Minister VWS, Minister BZK)

80. Debat over seksueel misbruik binnen de gemeenschap van Jehova’s Getuigen (Van Nispen) (Minister RB)

81. Debat over het bericht dat een rechter iemand bij wie levenslang is geëist toch uit voorarrest heeft vrijgelaten (Markuszower) (Minister J&V)

82. Debat over dieselauto’s die niet door de Apk-keuring komen vanwege nieuwe uitstooteisen (Van Aalst) (Minister I&W)

83. Debat over het bericht dat de Minister J&V alles wilde weten over een strafzaak tegen Shell (Van Nispen) (Minister J&V)

84. Debat over het bericht dat SyRi-wetgeving in strijd is met het EVRM (Buitenweg) (Staatssecretaris SZW)

85. Debat over de staat van de natuur en het landschap in Nederland (Bromet) (Minister LNV)

86. Debat over de gezondheid van Groningers in het aardbevingsgebied (Beckerman) (Minister EZK, Minister VWS)

87. Debat over de gang van zaken rondom de uitlevering van Julio Poch aan Argentinië (Markuszower) (Minister J&V)

88. Debat over het bericht dat de nieuwe advocaat van een kroongetuige zich terugtrekt (Yeşilgöz-Zegerius) (Minister J&V)

89. Debat over de wooncrisis en de betaalbaarheid van woningen (Smeulders) (Minister BZK)

90. Debat over de aanslagen op Duitse waterpijpcafés (Azarkan) (Minister J&V)

91. Debat over fraudeopsporing door de Belastingdienst (Leijten) (Staatssecretaris Financiën)

92. Debat over de brandveiligheid van woningen (Beckerman) (Minister BZK)

93. Debat over de toeslagenaffaire bij de Belastingdienst (Leijten) (Minister SZW, Staatssecretaris Financiën en Staatssecretaris SZW)

94. Debat over het plan om alle huizen in Nederland van het gasnet af te koppelen (Kops) (Minister BZK)

95. Debat over afspraken over het Nederlandse belang, het bestuur en de hubfunctie na de aandelenaankoop van Air France/KLM (Nijboer) (Minister Financiën)

96. Debat over het bericht dat de Belastingdienst discrimineerde bij de aanvraag van kinderopvang (Leijten) (Staatssecretarissen Financien)

97. Debat over wapenbezit onder jongeren (Van Wijngaarden) (Minister J&V)

98. Debat over het rapport van het SCP over ervaringen van Syrische statushouders met het participatiebeleid in Nederland (Paternotte) (Minister SZW)

99. Debat over het Frans-Duitse initiatief voor een steunpakket in de Europese Unie (Klaver) (Minister-President)

100. Debat over anti-homogeweld (Van den Hul) (Minister J&V)

101. Debat over oplichting van bejaarden (Krol) (Minister J&V)

102. Debat over het advies van de Raad van State over ministeriële verantwoordelijkheid (Van Gent) (Minister BZK)

103. Debat over de relatie met Suriname (Van Helvert) (Minister BuZa)

104. Debat over het verslag van de Parlementaire ondervragingscommissie ongewenste beïnvloeding uit onvrije landen (POCOB) «(On)zichtbare invloed» (Minister SZW)

105. Debat over het PBL rapport over het woonlastenneutraal verduurzamen van koopwoningen (Van der Lee) (Minister BZK, Minister EZK)

106. Debat over berichtgeving over ernstige corruptie bij de politie (Van Dam) (Minister J&V)

107. Debat over het bericht dat ING opnieuw betrokken is bij een witwasschandaal (Alkaya) (Minister Financiën)

108. Debat over het nieuwe EU-pact voor asiel en immigratie (Baudet) (Staatssecretaris J&V)

109. Debat over nadelige gevolgen van Nederlandse belastingverdragen voor ontwikkelingslanden (Leijten) (Staatssecretaris Financiën)

110. Debat over het groeifonds (Nijboer) (Minister Financiën, Minister EZK)

111. Debat over bedreigingen van de media (Kuiken) (Minister J&V)

112. Debat over de Klimaat- en Energieverkenning 2020 (Sienot) (Minister EZK)

113. Debat over het bericht dat het leger informatie verzamelt over de Nederlandse samenleving (Belhaj) (Minister Defensie)

Te agenderen dertigledendebatten/ interpellaties

1. Dertigledendebat over het besluit van de Chinese regering om de markt te openen voor Nederlands kalfsvlees (Ouwehand) (Minister EZK, Minister BuHa-OS)

2. Dertigledendebat over de krapte op de woningmarkt (Krol) (Minister BZK)

3. Dertigledendebat over ongeregeldheden rondom demonstraties tegen zwarte piet en het recht op demonstratie (Azarkan) (Minister-President)

4. Dertigledendebat over klachten over de huurcommissie (Smeulders) (Minister BZK)

5. Dertigledendebat over de afschot van herten in de Oostvaardersplassen (Graus) (Minister LNV)

6. Dertigledendebat over etnisch profileren door de politie (Azarkan) (Minister J&V)

7. Dertigledendebat over een omstreden grondaankoop rondom het spoornetwerk (Van Aalst) (Staatssecretaris I&W)

8. Dertigledendebat over anti-islamsentimenten in de samenleving (Azarkan) (Minister SZW)

9. Dertigledendebat over de verhoudingen in de coalitie (Asscher) (Minister-President)

10. Dertigledendebat over het bericht dat Turkije een informatieverzoek negeert van het Openbaar Ministerie in een groot terrorismeonderzoek (Van Helvert) (Minister BuZa)

11. Dertigledendebat over de plannen voor een kilometerheffing voor vrachtwagens (Van Aalst) (Minister I&W)

12. Dertigledendebat over de uitspraak van de Minister-President dat hij kansen ziet voor het Nederlandse bedrijfsleven in Brazilië (Ploumen) (Minister-President)

13. Dertigledendebat over acties van Europese boerenorganisaties tegen vrijhandelsverdragen (Ouwehand) (Minister BuHa-OS, Minister LNV)

14. Dertigledendebat over de schaderegeling voor chroom-6-slachtoffers in Tilburg (Kerstens) (Minister Defensie)

15. Dertigledendebat over de kosten van het Energieakkoord (Baudet) (Minister EZK)

16. Dertigledendebat over een verdubbeling van het aantal meldingen over verwarde personen (Helder) (Minister J&V, Staatssecretaris VWS)

17. Dertigledendebat over medicijnresten in het oppervlaktewater (Van Kooten-Arissen) (Minister I&W, Minister VWS)

18. Dertigledendebat over het VN-rapport over de schending van mensenrechten in Gaza (Kuzu) (Minister BuZa)

19. Dertigledendebat over de brandbrief van de Agrarische Tafel (Agnes Mulder) (Minister EZK)

20. Dertigledendebat over het bedreigde landschap in Nederland (Van Kooten-Arissen) (Minister BZK, Minister LNV, Minister I&W)

21. Dertigledendebat over twee rapporten van de VN over verlies aan biodiversiteit (Ouwehand) (Minister BuHA-OS)

22. Dertigledendebat over het bericht dat een varkensboer ondanks een beroepsverbod in Duitsland een stal mag bouwen en uitbreiden (Van Kooten-Arissen) (Minister LNV, Minister J&V)

23. Dertigledendebat over het bericht dat het gemiddelde inkomen van Nederlandse werkenden nauwelijks stijgt (De Jong) (Minister SZW)

24. Interpellatiedebat over het rekenmodel voor de subsidie op elektrische auto’s (Omtzigt) (Staatssecretaris Financiën, Minister M&W)

25. Dertigledendebat over de mogelijke fusie van twee grote kinderopvangorganisaties (Kwint) (Minister EZK, Staatssecretaris SZW)

26. Dertigledendebat over uitbreiding van de activiteiten van de NS in het Verenigd Koninkrijk (Nijboer) (Minister Financiën)

27. Dertigledendebat over discriminatie op de woningmarkt (Azarkan) (Minister BZK)

28. Dertigledendebat over voorstellen voor compensatiemaatregelen voor Groningen (Nijboer) (Minister EZK)

29. Dertigledendebat over de onderwaternatuur van de Doggersbank die wordt bedreigd door bodemvisserij (Van Kooten-Arissen) (Minister LNV)

30. Dertigledendebat over het fraudesysteem SyRI van de overheid (Verhoeven) (Minister RB, Staatssecretaris SZW)

31. Dertigledendebat over het handelsakkoord tussen Mercosur en de EU (Ouwehand) (Minister-President, Minister LNV, Minister BuHA-OS)

32. Dertigledendebat over het rapport van EASAC over biomassa (Van Raan) (Minister EZK)

33. Dertigledendebat over Nederlandse bedrijven die vastzitten in een wurgcontract van softwarebedrijven (Aartsen) (Staatssecretaris EZK)

34. Dertigledendebat over rechtsongelijkheid bij het handhaven van de rechtsorde (Ouwehand) (Minister J&V)

35. Dertigledendebat over cijfers over criminaliteit door asielzoekers (Emiel van Dijk) (Staatssecretaris J&V)

36. Dertigledendebat over de rechtszaak van IS-vrouwen tegen de Nederlandse Staat (De Graaf) (Minister J&V)

37. Dertigledendebat over de geplande opening van Lelystad Airport (Van Raan) (Minister I&W)

38. Dertigledendebat over de stikstofberekeningen inzake Lelystad Airport (Kröger) (Minister I&W)

39. Dertigledendebat over de rondetafel inzake de implicaties van de PAS uitspraak voor de zeven MIRT projecten (Kröger) (Minister I&W)

40. Dertigledendebat over de aankoop van aandelen Air France-KLM door de Nederlandse staat (Van Raan) (Minister Financiën)

41. Dertigledendebat over maatregelen tegen loden waterleidingen (Nijboer) (Minister BZK)

42. Dertigledendebat over de aanpak en effectiviteit van belastingontwijking in Nederland (Snels) (Staatssecretaris Financiën)

43. Dertigledendebat over een subsidieregeling voor elektrische auto’s (Van Aalst) (Staatssecretaris I&W)

44. Dertigledendebat over de dreigende slacht van konikpaarden (Graus) (Minister LNV)

45. Dertigledendebat over de omvorming van ProRail tot een zbo (Van Aalst) (Staatssecretaris I&W)

46. Dertigledendebat over het niet publiceren van een rapport van de ILT over het beleid voor ruimtelijke ordening (Van Gerven) (Minister BZK)

47. Dertigledendebat over de CO²-compensatie door bedrijven (Sienot) (Minister EZK)

48. Dertigledendebat over garnalenvissers die jarenlang meer hebben gevist in beschermde natuurgebieden dan volgens hun vergunning was toegestaan (Wassenberg) (Minister LNV)

49. Dertigledendebat over dierenmishandeling door jagers (Graus) (Minister LNV)

50. Dertigledendebat over de vergoedingen voor vergroening in het kader van het gemeenschappelijk landbouwbeleid van de Europese Unie (Wassenberg) (Minister LNV)

51. Dertigledendebat over het bericht dat het Nederlandse bedrijfsleven jarenlang een klimaatscepticus financierde (Van Raan) (Minister EZK)

52. Dertigledendebat over de Europese klimaatwet (Van Raan) (Minister EZK)

53. Dertigledendebat over maatregelen om de economische gevolgen van het coronavirus te beperken (Nijboer) (Minister Financiën)

54. Dertigledendebat over aanbieden van excuses voor het Nederlandse slavernij- en koloniaal verleden (Azarkan) (Minister-President)

55. Dertigledendebat over de positie van huurders in Nederland (Nijboer) (Minister BZK)

56. Dertigledendebat over de toename van het aantal illegalen in Nederland (Emiel van Dijk) (Staatssecretaris J&V)

57. Dertigledendebat over dreigende pensioenkortingen (De Jong) (Minister SZW)

58. Dertigledendebat over het rapport van het SCP over vijf jaar decentraal beleid (Marijnissen) (Minister-President)

Wetgevings- en notaoverleggen

Maandag 23 november van 10.00 tot 16.30 uur

Van de vaste commissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport over jeugd/jongeren met beperkingen en ontwikkelingsachterstanden

Maandag 23 november van 11.00 tot 17.00 uur

Van de vaste commissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap over Cultuur

Maandag 24 november van 16.30 tot 23.00 uur

Van de vaste commissie voor Infrastructuur en Waterstaat over Water en wadden

Woensdag 25 november van 13.30 tot 18.30 uur

Van de vaste commissie voor Binnenlandse Zaken over de Omgevingswet (33 118)

Donderdag 26 november van 10.00 tot 14.00 uur

Van de vaste commissie voor Economische Zaken en Klimaat over Klimaat en energie

Donderdag 26 november van 14.00 tot 18.30 uur

Van de vaste commissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport over verpleeghuiszorg/Wlz/gehandicaptenbeleid/doelgroepenvervoer/fokuswonen

Maandag 30 november van 09.30 tot 14.00 uur

Van de vaste commissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport over het onderdeel Sport en Bewegen van de begroting VWS en aanverwante zaken

Maandag 30 november van 11.00 tot 18.00 uur

Van de vaste commissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap over Media

Maandag 30 november van 14.00 tot 18.00 uur

Van de vaste commissie voor Buitenlandse Zaken over de initiatiefnota van de leden Van Ojik en Diks: «Behoud het woud» (35 327)

Maandag 30 november van 16.30 tot 22.30 uur

Van de vaste commissie voor Defensie over Personeel/Materieel Defensie

Maandag 30 november van 18.00 tot 21.00 uur

Van de vaste commissie voor Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit over Wijziging van de Wet verbod pelsdierhouderij in verband met een vervroegde beëindiging van de pelsdierhouderij (35 633)

Dinsdag 1 december van 17.00 tot 22.00 uur

Van de vaste commissie voor Infrastructuur en Waterstaat over het CBR

Woensdag 2 december van 09.30 tot 13.30 uur

Van de vaste commissie voor Binnenlandse Zaken over Verklaring dat er grond bestaat een voorstel in overweging te nemen tot verandering in de Grondwet van de bepalingen inzake de verkiezing, de inrichting en samenstelling van de Eerste Kamer der Staten-Generaal (35 532) en Verklaring dat er grond bestaat een voorstel in overweging te nemen tot verandering in de Grondwet strekkende tot invoering van behandeling in verenigde vergadering van de tweede lezing van veranderingen in de Grondwet (35 533)

Woensdag 2 december van 18.00 tot 21.00 uur

Van de vaste commissie voor Economische Zaken en Klimaat over het Nationaal Groeifonds

Donderdag 3 december van 10.00 tot 14.30 uur

Van de vaste commissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport over Preventie

Donderdag 3 december van 15.00 tot 19.30 uur

Van de vaste commissie voor Binnenlandse Zaken over Maatregelen huursector

Maandag 7 december van 09.30 tot 12.30 uur

Van de vaste commissie voor Justitie en Veiligheid over voorstel van wet van de leden Koerhuis en Van Toorenburg tot wijziging van het Wetboek van Strafvordering in verband met het wijzigen van de rechterlijke procedure voor de beoordeling van de rechtmatige binnentreding van een woning of lokaal met als doel het verwijderen van personen alsmede voorwerpen die daar worden aangetroffen (Wet handhaving kraakverbod) (35 296)

Maandag 7 december van 11.00 tot 20.00 uur

Van de vaste commissie voor Infrastructuur en Waterstaat over het MIRT

Maandag 7 december van 14.00 tot 18.00 uur

Van de vaste commissie voor Justitie en Veiligheid over Regels omtrent gegevensverwerking door samenwerkingsverbanden (Wet gegevensverwerking door samenwerkingsverbanden) (35 447)

Maandag 7 december van 19.30 tot 23.00 uur

Van de vaste commissie voor Justitie en Veiligheid over Wijziging van de Wet justitiële en strafvorderlijke gegevens in verband met het mogelijk maken van het in bepaalde gevallen weigeren van afgifte van een verklaring omtrent het gedrag op basis van politiegegevens (35 355)

Dinsdag 8 december 2020 van 17.00 tot 21.00 uur

Van de algemene commissie voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking over Internationaal maatschappelijk verantwoord ondernemen (IVMO)

Woensdag 9 december 2020 van 12.00 tot 15.00 uur

Van de vaste commissie voor Economische Zaken en Klimaat over Marktwerking en mededinging

Woensdag 9 december 2020 van 15.00 tot 19.00 uur

Van de vaste commissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid over de initiatiefnota van het lid Paternotte over Bescherm Nederlanders met een ongewenste tweede nationaliteit (35 475)

Donderdag 10 december van 10.00 tot 15.00 uur

Van de vaste commissie voor Infrastructuur en Waterstaat over het Akkoord voor de Noordzee

Donderdag 10 december van 15.30 tot 18.30 uur

Van de vaste commissie voor Justitie en Veiligheid over Gevangeniswezen en tbs

Maandag 14 december van 09.30 tot 13.30 uur

Van de vaste commissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport over de initiatiefnota van het lid Tielen over eerder en duidelijker grenzenstellen (35 285)

Maandag 14 december van 10.00 tot 15.00 uur

Van de algemene commissie voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking over de Machtiging tot oprichting van de Nederlandse financierings- en ontwikkelingsinstelling Invest International (Machtigingswet oprichting Invest International) (35 529)

Dinsdag 15 december van 18.00 tot 22.00 uur

Van de vaste commissie voor Economische Zaken en Klimaat over Wijziging van de Mijnbouwwet (het verwijderen of hergebruiken van mijnbouwwerken en investeringsaftrek) (35 462)

Woensdag 16 december 2020 van 09.30 tot 13.30 uur

Van de vaste commissie voor Economische Zaken en Klimaat over Ruimtevaart en innovatie

Woensdag 16 december van 14.00 uur tot 18.00 uur

Van de vaste commissie voor Economische Zaken en Klimaat over Mijnbouw/Groningen

Donderdag 17 december van 10.00 tot 14.30 uur

Van de vaste commissie voor Binnenlandse Zaken over het advies van de Raad van State over ministeriële verantwoordelijkheid

Woensdag 13 januari 2021 van 14.00 tot 18.00 uur

Van de vaste commissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid over de initiatiefnota van de leden Smeulders, Ellemeet, Westerveld en Buitenweg over Samen de baas: een pleidooi voor meer zeggenschap in de zorg, in het onderwijs en bij de politie (35 240)

Woensdag 13 januari 2021 van 14.00 tot 18.00 uur

Van de vaste commissie voor Binnenlandse Zaken over Wijziging van de Woningwet naar aanleiding van de evaluatie van de herziene Woningwet (35 517)

Donderdag 14 januari 2021 van 10.00 tot 14.30 uur

Van de vaste commissie voor Infrastructuur en Waterstaat over de initiatiefnota van het lid Postma over aanpak van hufterig gedrag in het verkeer (35 591)

Donderdag 4 februari 2021 van 11.00 tot 16.00 uur

Van de vaste commissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport over de Initiatiefnota van de leden Sazias, Van den Berg en Veldman over urgentie invoering uitgebreid persoonlijk profiel (35 383)

Donderdag 11 februari 2021 van 10.00 tot 14.00 uur

Van de vaste commissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport over Wijziging van de Drank- en Horecawet in verband met het Nationaal Preventieakkoord en evaluatie van de wet (35 337)

Recesperiodes

Kerstreces 2020: vrijdag 18 december 2020 t/m maandag 11 januari 2021

Voorjaars- en verkiezingsreces 2021: vrijdag 12 februari t/m maandag 22 maart 2021

Meireces 2021: vrijdag 23 april t/m maandag 10 mei 2021

Koningsdag 2021: dinsdag 27 april 2021

Hemelvaart 2021: donderdag 13 mei 2021

Zomerreces 2021: vrijdag 9 juli t/m maandag 6 september 2021

Spreektijden begrotingsbehandelingen (stand van zaken per 20/11)

VVD:

218

minuten

PVV:

145

minuten

CDA:

102

minuten

D66:

95

minuten

GroenLinks:

87

minuten

SP:

81

minuten

PvdA:

84

minuten

ChristenUnie:

54

minuten

Partij voor de Dieren:

87

minuten

SGP:

49

minuten

50PLUS:

53

minuten

DENK:

35

minuten

Forum voor Democratie:

98

minuten

Lid Krol:

40

minuten

Van Kooten-Arissen:

55

minuten

Van Haga:

24

minuten